Daar­om pie­ken vrou­wen van 40+

Gloss - - Inhoud -

Ter­wijl de der­ti­gers druk zijn met kin­de­ren, werk en op­ge­slokt wor­den door hun car­ri­è­re om zich ver­vol­gens te haas­ten om op tijd bij de crè­che te zijn, schen­ken de veer­ti­gers nog een wijn­tje in om in al­le rust een ho­tel­ka­mer te boe­ken. Voor zich­zelf en hun nieu­we min­naar. “De sek­su­e­le piek van de­ze vrou­wen is vol­le­dig van de­ze tijd en hor­mo­naal ver­klaar­baar”, zegt we­ten­schaps­jour­na­list Han­ny Ros­kamp. Een nieuw fe­no­meen is ge­bo­ren.

Het is moei­lijk om niet ja­loers te zijn op Hei­di Klum. Na­tuur­lijk, het blon­de mo­del heeft al­les wat we wil­len. Een strak li­chaam, ge­zon­de kin­de­ren, sym­me­tri­sche ge­laats­trek­ken, een sty­list die 24/7 op pad is om haar kast te voor­zien van de laat­ste trends en man­nen die aan haar per­fect ge­pe­di­cuur­de voetjes lig­gen. Haar zelf­ver­trou­wen is in­druk­wek­kend, net als haar lijst van man­nen die een moord doen om in haar buurt te mo­gen ko­men. Nou was het Duit­se su­per­mo­del al­tijd al prach­tig, maar naar­ma­te ze ou­der wordt neemt haar sexap­peal be­paald niet af. In­te­gen­deel, Hei­di heeft nog steeds de looks, en wie naar haar kijkt, ziet iets wat nog veel in­te­res­san­ter is. Een toe­ge­no­men li­bi­do dat ze niet on­der stoe­len of ban­ken steekt. Dat de­ze com­bi­na­tie man­nen aan­trekt die nog in hun twin­ti­ger ja­ren zit­ten, is voor haar geen pro­bleem, maar niet waar ze op uit is. “Ik heb geen zin om een cou­gar te zijn en ik vind jon­ge­re man­nen ook niet per­sé in­te­res­san­ter. Mijn voor­ma­lig echt­ge­noot Se­al en ik had­den een span­nend seks­le­ven. Som­mi­ge men­sen zijn ex­pe­ri­men­teel in bed en an­de­ren saai. En als je zelf wild bent, is het fijn om ie­mand te heb­ben

die daar ook voor open staat.” Te­gen­woor­dig is de veer­tien jaar jon­ge­re Vi­to Sch­na­bel de ge­luk­ki­ge die mee mag spe­len met de stou­te spel­le­tjes van Hei­di in de slaap­ka­mer. Of hij er voor be­loond zal wor­den met een trouw­ring? Waar­schijn­lijk niet. “Dat heb ik al twee keer ge­daan”, ver­klaart het mo­del. “Ik heb er geen be­hoef­te aan om nog een keer naar dat al­taar te lo­pen. Nu wil ik voor­al ge­nie­ten.” En dat doet ze, met zo’n over­ga­ve dat het niet al­leen moei­lijk is om niet ja­loers te zijn op Hei­di Klum maar bij­na on­mo­ge­lijk.

Leef­tijd speelt geen rol

La­ti­na Jen­ni­fer Lopez heeft net zo wei­nig be­hoef­te aan de sta­tus van cou­gar en min­stens zo veel be­hoef­te aan ge­nie­ten nu ze in haar fab for­ties is. Dat zo­iets met een ste­vig stuk­je seks ge­paard gaat, en ze de laat­ste tijd op­val­lend veel man­nen aan haar zij­de heeft die een jaar of twin­tig jon­ger zijn, wijt ze aan stom toe­val. “Ik val op men­sen, niet op leef­tij­den.” Blijk­baar zijn de men­sen die op dit mo­ment in de smaak van sexy Jen val­len be­dui­dend jon­ger dan haar ei­gen leef­tijds­ge­no­ten. En hoe ge­niet je daar be­ter van dan op to­ren­ho­ge hak­ken waar een straat­hoer nog over zou twij­fe­len en in strak­ke leg­gings waar­in je im­po­san­te bil­len nou een­maal het al­ler­bes­te uit­ko­men? Ka­te Moss,

