‘W

Foodies - - TERSCHELLINGER CRANBERRY’S -

e zien el­kaar op het Stu­den­ten­plak ach­ter de Bes­sen­schuur.’ Ik lees het mail­tje van Joop van Urk, ei­ge­naar van cran­ber­ry­be­drijf Cran­ber­ry Ter­schel­ling, voor de ze­ker­heid nog even na. De ge­heim­zin­ni­ge bood­schap doet aan als­of we heb­ben af­ge­spro­ken in een soort sprook­jes­land. Dat is Ter­schel­ling op de­ze vroe­ge och­tend in sep­tem­ber ook wel een beet­je. De zee­mist trekt in flar­den weg door de rap op­ko­men­de zon en bord­jes langs de hoofd­weg van het ei­land wij­zen on­ze Kia de weg naar de Bes­sen­schuur; kof­fie- en thee­huis an­nex mu­se­um toe­be­ho­rend aan het cran­ber­ry­be­drijf. Het is een van de toe­ris­ti­sche at­trac­ties van het ei­land, om­dat Ter­schel­ling de eni­ge plek is in Eu­ro­pa waar de cran­ber­ry zo rij­ke­lijk groeit.

Schip­pers­fa­mi­lie

“Ja­ren ge­le­den hielp ik in de Bes­sen­schuur een dag­je mee met de jam­pro­duc­tie”, ver­telt Joop. “Van de he­le dag dek­sel­tjes draai­en werd ik tu­re­luurs, dus in­for­meer­de ik of ik geen an­de­re klus­sen kon krij­gen. Uit­ein­de­lijk ben ik full­ti­me bij het cran­ber­ry­be­drijf gaan wer­ken en van­af 2001 sta ik zelf aan het roer.” De cran­ber­ry’s zijn Joop niet met de pap­le­pel in­ge­ge­ven; oor­spron­ke­lijk komt hij uit een schip­pers­fa­mi­lie. Als de groot­va­der van Joop in 1898 van­uit Urk aan­komt op Ter­schel­ling, is nog maar der­tig jaar be­kend dat hier een unie­ke bes groeit, waar zijn klein­zoon la­ter zijn brood mee zal ver­die­nen. De eer­ste cran­ber­ry­plant op Ter­schel­ling werd in 1868 ont­dekt door de Ne­der­land­se bo­ta­ni­cus Fran­cis­cus Hol­ke­ma. Op zoek naar bij­zon­de­re plan­ten in de duin­val­lei­en van de Wad­den­ei­lan­den – voor de bouw van de af­sluit­dijk nog Noord­zee-ei­lan­den ge­noemd – stuit­te hij op de zich snel uit­brei­den­de hei­de­ach­ti­ge plant met diep­ro­de bes­sen. Lang kon hij niet van zijn ont­dek­king ge­nie­ten, want kort er­na stierf hij aan de ge­vol­gen van TBC. Zijn stu­den­ten na­men het on­der­zoeks­werk van hem over. De duin­val­lei of ‘wa­ter­plak’ waar de eer­ste cran­ber­ry ge­von­den werd, draagt daar­om nog steeds de naam Stu­den­ten­plak. De na­ti­o­na­le aan­dacht prik­kel­de de nieuws­gie­rig­heid van de ei­land­be­wo­ners; dit moest wel iets heel unieks zijn.

Pieter Sip­kes Cu­pi­do

Oor­spron­ke­lijk kwam de cran­ber­ry al­leen voor in Ame­ri­ka, aan de an­de­re kant van de oce­aan. Hoe hij op Ter­schel­ling is aan­ge­ko­men, laat zich dan ook mak­ke­lijk ra­den – aan­ge­spoeld van­uit het wes­ten. Op een on­stui­mi­ge nacht waar­op de noord­wes­ter over het

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.