Lang le­ve de markt!

Foodies - - VOORWOORD - Joa­chim Hil­horst

De mens is een ge­woon­te­dier – en ik ben geen uit­zon­de­ring. Ik hecht waar­de aan mijn vas­te rond­jes bood­schap­pen. Twee keer per week ga ik naar de markt. Op woens­dag met mijn zoon naar een klei­ne buurt­markt en op za­ter­dag met mijn doch­ter naar de iets gro­te­re boe­ren­markt in het cen­trum van de stad waar ik woon. Door de bood­schap­pen over twee da­gen te ver­de­len, lukt het over het al­ge­meen pre­cies om de he­le week­voor­raad op mijn fiets te la­den. Het fij­ne aan de markt vind ik het con­tact met de men­sen. Ze ken­nen me, ze we­ten wat ik lek­ker vind, ze we­ten waar ze hun koop­waar van­daan heb­ben ge­haald. In het aan­bod zie je we­ke­lijks de sei­zoe­nen ko­men en gaan. Bij de vis­boer lig­gen in­eens weer vol­op mos­se­len, heer­lij­ke kok­kels en ma­kreel. Bij de groen­te­man valt me iets an­ders op: hoe la­ter in het sei­zoen, hoe vol­ler de sma­ken. De len­te is het sei­zoen van de de­li­ca­te sma­ken, de na­zo­mer het sei­zoen van de smaak­ex­plo­sie. De groen­ten en vruch­ten heb­ben maxi­maal kun­nen pro­fi­te­ren van de ve­le zon­uren, wat zorgt voor een gro­te smaak­con­cen­tra­tie. Denk bij­voor­beeld aan de heer­lij­ke vruch­ten van de nacht­scha­de­fa­mi­lie zo­als to­ma­ten en au­ber­gi­nes. Of al­le fel­ge­kleur­de pe­pers en pa­pri­ka’s. Maar ook dich­ter bij huis: er zijn al­weer nieu­we ap­pels te vin­den op de markt. Een beet­je zuur nog mis­schien, maar de bi­te maakt al­les goed. Wel­nu, in dit sep­tem­ber­num­mer komt dit al­les uit­ge­breid aan bod: we heb­ben ze­ven ver­schil­len­de be­stem­min­gen voor zon­ge­rijp­te tomaat (p. 84), de kok­kels en mos­se­len von­den hun weg naar een ein­de­loos lek­ke­re com­bi­na­tie van Hol­lands zeef­ruit (p. 16) en met zoet­zu­re ap­pels is het pri­ma bak­ken (p. 102). Kort­om, kies je re­cept, maak een bood­schap­pen­lijst­je en hup, naar de markt!

Veel win­kel-, kook- en lees­ple­zier,

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.