Anne’s vin­ta­ge keu­ken

Foodies - - INHOUD -

In het dorp­je Mon­te­gab­bi­o­ne ont­fut­selt Anne het recept voor tor­ta al for­mag­gio van de 94-ja­ri­ge ba­ris­ta Eva Tor­to­li­ni; pu­re vin­ta­ge uit de eer­ste hand. . . . . . . . .

El­ke och­tend knoopt Eva­ris­te Tor­to­li­ni haar don­ker­blau­we schort voor en bindt ze haar ha­ren in een strak­ke knot. Er moet een bar ge­rund wor­den. Op haar 94ste is Eva haar dorp nog el­ke dag van dienst met es­pres­so en cap­puc­ci­no.

Op de foto’s en in­ge­lijs­te kran­ten­knip­sels aan de wand zie je hoe Eva op haar 34ste haar eer­ste gas­ten in de bar op het dorps­plein­tje van Mon­te­gab­bi­o­ne ont­vangt. De fles­sen sam­bu­ca uit de ja­ren 50 ( non in­ven­di­ta) ver­ra­den dat er in de tus­sen­tijd niets aan het in­te­ri­eur is ver­an­derd. De ori­gi­ne­le for­mi­ca ta­fel­tjes en stoe­len van ge­vloch­ten plas­tic doen nog steeds dienst in het bar­re­tje zon­der naam. Eva’s bar, dat zegt het dorp na zes­tig jaar ge­noeg. Het stra­len­de hu­meur van de goed­lach­se ei­ge­na­res­se is ze­ker niet de laat­ste re­den dat de bar al zo lang mee­gaat; tut­tia­ma­noE­va – ie­der­een houdt van Eva. Als ze de te­gen­over­lig­gen­de bank bin­nen­wan­delt, houdt men de deur voor haar open en bie­den ze háár een kop­je es­pres­so aan. De leuk­ste ma­nier om je ie­mand te her­in­ne­ren is vol­gens mij door mid­del van een recept. Na in­ten­sief over­leg tus­sen Eva en haar doch­ter lukt het me een fa­mi­lie­re­cept te ont­fut­se­len. Al­lo­ra, er wordt een klad­blok te­voor­schijn ge­haald en het ge­schre­ve­ne wordt luid be­dis­cus­si­eerd. De con­clu­sie: Het is héél be­lang­rijk om een ka­neel­stok­je te ge­brui­ken – géén ka­neel­poe­der. De kaas moet ge­raspt én in gro­ve stuk­jes, ook dat is héél be­lang­rijk. Al­leen de ver­hou­din­gen, die moest ik zelf even uit­vin­den. Hier vind je een recept voor een pa­net­to­ne met kaas, een tra­di­ti­o­neel paas­ge­recht uit Mid­den-Ita­lië. Niet meer op tijd voor Pa­sen, maar dat maakt vol­gens Eva niet uit – het ver­strij­ken van de tijd, daar heeft ze over het al­ge­meen ma­ling aan.

Anne is re­dac­teur bij foodies en gek op nos­tal­gi­sche re­cep­ten, ou­de kook­boe­ken en twee­de­hands pot­ten en pan­nen. In foodies deelt ze de be­le­ve­nis­sen uit haar vin­ta­ge keu­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.