Ge­bla­ker­de GROEN­TE

Heb­ben we ja­ren­lang ons best ge­daan om ons eten niet te la­ten ver­bran­den, doen koks nu juist weer hun best om het eten zwart te la­ten wor­den. Een be­schei­den grill­streep­je is niet meer ge­noeg, bla­ke­ren is het de­vies.

Foodies - - GESPOT -

Het gaat mis­schien even te­gen je ge­voel in om je boon­tjes wel­be­wust zwart te la­ten wor­den op de bar­be­cue of in de pan, maar licht ge­bla­ker­de groen­te zijn de nieu­we smaak­sen­sa­tie. Niet al­leen krij­gen ze door de bit­te­re, har­ti­ge en ge­ka­ra­mel­li­seer­de to­nen meer diep­te, ook geeft de cris­py bui­ten­kant een an­de­re tex­tuur. Nu heb­ben we ge­leerd dat ver­brand eten on­ge­zond is en ons daar­om al­tijd net­jes ge­dra­gen tij­dens het bak­ken. Ech­ter, het schijnt met na­me on­ge­zond te zijn bij kool­hy­draat­rij­ke pro­duc­ten zo­als brood en aard­ap­pel – waar­bij tij­dens het ver­bran­den de on­ge­zon­de stof acry­la­mi­de vrij­komt – en bij het te don­ker roos­te­ren van vlees. Bij een net iets te don­ker ge­bla­ker­de snij­boon lijkt er min­der aan de hand te zijn. En zwart is niet zo­maar zwart: er zijn nu­an­ces, zeg­gen de voor­stan­ders van bla­ke­ren. Het de­vies is om de groen­te net voor­dat ze écht zwart wor­den uit de pan te ha­len, an­ders gaan de bit­te­re to­nen te­veel over­heer­sen. Groen­te ver­ko­len kan wel, maar dan wel in de schil zo­als bij biet­jes. Leg ze tus­sen de he­te ko­len en eet de ro­ke­ri­ge groen­te zon­der de zwar­te schil.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.