EEN DE­PRES­SIE

Gloss - - Seks & Psyche -

je dan je op het eer­ste ge­zicht zou ver­moe­den. Licht be­ïn­vloedt na­me­lijk je bi­o­lo­gi­sche rit­me. Het al­ler­be­lang­rijk­ste ad­vies te­gen een winterdip is dan ook: ga er­op­uit. Pak zo­veel mo­ge­lijk zon­licht mee als je maar kunt. Zelfs het meest wa­te­ri­ge zon­ne­tje kan won­de­ren voor je stem­ming doen. Wil je het echt goed aan­pak­ken? Wie lie­ver niet in een vlieg­tuig stapt, een bloed­he­kel heeft aan een blok­je om, maar wel iets wil doen aan een som­be­re stem­ming, kan licht­the­ra­pie over­we­gen. Een ge­wo­ne sche­mer­lamp zet geen zo­den aan de dijk maar een pro­fes­si­o­ne­le lamp met wit licht kan je don­ke­re dip blik­sem­snel ver­hel­pen. Nog meer hulp­mid­de­len? Ge­spreks­the­ra­pie met een psy­cho­loog of ge­rich­te me­di­ca­tie kun­nen een goe­de on­der­steu­ning bie­den. Wij den­ken zelf dat een licht­the­ra­pie de al­ler­bes­te me­tho­de is: op een strand in Thai­land, bij­voor­beeld. Plus goe­de ge­sprek­ken, ui­ter­aard, dus neem je bes­te vrien­din mee en ge­niet!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.