Zuur­de­sem­vs. gist­brood

Foodies - - BROOD -

Com­mer­ci­ë­le gist werd in de 19e eeuw, tij­dens de in­du­stri­ë­le re­vo­lu­tie, ont­wik­keld om de snel groei­en­de be­vol­king te voe­den. De gist was po­pu­lair om zijn snel­rij­zen­de ei­gen­schap­pen. Dit scheel­de aan­zien­lijk in de duur van het brood­bak­pro­ces. Een brood stond veel snel­ler op ta­fel, zo­dat mas­sa­pro­duc­tie mo­ge­lijk werd. De ont­wik­ke­ling be­te­ken­de ech­ter dat er aan smaak moest wor­den in­ge­le­verd. Een snel­ler rij­s­pro­ces be­te­kent daar­bij ook dat er veel meer lucht in het brood komt - dat merk je wan­neer je in een gist­brood drukt: een heel snee­tje brood kun je inknij­pen tot een bal­le­tje ter groot­te van een wal­noot. Bo­ven­dien be­vat gist­brood bij­na geen melk- en azijn­zuur waar­door de ty­pi­sche licht­zu­re smaak van zuur­de­sem er­in ont­breekt. Het zuur zorgt er te­vens voor dat het brood van na­tu­re, dus zon­der con­ser­veer­mid­de­len, lan­ger houd­baar is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.