PSY­CHO­LO­GIE VAN DE SCHOON­HEID Wat maakt ie­mand mooi?

Gloss - - Beauty -

Eén blik op een knap ge­zicht en we zijn be­to­verd. Je hart bonst, je ver­stand blok­keert en je emo­ties gaan met je aan de haal. Wat er al­le­maal in je hoofd en lijf ge­beurt als je je per­fec­te part­ner ziet, lees je hier.

De we­reld is on­ge­lijk en on­der­zoek be­wijst dat nog eens: knap­pe kin­de­ren ha­len ho­ge­re cij­fers, knap­pe men­sen krij­gen mak­ke­lij­ker een baan en wor­den aar­dig, te­vre­den en sym­pa­thiek ge­von­den door hun om­ge­ving. Ster­ker nog: ie­der­een vindt ze in­tel­li­gen­ter, be­trouw­baar­der, cre­a­tie­ver en mak­ke­lijk te be­na­de­ren. En dat al­les lou­ter op ba­sis van hun ui­ter­lijk. Al sinds men­sen­heu­ge­nis wordt schoon­heid be­zon­gen, wor­den er ge­dich­ten over ge­schre­ven, fi­lo­so­fe­ren wijs­ge­ren over de ide­a­le mens en ma­ken kun­ste­naars de mooi­ste schil­de­rij­en en beel­den van knap­pe men­sen. Wat is dat toch met men­sen en schoon­heid? Waar­om lij­ken we wel blind te wor­den als er een per­fect ui­ter­lijk in het spel is?

Wat blijkt: het lijkt niets an­ders te zijn dan een truc­je van de na­tuur. On­der­zoek wijst uit dat zelfs als we lo­gisch zou­den wil­len na­den­ken, dit niet lukt zo­dra we een knap per­soon ont­dek­ken. De ba­sis daar­voor gaat heel ver te­rug. Wie er ge­zond uit­zag, met glan­zend haar, een glad­de huid, ont­wik­kel­de spie­ren, rech­te hou­ding en een zelf­ver­ze­ker­de tred, werd aan­trek­ke­lijk ge­von­den om­dat hij of zij de­ze goe­de ge­nen zou door­ge­ven. Een ster­ke oer­man kon vrouw en kin­de­ren be­scher­men, een ge­zon­de oer­vrouw kon veel kin­de­ren ba­ren. In­pik­ken dus, die knap­perd, en snel een ge­zin­ne­tje stich­ten!

Het is dan ook niet ver­won­der­lijk dat schoon­heid je hoofd op hol doet slaan. Van vrou­wen wordt vaak ge­zegd dat ze hun part­ner­keu­ze la­ten af­han­gen van de dik­te van diens por­te­mon­nee, maar hor­mo­naal ge­zien wint een knap­pe

Stra­len­de Dout­zen met haar mooie zoon­tje Phyl­lon Joy Gor­ré (5).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.