Van wind tot meel

Foodies - - INHOUD -

Met en­kel groe­ne ener­gie am­bach­te­lij­ke pro­duc­ten ma­ken, het lijkt wel een duur­za­me uit­vin­ding an­no 2016. Toch is de mo­len al eeu­wen­lang een vast beeld in het Hol­land­se land­schap. Het vlak­ke land en de har­de wind la­ten de wie­ken van de mo­len ge­sta­dig draai­en en zor­gen daar­mee voor een duur­zaam ge­maakt pro­duct. Daar­naast is meel van de mo­len ook nog eens min­der be­werkt dan meel uit de fa­briek. Het graan ligt maar kort op de mo­len­ste­nen, waar­door smaak en geur goed be­hou­den blij­ven. Bo­ven­dien blij­ven er meer kie­men ach­ter in het meel die no­dig zijn om goed te kun­nen bak­ken. In de cho­co­la­te chip coo­kies van p. 22 ge­bruik­ten we em­mer­tar­we­meel van De Zuid­mo­len. Em­mer­tar­we is geen high tech graan, maar juist heel ou­der­wets. Het is de oer­va­der van de har­de tar­we die te­gen­woor­dig op gro­te schaal wordt ver­bouwd. Zo’n 9000 jaar ge­le­den werd het graan al ver­bouwd, maar door cul­ti­ve­ring ver­dween de em­mer­tar­we lang­zaam uit beeld. Nu wordt de tar­we­soort weer lang­zaam her­ont­dekt. Em­mer­tar­we be­vat wei­nig glu­ten, wat hem met na­me ge­schikt maakt voor zuur­de­sem­brood. Het graan geeft een no­ti­ge smaak aan brood en ge­bak. de-zuid­mo­len.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.