De volg­or­de van sla­pen

Gloss - - Health -

El­ke nacht ver­loopt in een vas­te volg­or­de van sla­pen. Per nacht door­loop je de slaap­cy­clus vier tot zes keer.

Het eer­ste slaap­sta­di­um is de nor­ma­le slaap. Dit is een over­gangs­fa­se tus­sen de waak en slaap­toe­stand. Dit duurt drie tot vijf mi­nu­ten. Je li­chaams­tem­pe­ra­tuur daalt en de spie­ren ont­span­nen. In de­ze fa­se kan je vaak ook een schok voe­len, soms met het ge­voel dat je valt. Ook van ge­lui­den kun je in de­ze fa­se nog wak­ker wor­den. Daar­na kom je in een die­pe­re slaap. Dit duurt on­ge­veer der­tig tot veer­tig mi­nu­ten. In dit sta­di­um slaap je het meest en word je niet meer wak­ker van elk ge­luid. Het der­de en vier­de sta­di­um wordt als ge­heel be­schouwd. In de­ze fa­se slaap je het meest ont­span­nen en ben je moei­lijk wak­ker te krij­gen. Na dit sta­di­um kom je in de Rem-slaap, dit is de droom­slaap.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.