Ad Pe­ters: “Je moet op­nieuw naar je­zelf kij­ken”

Lang, kort, blond, bruin, bron­de, keu­ri­ge bob of be­a­chy wild? Ka­th­leen, een ver­se vijf­ti­ger, weet het niet meer en roept de hulp in van top­kap­per Ad Pe­ters.

Gloss - - Fashion -

Op Fa­ce­book vlie­gen de lijst­jes voor­bij; de­ze kap­sels mo­gen de mees­te vrou­wen van veer­tig niet meer dra­gen en zijn ten streng­ste ver­bo­den voor de vijf­ti­gers. Eén blik op de lijst en je ziet dat het von­nis on­ver­bid­de­lijk is: geen wil­de lok­ken, geen sun­kis­sed gloed, geen po­ny, geen lan­ge laag­jes en voor­al geen lang haar. On­zin, na­tuur­lijk want ster­ren als Jen­ni­fer Aniston (47) be­wij­zen dat lan­ge laag­jes en een sun­kis­sed kleur su­pers­exy zijn en El­le Mc­pher­son laat op haar 52e zien dat lang haar en wil­de lok­ken ook op haar 52e nog steeds per­fect bij haar pas­sen. Is zo­iets voor ge­wo­ne ster­ve­lin­gen die geen ster­ren­kap­pers, vi­sa­gis­ten en per­so­nal trai­ners in hun gas­ten­ver­blijf heb­ben op­ge­slo­ten voor 24/7 on­der­steu­ning ook haal­baar, of zit er een kern van waar­heid in de kei­har­de lijst op so­ci­al me­dia? Zo’n le­vens­vraag roept om een goe­roe die een ver­twij­fel­de vijf­ti­ger weer op het juis­te pad kan zet­ten. “Ik zie het di­rect”, zegt Ad Pe­ters. “De mees­te kap­pers vra­gen aan hun vas­te klan­ten: doen we het­zelf­de als de vo­ri­ge keer? Uit­groei bij­wer­ken, een stuk­je er­af? Het re­sul­taat is dat je ja­ren­lang in het­zelf­de kap­sel blijft han­gen. De­zelf­de kleur en on­ge­veer de­zelf­de leng­te. Zelfs als dat niet meer bij je past. Het is de kunst om op­nieuw naar je­zelf te kij­ken en je af te vra­gen wat er nu bij je past. Ik zie di­rect wat bij mijn klant past en wil het kap­sel ma­ken dat echt bij die per­soon klopt. In jouw ge­val, bij­voor­beeld, blijft het lang. Dat hoort bij jou.” Daar zijn we het di­rect over eens. Ik hou niet van keu­rig haar, het moet be­we­gen, nog in een staart of knot­je ge­draaid wor­den en er voor­al na­tuur­lijk uit­zien. Dat laat­ste blijkt ove­ri­gens niet meer het ge­val te zijn. “Ik heb niet eens een schaar bij je no­dig,” de­mon­streert Ad en breekt met zijn vin­gers een stuk van een ge­blon­deer­de lok af. Voilà, een nieuw trau­ma is ge­bo­ren en dient on­mid­del­lijk ver­werkt te wor­den. Er is niet veel meer no­dig dan de­ze sim­pe­le han­de­ling om haar lot vol­le­dig in pro­fes­si­o­ne­le han­den te leg­gen. “Wel­ke ster vind je mooi?” vraagt Ad. Daar hoef ik niet lang over na te den­ken. El­le Mc­pers­hon, in­clu­sief haar li­chaam, maar voor­al van­we­ge haar licht­brui­ne en rom­me­li­ge lok­ken. Maar licht­bruin, zo heb ik van kap­pers ge­hoord, is niet haal­baar voor mijn haar dat van na­tu­re heel don­ker­bruin, bij­na zwart zelfs, is. In don­ker haar zit­ten per de ni­tie veel rood­pig­men­ten die bij het lich­ter kleu­ren vrij ko­men. Dat le­vert dus een rood­brui­ne tint op in plaats van een licht­brui­ne kleur en hoe mooi rood ook staat bij som­mi­ge vrou­wen, het is niet mijn kleur. Als ge­volg van de­ze rood­pig­men­ten is mijn haar de af­ge­lo­pen tien ja­ren dras­tisch ge­blon­deerd tot ook al­le rood­tin­ten er­uit wa­ren. Met als ge­volg: te blond haar. Hoe leuk ik dat ook vond, het nieu­we ma­gi­sche woord is ‘na­tuur­lijk’. “Dan gaan we dat doen”, zegt Ad. “Licht­bruin is ove­ri­gens heel goed mo­ge­lijk, maar als je haar te vaak ont­kleurd is, moet het eerst weer her­stel­len. Dus voor­lo­pig geen verf, maar haar­mas­kers.” Ik be­loof mijn bad­ka­mer vol te zet­ten met ver­zor­gen­de pro­duc­ten en ’s och­tends vijf mi­nu­ten eer­der op te staan. Al­les voor het goe­de doel.

Voor­uit, om­dat we er toch zijn, een litt­le guil­ty plea­su­re. Die van ex­pe­ri­men­te­ren en ver­wen­nen, om pre­cies te zijn. Ik ben zelf na wat ega­li­se­ren­de dag­crè­me, oog­pot­lood en lip­gloss wel klaar om de deur uit te gaan en krul­lers zijn iets waar ik mijn vin­gers aan ver­brand, maar ie­de­re vrouw heeft een gla­mour­girl in zich die er een keer uit moet. De krul­lers van The O gaan in het haar en Mi­chel­le van De­li­lah Cos­me­tics doet haar ma­gie met ma­ke-up.

Het re­sul­taat in de stu­dio? Uniek beeld­ma­te­ri­aal van mijn in­ner­lij­ke high class bu­si­ness wo­man met haar dat wel­is­waar on­ge­loo ijk keu­rig zit, maar zo vol en ge­zond is dat het me moei­te kost om er niet steeds met mijn vin­gers door­heen te mo­gen gaan.

De voor­kant krijgt meer­de­re la­gen. “Dit geeft vo­lu­me en maakt je ge­zicht zach­ter. Ze­ker als je ou­der wordt is vo­lu­me in je haar be­lang­rijk. Het geeft een na­tuur­lijk lif­tend e ect.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.