Boek: Vet

Vet is vet lek­ker. Maar niet al­leen dat, vet heeft ook een be­lang­rij­ke func­tie in de keu­ken. Vet con­ser­veert je ri­let­te, maakt je sprits bros en geeft je friet een kro­kant laag­je. In Vet duikt Bas Rob­ben in al­le fa­cet­ten van vet – van func­tie tot smaak­mak

Foodies - - SU­MA­RIO -

Is vet een smaak? En kun je soep ma­ken van ge­fri­tuurd vlees? Zo­maar twee vra­gen die Bas Rob­ben beantwoordt in zijn nieuw­ste boek

Na zijn suc­ces­vol­le kook­boek Zuur lag het mis­schien niet he­le­maal in de lijn der ver­wach­ting, een boek over vet. Over de smaak zoet eer­der, of zout, of bit­ter. Maar Bas koos vet als on­der­werp van zijn nieuw­ste boek. “Wat mij be­treft kun je pri­ma zeg­gen dat iets vet smaakt. Voor mij is vet de zevende smaak, ei­gen­lijk. En ik vind het ge­woon leuk om men­sen te ver­ras­sen.”

Zo­als Bas ons ver­rast met dit kook­boek over vet, ont­dekt hij zelf ook graag nieu­we din­gen tij­dens het ko­ken: “Vet is zo’n breed on­der­werp, daar valt lek­ker veel in te on­der­zoe­ken, heer­lijk vind ik dat. In elk re­cept van het boek zit een tech­niek­je, een in­gre­di­ënt of een smaak waar­door ik zelf ook ver­rast werd. Bij­voor­beeld de soep met ge­fri­tuurd var­kens­vlees die ik at op va­kan­tie in Taiwan. Ge­wel­dig wat voor rol vet daar­in speelt – het ver­sterkt al­le an­de­re sma­ken. Het leu­ke aan vet is, het is niet al­leen een smaak, maar je kunt er ook in of mee be­rei­den. Kon­fij­ten bij­voor­beeld, of fri­tu­ren.”

Bas raakt niet uit­ge­praat over zijn nieu­we fa­vo­rie­te on­der­werp. Bij­voor­beeld over de on­ge­zon­de re­pu­ta­tie van vet. Want die is vol­gens Bas niet he­le­maal te­recht: “Ik vind dat veel men­sen ge­zond eten ver­war­ren met af­val­len. Maar dat zijn twee ver­schil­len­de din­gen. Wat wél zo is: kool­hy­dra­ten en ei­wit­ten be­vat­ten vier ki­lo­ca­lo­rie­ën per gram en vet ne­gen. Daar kun je niets aan doen en dat geldt voor el­ke soort vet; of je nu reu­zel eet of olijf­olie. En als je meer ca­lo­rie­ën eet dan je ver­brandt, dan kom je aan. Dus als je wil af­val­len, dan moet je ab­so­luut min­der vet eten.”

Maar Vet hoeft ook geen di­eet­boek te zijn. Wel is het een in­tro­duc­tie in de veel­zij­dig­heid aan vet­ten. Als je toch vet eet, kies dan eens niet voor stan­daard bo­ter of olijf­olie, is de bood­schap van Bas: “De we­reld van vet is zo enorm groot, het is zon­de om niet eens met een an­der dier­lijk of plant­aar­dig vet te ko­ken. Jam­mer ook dat zo veel men­sen bang zijn voor voor­al dier­lij­ke – ver­za­dig­de – vet­ten. Grof­weg kun je wel zeg­gen dat on­ver­za­dig­de vet­ten be­ter voor je zijn dan ver­za­dig­de vet­ten. On­ver­za­dig­de vet­ten kun­nen hel­pen je cho­les­te­rol te ver­la­gen, maar zelfs dat gaat niet he­le­maal op. Som­mi­ge ver­za­dig­de vet­ten kun­nen dat ook.” Be­vlo­gen gaat Bas ver­der: “Maar dan nog: ga jij je be­ter voe­len als je al­leen maar on­ver­za­dig­de vet­ten eet? Ik weet niet hoe je dat wil me­ten. Nie­mand weet echt hoe je dat kunt me­ten. Het is heel moei­lijk om daar iets over te zeg­gen en dat vindt de we­ten­schap ook.”

Dui­de­lijk, vol­gens Bas mo­gen we vol­uit aan het vet. Een vrij­brief om eens lek­ker aan het ex­pe­ri­men­te­ren te slaan. Bij­voor­beeld met de ge­fri­tuur­de kip­pendij­stuk­jes: “Daar­over­heen zit geen pan­ko of pa­neer­meel, maar zoe­te­aard­ap­pel­zet­meel. Dat fri­tuurt heel in­te­res­sant – de stuk­jes wor­den over­al op een an­de­re ma­nier kro­kant.” Of met room­bo­ter, want die kun je ook ge­mak­ke­lijk zelf ma­ken. “Pro­beer dan eerst eens de slag­room, waar­mee je de bo­ter maakt, te ro­ken en proef het ver­schil. Of waag je aan lar­do – Ita­li­aans spek­vet, want dat kun je dus ook ge­woon zelf ma­ken, wist je dat? Dat lijkt me pas echt vet, als men­sen daar thuis mee aan de slag gaan.”

Ti­tel: Vet Au­teur: Bas Rob­ben Prijs: 24,95 eu­ro Uit­ge­ve­rij: Good Cook Aan­tal pa­gi­na’s: 224

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.