“Ik ben heel introvert en heb geen vrien­din­nen. Brad was mijn bes­te vriend”

Gloss - - Stars -

So­li­de stel

Voor An­ge­la en Tom was de sa­men­wer­king in 2015 voor Kreut­zer­so­na­te min­stens zo span­nend. In de­ze voor­stel­ling speel­de An­ge­la de vrij­ge­voch­ten Han­nah en Tom de za­ken­man die on­mid­del­lijk on­der de in­druk is van de­ze ex­tro­ver­te en ar­tis­tie­ke per­soon­lijk­heid. Haar on­stui­mig­heid jaagt hem in de loop der tijd angst aan en haar drang naar vrij­heid zorgt voor ex­tre­me ja­loe­zie. Het is iets waar Tom in het da­ge­lijk­se le­ven geen last van heeft. Niet al­leen ver­trouwt hij zijn knap­pe An­ge­la voor hon­derd pro­cent, de ac­tri­ce zegt zelf enorm na­ïef te zijn als het om flir­ten gaat. De fo­cus van het stel ligt op hun hui­se­lij­ke le­ven, hun car­ri­è­re en hun drie kin­de­ren. Hoe­wel er re­gel­ma­tig ge­schre­ven is over een mo­ge­lij­ke schei­ding van het stel, zijn ze al vijf­tien jaar lang het meest so­li­de stel in de show­bu­si­ness. De zo­ge­naam­de pro­ble­men had­den voor­na­me­lijk te ma­ken met het feit dat Tom een huis in Ant­wer­pen heeft en An­ge­la voor haar werk in Ne­der­land een flat in Am­stel­veen huur­de. Puur prak­tisch, want in het week­end ver­trok de ac­tri­ce zo snel mo­ge­lijk naar haar man en kin­de­ren in Vlaan­de­ren. Tom om­schrijft zijn An­gie als een vro­lij­ke en be­zi­ge bij die al­tijd druk is en voort­du­rend al­les aan het re­ge­len is voor een goed ge­or­dend huis­hou­den. En An­ge­la neemt lie­ver geen blad voor de mond als het gaat om haar man com­pli­ment­jes te ge­ven hoe goed hij voor hun drie meisjes zorgt als zij in Ne­der­land is. Vol­gens An­ge­la heeft Tom haar ge­leerd hoe je een re­la­tie ge­zond houdt: door niet bang te zijn voor ru­zie of het niet met el­kaar eens zijn. Wie ze­ker is van zich­zelf, durft zich­zelf te zijn en gunt dit ook de an­der. Dat zijn toch de les­sen die haar col­le­ga’s An­ge­li­na en Brad in hun druk­ke le­ven­tje ge­mist heb­ben. Ter­wijl zij de mes­sen slij­pen voor een echt­schei­ding en naar al­le waar­schijn­lijk­heid nooit meer sa­men voor de ca­me­ra zul­len staan, kij­ken An­ge­la en Tom uit naar hun vol­gen­de sa­men­wer­king.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.