Trek­ken te­gen­po­len el­kaar aan?

Gloss - - Stars -

Pas­sen in­tro­ver­te men­sen goed bij ex­tro­ver­te men­sen? Gaat een re­la­tie be­ter als twee men­sen op el­kaar lij­ken of gaat het nou juist om el­kaar aan­vul­len? Vol­gens so­ci­o­loog Jo­hn Gott­man is het be­lang­rijk dat men­sen in een re­la­tie zo­veel mo­ge­lijk over­een­kom­sten heb­ben en dat ze tij­dens ru­zies voor­al fo­cus­sen op het deel waar ze het al­le­bei over eens zijn in plaats van dat ze de verschillen op­zoe­ken. Te­gen­woor­dig is de Big Fi­ve de be­lang­rijk­ste per­soon­lijk­heids­test bij veel per­so­neels­se­lec­ties, stu­die­keu­zes én part­ner­keu­zes. Hie­rin wordt ge­ke­ken naar de ma­te van ex­tra­ver­sie, in­schik­ke­lijk­heid, zorg­vul­dig­heid, emo­ti­o­ne­le sta­bi­li­teit en de open­heid voor nieu­we er­va­rin­gen. Hoe­wel vroe­ger ge­dacht werd dat ie­mand of­wel extrovert was of­wel introvert, zijn psy­cho­lo­gen het er nu over eens dat men­sen zo­wel extrovert als introvert kun­nen zijn. Het ligt aan de om­stan­dig­he­den wel­ke kant van de per­soon op dat mo­ment wordt aan­ge­spro­ken. Veel ar­ties­ten trek­ken zich in hun pri­véle­ven te­rug en ver­to­nen een introvert ka­rak­ter, ter­wijl ze op het po­di­um extrovert zijn. Rob­bie Wil­li­ams, de ra­sen­ter­tai­ner, is in zijn pri­véle­ven te­rug­ge­trok­ken. En Be­yon­cé Know­les, de vrouw die een heel stadion in ver­voe­ring kan krij­gen, blijkt zelfs nau­we­lijks her­ken­baar te zijn, vol­gens haar goe­de vrien­din Gwy­neth Palt­row: “Ze is zo rus­tig en introvert. Je ge­looft nau­we­lijks dat dit de­zelf­de Be­yon­cé is dan de ar­tiest die op het po­di­um staat.”vol­gens au­teur en ana­list Da­niel Pink zijn zelf­ver­klaar­de in­tro­ver­ten en hoog­ge­voe­li­ge per­so­nen vaak ver­kapt nar­cis­tisch en be­pa­len ex­tro­ver­te ei­gen­schap­pen hoe zorg­vul­dig je met men­sen om­gaat. Vol­gens zijn vi­sie be­staan er nau­we­lijks 100 % in­tro­ver­te en ex­tro­ver­te men­sen. De­ze the­o­rie wordt in­mid­dels door de mees­te psy­cho­lo­gen om­armd en de nieu­we term is ge­bo­ren: am­bi­vert. Een per­soon heeft zo­wel in­tro­ver­te als ex­tro­ver­te ei­gen­schap­pen en is daar­mee am­bi­vert. En wel­ke men­sen heb­ben de groot­ste kans van sla­gen in een re­la­tie? Dat blij­ken dan toch de­ge­nen te zijn die hoog sco­ren in ex­tro­ver­te ei­gen­schap­pen, die zo­wel em­pa­thie, woord­keu­ze en de mo­ge­lijk­heid om je in de an­der te ver­plaat­sen in­hou­den. Tja, daar los je toch net wat lek­ker­der de pro­ble­men mee op dan een in­tro­ver­te part­ner die zich in een ru­zie te­rug­trekt om voor­al aan­dacht aan zijn ei­gen ge­voe­lens te be­ste­den. Meer le­zen over ru­zie ma­ken en suc­ces­vol op­los­sen? Kijk op www.gott­man.com voor goe­de tips & tricks.

Brad en An­ge­li­na is ge­luk­ki­ge­re tij­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.