HULP VAN DE NA­TUUR

Gloss - - Health -

Met mid­de­len uit de na­tuur kun je je li­chaam hel­pen om de erg­ste klach­ten van de overgang te ver­min­de­ren.

In Duits­land wordt in het al­ter­na­tie­ve cir­cuit ge­werkt met de the­o­rie van Dr. Sch­üs­s­ler. De­ze arts leef­de van 1821 tot 1898 en ont­dek­te in zijn loop­baan twaalf ‘he­len­de mi­ne­raal­zou­ten’. De the­o­rie die hij daar­bij be­dacht was: ziek­tes ont­staan als in de cel­len van het li­chaam niet de juis­te ba­lans heerst van die zou­ten. Her­stel je die ba­lans, dan ver­dwij­nen ook de klach­ten. Zijn the­o­rie was niet zo gek, want in­mid­dels zijn meer dan twee­dui­zend van die mi­ne­raal­zou­ten ont­dekt. Het voor­deel van de Dr.sch­üs­s­ler-the­ra­pie: hij heeft geen bij­wer­kin­gen.

Sch­üs­s­ler nr.1 voor ster­ke bot­ten

Oe­stro­ge­nen heb­ben een groot e ect op het vrou­we­lij­ke li­chaam. Er kan bot­ont­kal­king ont­staan, os­te­o­po­ro­se. Ook haar­uit­val komt door oe­stro­ge­nen. Cal­ci­um uo­ra­tum com­pen­seert de­ze wer­king en hij helpt ook te­gen spat­ade­ren en hart- en vaat­ziek­ten.

Sch­üs­s­ler nr.3 voor le­vens­vreug­de

Veel vrou­wen lij­den in de me­no­pau­ze aan som­ber­heid en ver­moeid­heid. Ze voe­len zich moe en lus­te­loos. Cel­zout fer­rum phosp­ho­ri­cum helpt en ver­be­tert ook de con­cen­tra­tie. Het zout wordt ook ge­bruikt om de op­vlie­gers te tem­pe­ren.

Sch­üs­s­ler nr.7 voor ont­span­ning

Als de oes­tro­geen­spie­gel tij­dens de me­no­pau­ze af­neemt, kan ook het mag­ne­si­um­ge­hal­te in het bloed ver­min­de­ren. Dat kan lei­den tot ver­kram­ping en span­ning. Vol­gens de Sch­üs­s­ler-the­o­rie helpt mag­ne­si­um phosp­ho­ri­cum de ba­lans te her­stel­len. Het zout helpt ook te­gen hoofd­pijn en mi­grai­ne.

Voe­dings­sup­ple­men­ten

Sinds twee jaar be­staat er op de markt een vol­le­dig nieu­we voe­dings­sup­ple­men­ten­lijn, on­der de bij­zon­de­re naam Beyu­na. Dit merk, wat van Nederlandse bo­dem komt, is af­kom­stig van de Ja­pan­se naam Yu­na, wat ‘kracht’ be­te­kent. En met de Be er­voor, be­te­kent het ‘wees krachtig’. En van de­ze sup­ple­men­ten, die al­le­maal be­staan uit na­tuur­lij­ke in­gre­di­ën­ten, krijg je in­der­daad weer ener­gie, meer weer­stand en hel­pen ze heel goed te­gen op­vlie­gers. Ze bren­gen je let­ter­lijk weer in ba­lans en dat is waar je in de overgang naar snakt ... www.beyu­na.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.