10 de­cem­ber 2016

Gloss - - Films/boeken/evenementen -

Me­ga Pi­ra­ten Fes­tijn Gel­re­do­me

Het af­slui­ten­de en groot­ste pi­ra­ten­fes­tijn van het jaar vindt weer plaats in het Gel­re­do­me! Op za­ter­dag 10 de­cem­ber gaat het feest weer los­bar­sten in Arn­hem. Het fes­tijn brengt bij el­ke edi­tie de crè­me de la crè­me van het Nederlandse lied. Een gro­te di­ver­si­teit aan ar­ties­ten zul­len voor een spet­te­ren­de avond zor­gen. Meer dan 30 ar­ties­ten zul­len op­tre­den, on­der an­de­re; Frans Bau­er, Jan­nes, Ma­ri­an­ne We­ber, Frans Duijts, Djan­go Wag­ner, Ge­broe­ders Ko, Wol­ter Kroes en ve­le an­de­ren. Met zul­ke ar­ties­ten is een on­wijs ge­zel­lig feest ge­ga­ran­deerd! www.me­ga­pi­ra­ten­fes­tijn.nl Het le­ven van de ge­pen­si­o­neer­de Eva staat compleet op zijn kop wan­neer ze van de so­ci­a­le dienst door een com­pu­ter­fout $ 5.000.000,50.000,-. krijgt uit­ge­keerd in plaats van $ De we­du­we blijft met al dat geld niet ach­ter de ge­ra­ni­ums zit­ten, maar be­sluit om met haar bes­te vrien­din het avon­tuur op te zoe­ken! Eva neemt al het geld te­ge­zon­ni­ge lijk op en sa­men rei­zen ze af naar de Ca­na­ri­sche ei­lan­den. De twee be­le­ven er de tijd van hun le­ven, maar moe­ten on­der­tus­sen wel uit han­den zien te blij­ven van de au­to­ri­tei­ten. En dat blijkt nog niet zo mak­ke­lijk ... De­ze lm draait van­af 17 no­vem­ber in de bios­coop.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.