VIJF­TIG MET EEN VET­RAND­JE? Echt niet! ZO VLIE­GEN DE KI­LO’S ER­AF!

Gloss - - Mode -

Hol­ly­wood is in de ban van een nieuw di­eet waar­bij je su­per­snel vet ver­brandt, spier­mas­sa op­bouwt en de he­le dag scherp, vro­lijk en ener­giek blijft. Een di­eet wil­len ze het lie­ver niet noe­men. Wat het wel is? Een ma­nier van le­ven die al rond je veer­tig­ste be­pa­lend wordt voor een ge­zon­der, ste­vi­ger én slan­ker lijf en waar­van het nooit te laat is om er mee te be­gin­nen. Zon­der hon­ger of ex­treem te spor­ten. Daar wil­len wij meer van we­ten!

Het is aan niets te zien dat Christy Tur­ling­ton over een paar jaar vijf­tig wordt. Het su­per­mo­del van de ja­ren tach­tig en ne­gen­tig ziet er zon­der ma­ke up prach­tig uit en het lan­ge, dun­ne én ge­spier­de lijf waar ze zo be­roemd mee werd, is nog steeds strak en slank. Wan­neer ze op straat ge­fo­to­gra­feerd wordt met een gro­te be­ker cho­co­la­de-ijs in haar hand, die ze zon­der aar­ze­len tot op de bo­dem op­eet, vraagt ie­der­een zich af: hoe doet de­ze vrouw dat? Het­zelf­de geldt voor Jen­ni­fer Lopez die een foto plaatst op de ver­jaar­dag van haar twee­ling waar­op te zien is dat ze zich te­goed doet aan een flink stuk taart. Bei­de vrou­wen zien er nau­we­lijks een dag ou­der dan toen ze voor het eerst in de spot­lights ston­den en heb­ben li­cha­men waar twin­ti­gers en der­ti­gers een moord voor zou­den doen. Goe­de ge­nen? Vast. Maar naar al­le waar­schijn­lijk­heid heb­ben ze nog veel meer dan dat. Iets waar­door ze in staat zijn om dat jeug­di­ge li­chaam te be­hou­den zón­der de ex­tra ki­lo’s die er bij de mees­te vrou­wen hal­ver­we­ge de veer­tig aan ko­men vlie­gen. Al­le re­den om de le­vens­ge­woon­tes van de­ze da­mes eens goed on­der de loep te ne­men want er zijn maar wei­nig vrou­wen

die de­ze on­ver­mij­de­lij­ke ki­lo’s met enorm veel ge­juich be­groe­ten. Ster­ker nog, er zijn maar wei­nig vrou­wen die niet al van al­les heb­ben ge­pro­beerd om van die ki­lo’s af te ko­men en er­ach­ter zijn ge­ko­men dat zo­iets op la­te­re leef­tijd niet zo mak­ke­lijk meer gaat. Het re­sul­taat: veel frus­tra­ties, nog steeds dat zwem­band­je om je mid­del en

Jen­ni­fer Lopez (47)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.