die on­langs iets met veel tes­tos­te­ron en in de twin­tig dump­te, om­dat hij er niet ge­noeg voor haar was, be­grijpt daar al­les van. Der­tig jaar na­dat ze haar car­ri­è­re als mo­del be­gon, haal­de ze al­le voor­pa­gi­na’s door in een door­schij­nen­de cat­s­uit haar op­wach­ting te ma­ken bij een ver­jaar­dags­eten­tje van haar goe­de vriend en mo­de­sty­list, Ed­ward En­nin­ful, in res­tau­rant Twi­ga in Lon­den. Zwart bont­jas­je, een ac­cent van pan­ter, ro­de lip­pen­stift, to­ren­ho­ge hak­ken, een trans­pa­rant stof­je om haar lijf en meer had het mo­del niet no­dig om zelfverzekerd voor de fo­to­gra­fen te po­se­ren. Waar­mee ze een dui­de­lij­ke bood­schap gaf aan haar 29-ja­ri­ge ex-min­naar: het is jouw ver­lies, schat­je. De ar­me jon­gen.

Aan­trek­ke­lij­ker na je veer­tig­ste

Vrou­wen van bo­ven de veer­tig zijn hot. Hotter dan ooit. Op Fa­ce­book cir­cu­le­ren lijst­jes waar­om de­ze veer­tig plus­sers zo ver­lei­de­lijk zijn. Ze zijn zelfverzekerd. Niet zo af­han­ke­lijk van een man. Ze we­ten wat ze wil­len. Ze zeg­gen wat ze wil­len. Ze zor­gen dat ze krij­gen wat ze wil­len. Ze zijn niet on­ze­ker over hun li­chaam of hun sek­su­a­li­teit. En ze zien er on­ge­loof­lijk goed uit. Wie naar Kat­ja Schuur­man kijkt, be­grijpt di­rect waar­om Freek als een blok voor haar viel. Die wil­de krul­len, de le­vens­lust, die lach, de le­vens­wijs­heid en dat al­les met een li­bi­do dat uit haar li­chaams­taal spreekt. Of, voor wie de sig­na­len mist, waar ze rond voor uit­komt: “Als ik Freek zie, denk ik aan seks.” Dat de rest van Ne­der­land aan seks denkt, als ze naar haar kij­ken, is voor Freek waar­schijn­lijk min­stens zo op­win­dend nu hij haar de zij­ne mag noe­men. “Vrou­wen van veer­tig zien er fan­tas­tisch uit,” zegt on­der­zoeks­jour­na­list Han­ny Ros­kamp en schrijf­ster van de best­sel­lers ‘De Houd­ba­re Vrouw’ en ‘Check je Houd­baar­heid’. “Het is heel in­te­res­sant wat de na­tuur met hen doet. Kort voor­dat je rich­ting over­gang gaat, neemt je oes­tro­geen toe. Die pe­ri­o­de is fas­ci­ne­rend. Je ziet dat vrou­wen dan plot­se­ling een nieu­we piek be­le­ven. Hun huid glanst, hun haar is dik en vol en hun li­bi­do neemt toe. Je ziet ook vaak dat ze dan be­hoef­te heb­ben aan een an­der soort man. He­le man­ne­lij­ke man­nen. Noem het de bad boys. Ze mo­gen nog één keer vol­op ge­nie­ten voor de over­gang be­gint.”

Over­spel

En dat doen ze dan ook. Ge­trouwd, of niet. Wat de bur­ger­lij­ke sta­tus ook mag zijn, de na­tuur wil wat de na­tuur wil en te­gen de wet­ten van de na­tuur is over het al­ge­meen maar wei­nig in te bren­gen. Vrou­wen in de veer­tig wil­len span­ning, sen­sa­tie en voor­al: seks! Wie­ke van Oordt schreef er haar eer­ste ro­man over: Vrou­wen die vreemd­gaan. Vier vrou­wen in de veer­tig ne­men el­kaar in ver­trou­wen over hun be­hoef­te aan seks en roe­pen een heel nieu­we club in het le­ven. Een club van vrou­wen die vreemd­gaan. Een club met heel ei­gen re­gels. Wie­ke: “Het idee ont­stond op een feest van een vrien­din die vijf­tig was ge­wor­den. Ik stond daar met een paar vrou­wen, net als ik mid­den in de veer­tig, te pra­ten over hoe com­for­ta­bel ons le­ven is. Ie­mand liet toen de term zwa­nen­zang val­len en ik vroeg me af: wat als dat in­der­daad zo is? Ik ben dat gaan on­der­zoe­ken en kwam op heel veel ver­ha­len uit. On­li­ne kom je al snel op heel veel plat­forms uit, waar­in ge­spro­ken wordt over het ver­lies van je li­bi­do, maar er wa­ren ook an­de­re ge­lui­den. Vrou­wen die pre­cies het te­gen­over­ge­stel­de sig­na­leer­den. Zij had­den juist méér zin.” De vier vrien­din­nen in het boek gaan er al­le­maal op hun ei­gen ma­nier mee om maar de re­gels die ze op­ge­steld heb­ben, gel­den voor hen al­le­maal, zon­der uit­zon­de­ring. De re­gels lie­gen er niet om: niet ver­tel­len, niet met be­ken­den, niet bij je man weg­gaan en niet ver­liefd wor­den. Werkt zo­iets? “De­ze vrou­wen gaan er van uit dat ze, als ze dan toch los gaan, dank­zij de­ze re­gels zon­der kleer­scheu­ren door de­ze fa­se heen ko­men”, zegt Wie­ke.

