Ga op reis met La mia Ita­lia

Foodies - - SHOPPING -

Ga mee met de cu­li­nai­re rei­zen van Sa­re­na So­la­ri (win­na­res Heel Hol­land bakt 2015) en er­vaar de ech­te geu­ren en sma­ken van Ita­lië. Be­zoek mid­del­eeuw­se dor­pen en kas­te­len die tot de ver­beel­ding spre­ken. Maak ken­nis met fa­mi­lie­be­drij­ven waar al ge­ne­ra­ties lang op am­bach­te­lij­ke wij­ze de heer­lijk­ste pro­duc­ten wor­den ge­maakt en ont­dek wat de­ze pro­duc­ten zo spe­ci­aal maakt. Maar ga ook zelf aan de slag tij­dens de kook­work­shops. Je over­nacht in met zorg ge­ko­zen ac­com­mo­da­ties mid­den in het groe­ne land­schap van Pia­cen­za (Emi­lia-Ro­mag­na). Een ech­te aan­ra­der voor lief­heb­bers van Ita­lië, ko­ken, lek­ker eten en cul­tuur. De rei­zen zijn vol­le­dig ver­zorgd. Het eni­ge wat je zelf moet doen is ge­nie­ten van al het moois en lek­kers wat Ita­lië te bie­den heeft! Boek nu je reis voor dit na­jaar of ga last-mi­nu­te mee van 20 t/m 25 ju­ni. Be­kijk het pro­gram­ma op www.la­mi­ai­ta­lia.nl.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.