OVER

Gloss - - Column -

Ja­ne Pe­ters, top­kap­per In­ter­coi ure:

“Het haar van Ma­ri­na is heel jn. Door­dat het in la­gen is ge­knipt, heeft het wei­nig vo­lu­me. Ik heb het zo­veel mo­ge­lijk op één leng­te ge­knipt, waar­door het haar vol­ler lijkt. De kleur is ook erg be­lang­rijk. Van na­tu­re is Ma­ri­na blond, maar dat is net niet span­nend ge­noeg. We heb­ben een high­light aan­ge­bracht met 2 koe­le kleu­ren blond, waar­door het heel fris in haar ge­zicht staat.”

Ar­jan Glim­mer­veen, ont­wer­per van mo­de­merk Sus­skind:

“Sus­skind is een puur Ne­der­lands merk voor de vrouw die kwa­li­teit en com­fort hoog in het vaan­del heeft staan. Het is draag­baar met een com­for­ta­be­le pas­vorm en be­taal­baar en het zijn ex­clu­sief voor Sus­skind ont­wik­kel­de sto en ge­ba­seerd op na­tuur­lij­ke ma­te­ri­a­len. Ma­ri­na heeft door haar nieu­we cou­pe een char­man­te, puur vrou­we­lij­ke uit­stra­ling ge­kre­gen, waar de­ze klas­sie­ke out t uit­ste­kend bij past. Het to­taal­plaat­je is een ech­te eye-cat­cher ge­wor­den.” Twee keer per jaar wordt een nieu­we col­lec­tie aan­ge­bo­den, waar­in de trends van het sei­zoen ver­werkt wor­den en wel­ke al­tijd ge­com­bi­neerd kun­nen wor­den met de ba­sic­col­lec­tie. Voor ver­de­re ver­koop­adres­sen: www.sus­skind.nl.

Ma­ri­am na­mens Ma­ke-up Stu­dio:

“Om meer fo­cus te zet­ten op Ma­ri­na haar mooie blau­we ogen heb ik ge­ko­zen voor een groe­ne oog­scha­duw en cham­pag­ne­kleu­ren om meer diep­te te cre­ë­ren. Haar ge­zicht is mooi egaal ge­hou­den door de neu­tra­li­zer red 2. En om het af te ma­ken, heb ik een mooie nu­de lip­pen­stift aan­ge­bracht.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.