Boek: Het com­ple­te bij­en­boek

Ze ma­ken heer­lij­ke ho­ning en be­stui­ven een be­lang­rijk deel van on­ze voed­sel­ge­was­sen. Om­dat het aan­tal bij­en af­neemt, wil­len veel men­sen iets doen om te hel­pen. Hoe je als leek een bij­dra­ge kunt le­ve­ren aan het voort­be­staan van de bij, lees je in het Het c

Foodies - - VOORWOORD -

Het aan­tal bij­en neemt af, maar we kun­nen iets doen om te hel­pen. Al­les wat je no­dig hebt en moet we­ten vind je in dit bij­en­boek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Een mooi en rijk ge­ïl­lu­streerd boek dat het ver­ge­ten vak van im­ker nieuw le­ven in­blaast en veel in­for­ma­tie geeft over de won­de­re we­reld van de bij. In de eer­ste helft van het boek be­han­de­len de Brit­se au­teurs Fer­gus Chad­wick en Ste­ve Al­ton de ve­le bij­en­soor­ten en hun evo­lu­tie. Ze be­lich­ten de oor­za­ken van de ach­ter­uit­gang van de bij­en­be­vol­king en leg­gen uit wel­ke stap­pen je kunt ne­men om te hel­pen het tij te ke­ren. Een daar­van is het plan­ten van bij­en­vrien­de­lij­ke bloe­men in de tuin om bij­en aan te trek­ken. Een an­der mid­del is het plaat­sen van een bij­en­ho­tel; je leert hoe je er mak­ke­lijk zelf een maakt met be­hulp van een paar hou­ten plan­ken en klei (p. 86). Wil je een stap­je ver­der en echt bij­en gaan hou­den met bij­en­kas­ten in de ach­ter­tuin, dan vind je in het boek be­schre­ven wat je als im­ker al­le­maal no­dig hebt en niet on­be­lang­rijk: hoe je aan de bij­en komt. Heb je een­maal een zoe­men­de ko­lo­nie in de tuin, dan rest nog de vraag wat je met de ho­ning en bij­en­was kunt doen; maak er kaar­sen van, geu­ri­ge zeep of heer­lij­ke hoest­bon­bons (zie re­cept hier­naast).

Ti­tel: Het com­ple­te bij­en­boek Au­teur: Fer­gus Chad­wick, Ste­ve Al­ton e.a. Uit­ge­ve­rij: Good Cook Aan­tal pa­gi­na’s: 222 Prijs: 19,95 eu­ro

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.