BE­TER BEGRIP VOOR JE EI­GEN HOR­MO­NEN Ontspannen door de overgang

Gloss - - Health -

Of je veel of wei­nig last hebt van de overgang, is voor ie­der­een an­ders. Maar als je weet wat er ge­beurt in je lijf, kun je daar goed mee le­ren le­ven. De Duit­sers noe­men het ‘Wech­sel­jah­ren’, wis­sel­ja­ren dus. Er ver­an­dert veel in je li­chaam en je hoofd.

Het goe­de be­richt: al­le vrou­wen krij­gen te ma­ken met de overgang. Dus je staat met je vra­gen, klach­ten en zor­gen be­paald niet al­leen. Net als bij de pu­ber­teit staan je veel li­cha­me­lij­ke en gees­te­lij­ke ver­an­de­rin­gen te wach­ten. Als je weet wel­ke pro­ces­sen er zich daar­bin­nen af­spe­len en welk ef­fect ze op je li­chaam en geest heb­ben, zal je min­der wor­den over­val­len door de ge­vol­gen er­van. Be­denk ook goed dat je de ge­vol­gen van de overgang re­de­lijk kunt be­ïn­vloe­den. Door be­paal­de voe­ding, sport en voor­al je men­ta­le in­stel­ling, ga je de on­ge­mak­ken te lijf en ben je je er van be­wust dat je een nieu­we fa­se in je le­ven te­ge­moet gaat. De richt­lijn voor an­ti­con­cep­tie en de me­no­pau­ze is je men­stru­a­tie. Als je een jaar niet meer on­ge­steld bent ge­weest, kun je er­van uit­gaan dat je on­vrucht­baar bent. Om 100% ga­ran­tie te heb­ben kun je bij de huis­arts een bloed­on­der­zoek la­ten uit­voe­ren. Van­af 45 jaar is het ver­stan­dig het ge­bruik van de pil met je huis­arts te be­spre­ken, om­dat het ri­si­co op trom­bo­se en hart- en vaat­ziek­ten toe­neemt.

Je lijdt aan stem­mings­wis­se­lin­gen, op­vlie­gers, slaap­pro­ble­men, haar­uit­val, je voelt je slap en moe en wordt ook nog eens zwaar­der. Al­le­maal ken­mer­ken van de overgang. Maar ach­ter de­ze klach­ten kan ook een de­pres­sie schuil gaan. Als je erg som­ber bent, praat dan eens met je huis­arts. Een an­de­re mo­ge­lijk is een ver­sto­ring van je schild­klier. Ook hier kan je huis­arts met een bloed­test uit­sluit­sel ge­ven.

Het is al­tijd goed om bij klach­ten een af­spraak met je arts te ma­ken. Maar in de overgang ga je twij­fe­len: je voelt en merkt op­eens al­le­maal nieu­we din­gen en vraagt je af of je écht iets man­keert. Blijf niet twij­fe­len en stel je vra­gen aan een arts. Je huis­arts kan je door­ver­wij­zen naar een gy­nae­co­loog. Die kan je hor­mo­nen voor­schrij­ven waar­door je klach­ten als sneeuw voor de zon ver­dwij­nen. Ook al be­twij­fel je het ten zeer­ste, de overgang heeft ook po­si­tie­ve kan­ten. Wie ja­ren­lang el­ke maand ker­mend van el­len­de op de bank lag, zal blij zijn als de men­stru­a­tie op­houdt. Ook van dat na­re PMS (Pre Men­stru­e­le Syn­droom) wordt je ver­lost, dus vaar­wel cha­grij­ni­ge bui­en en pijn­lij­ke bor­sten. Door de ver­an­de­ring in je hor­moon­ba­lans word je re­lax­ter, rus­ti­ger, heb je min­der ang­sten, ben je min­der ge­jaagd en neem je meer tijd om te ge­nie­ten. Niet voor niks wordt ge­zegd dat ou­de­re men­sen ‘rij­per’ zijn dan jon­ge.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.