De­ze ster­ren vie­len van hun voet­stuk …

... MAAR KRO­PEN ER DI­RECT WEER OP

Gloss - - Inhoud -

... maar kro­pen er di­rect weer op

Ze wa­ren de ge­spier­de be­li­cha­ming van de Ame­ri­kaan­se droom. Man­nen wil­den hen zijn, vrou­wen wil­den hen heb­ben. De Ken­ne­dy’s ston­den we­reld­wijd be­kend om hun char­me, spor­ti­vi­teit en slaap­ka­merogen. Dat hun va­der rijk was ge­wor­den van de drank­smok­kel, een an­ti­se­miet was en stie­kem on­der de rok­ken van Glo­ria Swan­son kroop, zorg­de even voor een schan­daal.

Dat waai­de snel weer over. Want de bes­te re­me­die in Hol­ly­wood te­gen een schan­daal is nog al­tijd een lek­ker stuk­je sexap­peal.

“Geef de men­sen wat ze wil­len en dan kun jij doen wat jij wil”, ad­vi­seer­de Ken­ne­dy Se­ni­or zijn zo­nen al op jon­ge leef­tijd.

De Beckham­pjes

Hij is de Jo­hn Ken­ne­dy van nu. Een lek­ke­re ex-voet­bal­ler, die al ja­ren ge­luk­kig ge­trouwd is met zijn ei­gen Jac­kie, of­wel ‘Posh Spi­ce’ Vic­to­ria, die de blau­we set­jes van Ka­te on­ver­bid­de­lijk naar de ach­ter­grond van ie­ders aan­dacht ver­bant door zelf, als First La­dy of Fas­hi­on, in ei­gen ont­wor­pen cre­a­ties haar op­wach­ting te ma­ken. Ze heb­ben vier prach­ti­ge kin­de­ren, suc­ces­vol­le on­der­ne­min­gen en daar hoort na­tuur­lijk ook een flink stuk­je lief­da­dig­heids­werk voor Uni­cef bij. Met zo’n gou­den duo kan niets mis­gaan, toch? Bij­na niet. Maar dan toch. Be­gin fe­bru­a­ri lek­ten pri­vé e-mails van Beck­ham uit, waar­uit bleek dat hij toch niet zo be­gaan was met het leed van de we­reld. Zijn lief­da­dig­heids­werk mocht hem geen cent kos­ten, het was slechts een ma­nier om hem van een hei­lig ima­go te voor­zien en zo meer kans te ge­ven op een fel­be-

geer­de Brit­se rid­der­or­de. Zijn ad­vi­seurs draai­den over­uren om zijn be­scha­dig­de ima­go weer op te lap­pen. He­laas is Da­vid vo­rig jaar al aan de kant ge­zet door H&M, waar­door het las­tig is om de man weer over­al in een ont­bloot bo­ven­li­chaam op een bill­board af te beel­den, om via ons li­bi­do weer in ons hart te ko­men. Het al­ter­na­tief, fo­to’s pos­ten van zich­zelf en zijn schat­ti­ge doch­ter­tje Har­per, doet het bij­na net zo goed. Want hoe kei­hard het be­wijs ook was dat Da­vid niet zo’n lie­verd­je is, wie hem sa­men met zijn doch­ter­tje ziet, smelt di­rect. De kans om Sir Da­vid te wor­den mag dan mi­ni­maal zijn, de kans dat het pu­bliek hem weer mas­saal in de har­ten sluit is groot.

Wees­kin­de­ren knu elen

Schan­da­len op­los­sen met sexap­peal werkt ook pri­ma voor vrou­wen. Het plan B om kin­de­ren in te zet­ten om weer in de ge­na­de van het pu­bliek te ko­men trou­wens ook. An­ge­li­na Jolie, Saint An­gie voor in­ti­mi, vrien­den en de rest van de we­reld­be­vol­king, gooi­de twaalf jaar ge­le­den het roer om. Na

Jo­h­n­ny Depp (53)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.