Waar rook is, is zo­mer

Foodies - - VOORWOORD - Joa­chim Hil­horst

Vroe­ger was al­les be­ter. Al­les? Nee, een klein cul­tu­reel fe­no­meen bood moe­dig weer­stand te­gen de al­maar voort­schrij­den­de ach­ter­uit­gang: de bar­be­cue. Denk ik te­gen­woor­dig aan de zo­mer, dan ruik ik zon­ne­brand en bar­be­cue. In de ja­ren tach­tig – mijn re­fe­ren­tie­tijd­perk – be­stond dat na­tuur­lijk ook, maar wel an­ders. Ik kan me niet her­in­ne­ren dat wij thuis ooit ge­bar­be­cued heb­ben. En de bu­ren ook niet. En als de ko­len wel er­gens wer­den aan­ge­sto­ken, dan was het vrij­wel zon­der uit­zon­de­ring voor de kant-en-kla­re bbq-scha­len van de sla­ger. Eerst te veel stok­brood en hu­za­ren­sa­la­de, en daar­na van bin­nen rau­we en van bui­ten ver­kool­de kip/ham­bur­ger/bief­stuk. Er­gens in de ja­ren ne­gen­tig heeft de bar­be­cue een enor­me ont­wik­ke­ling door­ge­maakt. De bar­be­cue is een vol­waar­di­ge toe­voe­ging voor de keu­ken ge­wor­den. Bar­be­cue­ën is niet meer een zo­mer­sport bij uit­stek, zelfs hart­je win­ter wordt er vol­op op houts­kool ge­grild of ge­rookt. De bar­be­cues zelf zijn ook veel mo­der­ner ge­wor­den. Door ge­a­van­ceer­de tech­nie­ken en ma­te­ri­a­len is de tem­pe­ra­tuur in de bar­be­cue pre­cies te con­tro­le­ren. Gro­te stuk­ken vlees kun­nen op la­ge tem­pe­ra­tuur de per­fec­te gaar­heid be­rei­ken. Zo heb­ben we de­ze maand nieu­we BBQ-klas­sie­kers als pul­led pork en chic­ken on a can. Maar ge­luk­kig ook ou­de be­ken­den als sa­té ba­bi (van het var­ken dus) – zie de co­ver van de­ze maand. Vlees en vis van de bar­be­cue is na­tuur­lijk heer­lijk. Voor­al vlees met een rand­je vet na­tuur­lijk, of een vet­te vis. De rook­smaak hecht zich im­mers met na­me aan vet­ten. Maar per­soon­lijk ben ik dol op groen­te van de bar­be­cue, neem bij­voor­beeld de heer­lij­ke ge­gril­de ro­mai­ne­sla. Daar krijg ik geen ge­noeg van. Ver­der nog in dit num­mer: het laat­ste rest­je as­per­ges van dit jaar. We ge­nie­ten er­van zo­lang het kan. En om de komst van de zo­mer te vie­ren ook veel aard­bei­en in de­ze foodies. Kom maar op met dat mooie weer. Wij zijn er he­le­maal klaar voor! PS Nog even over die zon­ne­brand: niet ver­ge­ten te sme­ren!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.