Zo ver­lies jij ki­lo’s … zelfs tij­dens de Kerst­da­gen!

Gloss - - Mode -

stra­len­de huid en een ex­plo­sie aan ener­gie. Haar per­soon­lij­ke sche­ma houdt in dat ze tus­sen 15 en 20 uur eet, waar­bij ze zorgt voor een goe­de com­bi­na­tie van ei­wit­ten, kool­hy­dra­ten en vet­ten. In haar prak­tijk be­ge­leidt ze als coach haar cli­ën­ten om het juis­te eet- en voe­dings­sche­ma te vin­den dat bij hen past en 100 % kans op suc­ces geeft.

Wordt je stof­wis­se­ling niet tra­ger als je 19 uur lang niet eet? ‘Nee, in­te­gen­deel. Je stof­wis­se­ling gaat juist snel­ler in de pe­ri­o­de dat je vast. Pas na vier da­gen vas­ten gaat je li­chaam in de spaar­stand. Zo ver moet je het nooit la­ten ko­men.’ Is de­ze me­tho­de ook ge­schikt voor vrou­wen in de overgang? ‘Ja, juist! Hoe la­ger je vet­per­cen­ta­ge, hoe min­der last je hebt van hor­mo­nen. Heb je over­dag geen schreeu­wen­de hon­ger als je niet ont­bijt? ‘De mees­te men­sen heb­ben er geen last van om hun eer­ste eet-mo­ment uit te stel­len en er­va­ren juist dat ze er scher­per en ener­gie­ker van wor­den.’ Kun je eten wat je wilt en af­val­len? ‘Wan­neer je in de uren dat je mag eten gaat over­eten, gaat dat niet luk­ken. Ik help mijn cli­ën­ten een ge­ba­lan­ceerd me­nu sa­men te stel­len dat bij hen past.’ Stel je voor dat ik pas om 17 uur ga eten en dan pas een glas ver­se jus d’oran­ge neem. Wat eet ik dan daar­na? ‘Al­ler­eerst, die jus d’oran­ge is een enor­me sui­ker­bom die je in­su­li­ne laat pie­ken. Neem er iets vets bij waar­door het neu­tra­li­seert. Daar­na zijn een ei­tje of vol­le kwark een goed ont­bijt.’ Mag je er ko e bij drin­ken? ‘Ja, maar in je vas­ten-uren mag daar geen melk of sui­ker in. Zwar­te ko e is pri­ma. Krui­den­thee en wa­ter mo­gen al­tijd.’ Zijn voe­dings­sup­ple­men­ten be­lang­rijk? ‘Ja, maar je moet ze slik­ken in een cy­clus van drie maan­den en dan even een tijd­je niet. Je li­chaam moet ook zelf­stan­dig aan de slag.’ Hoe be­ge­leid jij men­sen tij­dens het vas­ten? ‘Ik kijk eerst waar emo­ti­o­ne­le blok­ka­des of trau­ma’s zit­ten. De­ze moe­ten eerst op­ge­ruimd wor­den, want an­ders lukt het je nooit om ge­zond op een goed ge­wicht te blij­ven. Daar­na gaan we het pas over het fy­sie­ke stuk heb­ben. En dat je tij­dens je pe­ri­o­des van eten be­ter een stuk­je kip dan een Mag­num kunt eten.’ En hoe zit het met die wijn, kaas en noot­jes? ‘Geen pro­bleem. No­ten zijn zelfs heel ge­zond. Maar als je voor­stelt een he­le es te drin­ken, wil ik het graag met je op een ak­koord­je gooi­en door het bij twee gla­zen te hou­den.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.