Boek: To­scane

De ti­tel dekt de la­ding voor dit ro­man­ti­sche Ita­li­aan­se kook­boek. Want de as­so­ci­a­ties met To­scane zijn voor bij­na ie­der­een glooi­en­de heu­vels, lan­ge ta­fels tus­sen de zon­ne­bloem­vel­den, de hout­o­ven aan en lang na­ta­fe­len. To­scane be­te­kent: goed eten.

Foodies - - FOODIES -

Vers van de pers: het prach­ti­ge boek To­scane, een ode aan de men­sen en re­cep­ten uit de sim­pe­le maar zo heer­lij­ke Ita­li­aan­se streek. Van tips voor de bes­te bis­tec­ca oren­ti­na tot snel­le ko e-ri­cot­tashots

“Ie­der­een her­kent To­scane, het heu­vel­ach­ti­ge land­schap met kron­kel­weg­ge­tjes en pun­ti­ge ci­pres­sen: de cli­ché­ma­ti­ge af­beel­din­gen staan op dien­bla­den, an­sicht­kaar­ten en on­der­zet­ters. Het lijkt dan mis­schien een schil­de­rij, maar hier le­ven, wer­ken en eten éch­te men­sen!”, zo trapt het kook­boek af. En die ech­te men­sen ko­ken met aan­dacht en lief­de. Au­teurs Gi­an­car­lo en Ka­tie Cal­de­si be­wij­zen dat met dit ver­volg op hun kook­boek Si­ci­lië. Het echt­paar ont­moet­te el­kaar in 1997 in Lon­den. Ze run­nen er sinds­dien twee res­tau­rants en een kook­school ge­spe­ci­a­li­seerd in de Ita­li­aan­se keu­ken, waar Gi­an­car­lo ge­bo­ren is. In de keu­ken, je leest het goed. Zo­als zo veel Ita­li­a­nen kreeg hij de lief­de voor eten met de pap­le­pel in­ge­go­ten. In het ar­me ge­zin waar­in hij op­groei­de was im­pro­vi­sa­tie en ko­ken met wat voor­han­den was aan de or­de van de dag. De fa­mi­lie Cal­de­si at bi­o­lo­gisch, vers en met de sei­zoe­nen mee. De ma­nier waar­op Ma­riet­ta, de moe­der van Gi­an­car­lo, in de ja­ren 50 kook­te, is vol­gens Ka­tie nu re­le­van­ter dan ooit, om­dat we ons steeds meer be­wust wor­den van wat we eten en hoe­veel voed­sel we ver­spil­len: “Ik nam de vi­sie van Ma­riet­ta om en­kel te ko­ken met ver­se pro­duc­ten van haar over: de heer­lij­ke To­scaan­se ge­rech­ten vol krui­den, de lang­zaam ge­gaar­de stoof­pot­ten, de har­ti­ge soe­pen en de lich­te, ver­se sa­la­des.” Ka­tie ver­diep­te zich in de cu­li­nai­re cul­tuur van haar man en schrijft daar in To­scane zo beel­dend over, dat je het boek leest als een ro­man. De he­le To­scaan­se ge­schie­de­nis komt voor­bij, van de Etrus­ken tot de Ro­mei­nen, de mid­del­eeu­wen en de re­nais­san­ce waar­in de fa­mi­lie de’ Me­di­ci aan de macht kwam. Zij in­tro­du­ceer­den nieu­we, hip­pe eet­ge­woon­ten. Zo­als eten met een vork. Blijk­baar de­den de To­scanen dat daar­voor nog niet. Bo­nen­soep le­pel je op met brood, kip kluif je van het bot en een snij­biet­taart eet je uit het vuist­je. De ge­rech­ten op de vol­gen­de pa­gi­na’s kun je dus pri­ma met je han­den eten, zo­als Gi­an­car­lo dat zelf graag doet. Al­leen de pas­ta, die wordt een uit­da­ging.

Ti­tel: To­scane Au­teurs: Gi­an­car­lo en Ka­tie Cal­de­si Prijs: 24,95 eu­ro Uit­ge­ve­rij: Good Cook Aan­tal pa­gi­na’s: 272

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.