Boek: De smaak van Si­ci­lië

Ur­su­la Fer­rig­no schreef een reeks kook­boe­ken over de Ita­li­aan­se keu­ken en is een be­kend ge­zicht van kook­pro­gram­ma’s op de Brit­se te­le­vi­sie. Voor haar nieu­we boek De smaak van Si­ci­lië dook ze in de ge­schie­de­nis en oor­sprong van de Si­ci­li­aan­se keu­ken en ver

Foodies - - VOORWOORD -

Van het nieu­we boek van Ur­su­la Fer­rig­no krijg je zin om di­rect de ko ers te pak­ken en op eet­va­kan­tie naar Si­ci­lië te gaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ur­su­la woont met haar man en doch­ter in Lon­den, maar groei­de op aan zee in de Ita­li­aan­se pro­vin­cie Sa­ler­no. Als ze geen kook­boe­ken schrijft, geeft ze en­thou­si­ast kook­les­sen. Ze staat be­kend om haar ken­nis over Ita­li­aans brood en haar ve­ge­ta­ri­sche re­cep­ten. Toen haar uit­ge­ver haar voor­stel­de een boek over Si­ci­lië te ma­ken, had ze geen se­con­de be­denk­tijd no­dig.

Wat trekt je aan in de Si­ci­li­aan­se keu­ken? “Ik hou van de di­ver­si­teit van de keu­ken van Si­ci­lië; de ge­rech­ten met cous­cous, het bij­zon­de­re ge­bruik van spe­ce­rij­en zo­als ka­neel, de ster­ke sma­ken van kap­per­tjes, olij­ven en an­sjo­vis. De ver­se vis die er het da­ge­lijk­se me­nu do­mi­neert; de twee­de gang is er al­tijd vis. Ik ben gek op pa­nel­le, ge­fri­tuur­de pan­nen­koek­jes van kik­ker­erw­ten­meel, het ori­gi­ne­le street­food van Pa­ler­mo (zie ook p. 76, red.). En ui­ter­aard de Si­ci­li­aan­se pas­sie voor groen­ten, die ze als apar­te gang eten.”

Hoe ver­schilt de keu­ken van Si­ci­lië met an­de­re Ita­li­aan­se

re­gio’s? “Grie­ken, Ara­bie­ren, Nor­man­di­ërs, Ro­mei­nen en Span­jaar­den heb­ben al­le­maal hun stem­pel ge­drukt op de Si­ci­li­aan­se keu­ken. De rij­ke ge­schie­de­nis door de ve­le over­heer­sin­gen maakt de keu­ken heel ver­ras­send. Bij­voor­beeld het ge­bruik van ka­neel bij vis en van si­naas­ap­pels in sa­la­des. In Si­ci­lië ge­brui­ken ze veel­vul­dig no­ten in sau­zen en ge­rech­ten. Het brood en de gra­nen die ze ge­brui­ken zijn ook an­ders, gro­ve sem­o­li­na geeft hun brood een die­pe kleur en mooie korst.”

Wat zijn je fa­vo­rie­te her­in­ne­rin­gen aan het ei­land en het

eten? “Ik heb zo veel fa­vo­rie­te her­in­ne­rin­gen; bood­schap­pen doen op de ge­wel­di­ge mark­ten met fa­mi­lie en vrien­den. El­ke kraam is er een kunst­werk vol­ge­stald met vis, no­ten of groen­ten van zul­ke goe­de kwa­li­teit. De trots van de koop­lui over hun waar is in­ne­mend en je krijgt steeds ver­lei­de­lij­ke hap­jes aan­ge­bo­den om te proe­ven ter­wijl je voor­bij­loopt. Ik ben ver­zot op het ijs in Si­ci­lië, net als mijn doch­ter An­to­nia. Pista­che en cho­co­la­de zijn on­ze vas­te fa­vo­rie­ten. Ik hou van de aman­del­ge­bak­jes, het brood, de ge­fri­tuur­de snacks. Te veel om op te noe­men.”

Hoe is je lief­de voor de Ita­li­aan­se keu­ken be­gon­nen? “Die be­gon op he­le jon­ge leef­tijd toen ik mijn oma in de keu­ken be­zig zag en haar mee­hielp. De geu­ren die uit de keu­ken kwa­men wa­ren zo ver­lei­de­lijk. We woon­den aan zee en had­den al­tijd zin om te eten, on­ze da­ge­lijk­se maal­tij­den wa­ren ban­ket­ten van ge­luk. Mijn vader kwam vaak thuis met zak­ken vol vers fruit en groen­ten. Daar­mee gin­gen we dan en­thou­si­ast ko­ken om te kij­ken of de oogst goed was. Ik werd vol­le­dig on­der­ge­dom­peld in de Ita­li­aan­se keu­ken.”

Wat is je fi­lo­so­fie over ko­ken? Wat wil je over­bren­gen in je

boe­ken en als le­ra­res? “Doe op een ver­stan­di­ge ma­nier bood­schap­pen en zoek de bes­te in­gre­di­ën­ten uit die in het sei­zoen zijn. Kook met ple­zier en zorg dat je al­tijd een goe­de dis­pen­sa hebt - een goed ge­vul­de pro­vi­sie­kast. Be­denk dat in­gre­di­ën­ten van goe­de kwa­li­teit maar een een­vou­di­ge be­rei­ding no­dig heb­ben. En heel be­lang­rijk: ge­bruik goe­de olie, dat brengt je ge­rech­ten tot le­ven.”

Ti­tel: De smaak van Si­ci­lië Au­teur: Ur­su­la Fer­rig­no Uit­ge­ve­rij: Edi­co­la Pu­blis­hing Aan­tal pa­gi­na’s: 160 Prijs: 24,95 eu­ro ISBN: 978 94 92500 09 0

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.