De trend SCULPTRA

Gloss - - Column -

In de loop der ja­ren ver­liest de huid zijn ste­vi­ge, jeug­di­ge en vol­le voor­ko­men. Dat is iets waar de mees­te vrou­wen al niet heel ge­luk­kig van wor­den, maar voor de­ge­nen die da­ge­lijks in de spot­lights staan een ex­tra re­den om te kie­zen voor een ller die er­voor zorgt dat je lijf weer ei­gen col­la­geen aan­maakt. In Hol­ly­wood is het al lang geen ta­boe meer om er­voor uit te ko­men: ‘Ik ge­bruik Sculptra”

Lin­da Evan­ge­lis­ta werd in de ja­ren tach­tig be­kend als één van de su­per­mo­del­len die sa­men met Cin­dy Craw­ford, Nao­mi Camp­bell, Christy Tur­ling­ton, Ka­ren Mul­der en Clau­dia Schif­fer do­mi­neer­den op de cat­walk en op al­le co­vers van de bla­den te zien wa­ren. Der­tig jaar la­ter ziet de da­me die ooit be­roemd werd met de uit­spraak ‘voor min­der dan tien­dui­zend dol­lar kom ik mijn bed niet uit’ er nog steeds uit als­of ze as­tro­no­mi­sche be­dra­gen mag vra­gen voor een dag­je shi­nen in de stu­dio. Haar ge­heim? Een beet­je Bo­tox en re­gel­ma­ti­ge spuit­jes Sculptra zor­gen er­voor dat haar ge­zicht glad én vol blijft. Sculptra heeft veel ce­le­bri­ty-fans. Geen won­der, want het is een re­la­tief sim­pe­le pro­ce­du­re met een lang­du­rig na­tuur­lijk ver­jon­gend ef­fect. Door de ver­ou­de­ring wordt de huid dun­ner en ver­liest het zijn elas­ti­ci­teit. De huid wordt los­ser en er ont­staan rim­pel­tjes. Het ge­zicht raakt vet­mas­sa kwijt waar­door de huid gaat zak­ken. Het re­sul­taat: nog meer rim­pels. Door Sculptra in te spui­ten op de plaat­sen waar het ge­zicht vo­lu­me is ver­lo­ren, wordt het ver­lo­ren vet weer aan­ge­vuld met nieuw col­la­geen. De con­tou­ren wor­den zach­ter, het ge­zicht vol­ler, de uit­stra­ling jeug­di­ger en de huid wordt stra­len­der en mooi­er.

Het ac­tie­ve in­gre­di­ënt in Sculptra is een melk­zuur dat er­voor zorgt dat het li­chaam dit col­la­geen zelf weer aan­maakt. Daar moet je zelf ove­ri­gens nog wel wat voor doen. Na­dat de vloei­stof is in­ge­spo­ten is het be­lang­rijk om in de eer­ste twee we­ken het be­han­del­de deel van het ge­zicht twee keer per dag vijf mi­nu­ten lang te mas­se­ren. Dat is een be­lang­rijk on­der­deel voor het suc­ces en wie niet be­reid is om de huid met mas­sa­ge na te be­han­de­len, kan er dan ook maar be­ter niet aan be­gin­nen. De re­sul­ta­ten van Sculptra blij­ven lang, erg lang zelfs. In een aan­tal ses­sies, glo­baal één ses­sie per tien le­vens­ja­ren, wordt het ge­wens­te ef­fect nauw­keu­rig en na­tuur­lijk op­ge­bouwd. Het kan ja­ren du­ren voor het op­ge­bouw­de col­la­geen weer af­ge­bro­ken wordt. Al met al ge­noeg re­de­nen waar­om Sculptra zo lang­za­mer­hand het best be­waar­de pu­blie­ke ge­heim van Hol­ly­wood is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.