Plaaslike lek­ker­nye

De Zuid-Afri­kaan­se keu­ken van de Ka­roo

Foodies - - IN­HOUD - Tekst en fo­to’s: Re­née Con­ra­di

We reis­den af naar het hart van Zuid-Afri­ka, de Ka­roo, en la­ten je ken­nis­ma­ken met de tra­di­ti­o­ne­le keu­ken en de bij­zon­de­re in­wo­ners

Ge­dach­ten op nul en blik op on­ein­dig: mid­den in Zuid-Afri­ka ligt een dun­be­volk­te land­streek die zich uit­strekt over een der­de van het land. De af­stan­den zijn er groot, het kli­maat is hard­nek­kig en het boe­ren­le­ven is er zwaar. De plaat­se­lij­ke keu­ken is er daar­en­te­gen des te lek­ker­der.

Op een tra­di­ti­o­ne­le kam­pung op Zuid-Lom­bok lees ik bij­na on­af­ge­bro­ken over de Ka­roo: een van de rus­tig­ste plek­ken en te­vens het hart van Zuid-Afri­ka. Sal­ly And­rew, de au­teur van de ro­man Re­cep­ten­voor­lief­de &moord, schrijft over vy­gie- bloe­men en gh­war­rie­bo­men en neemt me mee in haar zoe­te her­in­ne­rin­gen aan melk­tert en de geur van ver­se beskuit uit de oven. Van­uit het ene pa­ra­dijs op aar­de droom ik al le­zend weg naar het an­de­re: ‘Vet­koek met ge­kruid ge­hakt ma­ken is een kunst­vorm die Zuid-Afri­kaan­se

tan­nies al ge­ne­ra­tie­slang heb­ben ge­per­fec­ti­o­neerd. Ter­wijl ik daar zat te ge­nie­ten was ik ze stuk voor stuk dank­baar, voor­al mijn ei­gen moe­der, die me ge­leerd had hoe ik het moest klaar­ma­ken. Daar, in mijn keu­ken ter­wijl ik vet­koek at, kreeg ik het soort ge­voel dat je waar­schijn­lijk ook krijgt als je naar een kerk gaat waar je in ge­looft.’

Boe­re­mei­sie

Am­per vier maan­den la­ter ar­ri­veer ik in Port-Eli­za­beth, een kust­stad in de Oost-Kaap, waar ik word op­ge­wacht door Chan­tel­le Ma­rais: een boe­re­mei­sie dat de he­le we­reld heeft ge­zien, maar zich ner­gens zo thuis voelt als in haar Ka­roo. We rij­den on­ge­veer een uur over een kron­ke­len­de lijn as­falt rich­ting nie­mands­land, als op een heu­vel in de ver­te iets op­doemt dat nog het meest lijkt op een oa­se. Niet veel la­ter ar­ri­ve­ren we bij Na­na­ga, een tra­di­ti­o­ne­le Zuid-Afri­kaan­se pad­stal – een rust­ha­ven voor ver­moei­de en hon­ge­ri­ge rei­zi­gers die ken­mer­kend is voor het Zuid-Afri­kaan­se plat­te­lands­le­ven. Er staan sim­pe­le lo­ka­le ge­rech­ten als stoof­pot en pas­tei op het me­nu en in de boer­de­rij­win­kel koop je huis­ge­maak­te pro­duc­ten voor thuis of on­der­weg. Er wor­den hier ten­slot­te nog­al wat af­stan­den af­ge­legd.

We rij­den on­ge­veer een uur over een kron­ke­len­de lijn as­falt rich­ting nie­mands­land.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.