Top mo­del­len en ac­tri­ces van fift­hy so­me­thing

Gloss - - Inhoud -

Steeds va­ker ver­schij­nen ou­de­re vrou­wen als fo­to­mo­del in tijd­schrif­ten

Mo­ve over, meis­jes van 18; hier ko­men de mo­del­len van 50+! Steeds va­ker ver­schij­nen ou­de­re vrou­wen als fo­to­mo­del in re­cla­mes en tijd­schrif­ten. Met la­chrim­pel­tjes, een buik die geen was­bord­je is en soms zelfs echt grijs haar. En o, wat zijn ze mooi!

Tuur­lijk, onze Dout­zen van 32 is heer­lijk om naar te kij­ken. Die mooie lach, dat strak­ke lijf, al­les aan haar is jong en per­fect. Maar zou je haar ge­lo­ven als ze een an­ti-rim­pel­crè­me voor 45+ aan­prijst? Of een haar­kleu­ring met ‘de per­fec­te grijs­dek­king’? Dout­zen heeft nog he­le­maal geen rim­pel­tjes en al he­le­maal geen grij­ze ha­ren.

Mooi in sha­pe

Nee, lie­ver zien we pro­duc­ten aan­ge­pre­zen wor­den door vrou­wen zo­als wij zelf. Of in elk ge­val: zo­als we ons­zelf graag zou­den wil­len zien. Dus wel wat ou­der, maar nog mooi in sha­pe. Met een mooi kap­sel, goed ver­zorg­de huid, een paar kraai­en­poot­jes en een lijf dat ook best maatje M mag pas­sen.

Zil­ve­ren lok­ken

Ook de mo­del­len­bu­reaus heb­ben vrou­wen van de­ze leef­tijd ont­dekt en zo ge­beur­de het dat de Ame­ri­kaan­se Cindy Jo­seph op haar 48e van straat werd ge­plukt. Of ze een mo­de­show van Dol­ce&ga­ban­na wil­de lo­pen? Cindy is in­mid­dels 15 jaar be­zig en heeft op­dracht na op­dracht. Van Gar­nier tot Ni­vea tot Ave­da tot ca­ta­lo­gi van gro­te wa­ren­hui­zen; grijs­ha­ri­ge mo­del­len zijn hot! Zelf noemt Cindy haar haar­kleur lie­ver ‘zil­ver‘ in plaats van grijs. “Dat klinkt be­ter”, vindt ze zelf.

Ne­der­land­se top­pers

Nu er zo’n gro­te markt voor ou­de­re mo­del­len is, zou­den onze ei­gen Fam­ke Jans­sen en Fre­de­ri­que van der Wal best weer een kans­je kun­nen wa­gen. Fam­ke (52) werkt al ja­ren als suc­ces­vol ac­tri­ce in Ame­ri­ka. Ze schop­te het zelfs tot Bond Girl. Voor­dat ze op het wit­te doek schit­ter­de, werk­te ze als veel­ge­vraagd mo­del. Zo stond ze op de co­ver van de El­le en was ze mo­del voor Yves Saint Laurent en Cha­nel.

Vroe­ge Vic­to­ria’s An­gel

Ook een Hol­land­se top­per is Fre­de­ri­que van der Wal. De knap­pe blon­di­ne

“Zil­ve­ren lok­ken zijn he­le­maal hot”

(49) was su­per­mo­del in de ja­ren ’80 en werk­te toen al voor Vic­to­ria’s Se­cret. Ze prijk­te op de co­ver van Vo­que en Cos­mo­po­li­tan en in re­cla­mes voor Re­v­lon en Guess. Nog steeds is ze een beeld­scho­ne ver­schij­ning, waar je aan ziet dat ze geen 20 meer is, maar die een prach­ti­ge uit­stra­ling heeft.

Te­rug op de cat­walk

Fre­de­ri­que han­delt in­mid­dels van­uit de VS in (Ne­der­land­se!) bloe­men, maar kan zo weer voor de ca­me­ra gaan staan. En als de car­ri­è­re van Fam­ke in het slop raakt, kan ze pri­ma weer de cat­walk op. En of ze hun haar grijs … eh … par­don zil­ver la­ten wor­den, kun­nen ze al­tijd nog be­slis­sen. Aan ons zal het niet lig­gen, wij zien lie­ver een éch­te vrouw op de fo­to dan een ma­ger meis­je met maatje XXS.

Fam­ke Jans­sen (52)

Cindy Jo­seph (uit Ame­ri­ka) (67) Fre­de­ri­que van der Wal (49)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.