Uit het hart

Foodies - - INTERVIEW - sap­o­rie­ri­cor­di.com

Op een hou­ten plank aan de muur hangt de lijf­spreuk van de Maz­za­rel­la’s: se­gui­il­tuo

cu­o­reeisog­ni­di­ven­ta­no­re­al­tà (volg je hart en je dro­men wor­den wer­ke­lijk­heid). “Toen we in 2014 be­gon­nen, had ik nooit een ho­re­ca­keu­ken van bin­nen ge­zien,” ver­telt Ro­sa. “Het pand was in ge­bruik als lunch­room en we be­gon­nen daar­om ook met hap­jes tus­sen de mid­dag. Maar tus­sen­door vroe­gen we gas­ten of ze ook iets an­ders wil­den proe­ven, ty­pi­sche din­gen uit Pug­lia, en lang­zaam­aan be­gon­nen de gas­ten voor ons te be­slis­sen dat we veel be­ter in de avond open kon­den. Dat heb­ben we ge­daan en na ver­loop van tijd kweek­ten we ge­noeg ver­trou­wen om zon­der vas­te kaart te kun­nen wer­ken. De prijs van ‘Bes­te Ita­li­aan­se Res­tau­rant’ van Ita­lië Ma­ga­zi­ne kwam on­ver­wacht en heeft ons erg ge­hol­pen. In het be­gin moesten we veel uit­leg­gen aan de gas­ten, zon­der vas­te kaart. Maar nu trek­ken we ook men­sen aan die juist ver­rast wil­len wor­den.” De Maz­za­rel­la’s zijn te­vre­den en ge­luk­kig zo­als het res­tau­rant nu loopt. Ro­sa kookt voor der­tig tot vijf­en­der­tig men­sen per avond, zo­dat het werk te be­hap­pen blijft en ze echt zelf kan blij­ven ko­ken. Gas­ten kun­nen re­ser­ve­ren en kie­zen uit twee, drie of vier gan­gen, ui­ter­aard met vlees, vis of ve­ge­ta­risch naar keu­ze. Ro­sa: “Het is he­le­maal goed zo, dit vin­den we leuk om te doen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.