meer bo­ter

Foodies - - VOORWOORD -

Mijn kin­de­ren we­ten wel wat lek­ker is. Als we niet op­let­ten aan ta­fel, dan is bin­nen de kortst mo­ge­lij­ke tijd de bo­ter­vloot leeg. He­le hap­pen ver­dwij­nen in hun on­schul­dig kij­ken­de ge­zicht­jes. De ap­pel valt niet ver van de boom. Mijn moe­der ver­telt graag hoe ze lang ge­le­den in de su­per­markt bij de kas­sa ont­dek­te dat ik al­vast was be­gon­nen aan een pak­je bo­ter. Ons dier­lij­ke in­stinct ver­telt ons feil­loos dat vet goed voor ons is. Al­leen had dat dier­lij­ke in­stinct even geen re­ke­ning ge­hou­den met de over­vloed in de su­per­markt, het is be­re­kend op schaars­te. Bo­ter vin­den mijn kin­de­ren dus heer­lijk. Groen­te is al een stuk in­ge­wik­kel­der. Het­zelf­de in­stinct ver­telt ons ook dat we moe­ten op­pas­sen voor bit­ter. Het is een schit­te­rend sys­teem. Als we jong zijn, zijn we veel be­ter in staat bit­te­re sma­ken te proe­ven. Naar­ma­te we ou­der wor­den en be­ter we­ten wat goed voor ons is (en wat gif­tig), ne­men we bit­te­re sma­ken veel min­der waar. Dus als kin­de­ren geen wit­lof lus­ten, dan heb­ben ze mis­schien een punt. Ze we­ten nog niet dat het niet gif­tig is. Als je kin­de­ren vers eten geeft en el­ke dag kookt, dan lus­ten je kin­de­ren al­les. Dat dacht ik al­tijd. Het lijkt toch niet zo sim­pel. Ze heb­ben in de eer­ste ja­ren van hun le­ven nog nooit iets uit een pak­je ge­ge­ten. Ze hel­pen graag mee met het schoon­ma­ken van spruit­jes of boon­tjes. Maar het zijn geen goe­de eters. En het ver­ve­len­de is, als jon­ge ou­ders ga je daar toch in mee. Rein­heid, rust en re­gel­maat. El­ke avond op tijd eten op ta­fel be­te­kent min­der tijd om te ko­ken. Om­dat je wil dat ze vol­doen­de bin­nen­krij­gen, vol­doen­de vi­ta­mi­nes bij­voor­beeld. En gaan­de­weg is ons me­nu aan­ge­past op de wen­sen van de kin­de­ren. We eten nog steeds el­ke dag vers, wei­nig vlees, veel groen­te. Maar de be­hoef­te om nieu­we din­gen te pro­be­ren is wat naar de ach­ter­grond ver­dwe­nen. Mijn goe­de voor­ne­mens voor 2017? Ge­va­ri­eer­der ko­ken. Meer wit­lof ook trou­wens. Ik ben er oud ge­noeg voor. Be­nieuwd naar de cu­li­nai­re voor­ne­mens van de foodi­es­re­dac­tie? Op pa­gi­na 8 lees je wat on­ze plan­nen in de keu­ken zijn.

Joa­chim Hil­horst

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.