Nu of nooit

Hoe ver­klaart de schrijf­ster de op­le­ving van de vrou­wen van veer­tig? “Om nog een keer zwan­ger te wor­den. Het is nu of nooit. Vrou­wen heb­ben de bi­o­lo­gi­sche rol om kin­de­ren te krij­gen. Voor je over­gang gooit Moe­der Na­tuur nog één keer de ei­tjes in de uit­ver­koop. De groot­ste kans om zwan­ger te wor­den is door heel veel seks te heb­ben. Dat kan met je ei­gen man, maar je ver­hoogt je kans door het met meer man­nen te doen.

Dat den­ken de vier vrou­wen ten­min­ste.” In de af­ge­lo­pen tien jaar kwa­men on­li­ne da­ting ser­vi­ces als Se­cond Lo­ve op de markt, waar­bij ver­ras­send veel vrou­wen in­ge­schre­ven staan, zijn er meer dan ooit sexy ster­ren van in de veer­tig die hun li­bi­do en bij­be­ho­ren­de lo­vers niet ver­ber­gen, en laat het Cen­traal Bu­reau voor Sta­tis­tiek zien dat de mees­te schei­din­gen nog wor­den aan­ge­vraagd door vrou­wen bo­ven de veer­tig. Een groep die graag nog een gooi naar het gro­te ge­luk doet. Vrou­wen van veer­tig, zelf­ver­ze­ker­de en sexy vrou­wen met een pie­kend li­bi­do, het is een trend waar we niet om heen kun­nen. “Ik weet niet of het een trend is”, zegt Wie­ke. “Dit speelt waar­schijn­lijk al lan­ger maar er is nu meer aan­dacht voor.”

Vrij­heid staat voor­op

“Het is een trend die vroe­ger geen kans had”, zegt Han­ny Ros­kamp. “Vrou­wen wer­der vroe­ger niet zo oud als nu, za­ten vast in een hu­we­lijk en had­den veel min­der vrij­he­den. Het was ei­gen­lijk al­leen weg­ge­legd voor de rij­ke­re en mach­ti­ge­re vrou­wen, het cli­ché-beeld van de ou­de­re vrouw die het met de tuin­man aan­legt. Of zo­als in de film Mrs Ro­bin­son uit 1963 waar een ou­de­re vrouw een stu­dent ver­leidt.” Geen won­der dat de naam Mrs Ro­bin­son de bij­naam was voor de vrouw die Chris­ti­an Grey had ver­leid in de ero­ti­sche tri­lo­gie van E.L. Ja­mes. Hoe moei­lijk het vroe­ger ook ge­weest mag zijn, te­gen­woor­dig ge­nie­ten vrou­wen van hun vrij­heid en de veer­ti­gers lo­pen voor­aan. En dat doen ze zon­der de on­ze­ker­heid die zo ken­mer­kend is voor jon­ge meis­jes. “Ik hou niet van spel­le­tjes spe­len”, ver­klaart Hei­di Klum. “Ik wacht niet vier da­gen voor ik te­rug­bel.” Na­tuur­lijk niet. Daar heeft een su­per­mo­del, za­ken­vrouw, moe­der van vier en mo­de-ont­werp­ster ook ab-so-luut geen tijd voor. Maar ze vindt met al­le lief­de een gaat­je in haar druk­ke agen­da voor je. Om de­ze in een luxe ho­tel­ka­mer door te bren­gen met een per­fect ge­koel­de Bol­lin­ger naar het bed. Want ge­nie­ten, dat staat bo­ven aan het lijst­je. Zou het dan toch waar zijn wat onze moe­ders ons al toe­fluis­ter­den? Het le­ven be­gint bij veer­tig. Ver­vang le­ven door gren­ze­loos ge­nie­ten en el­ke vrouw is het met je eens. Ten­min­ste, de­ge­ne die de veer­tig zijn ge­pas­seerd, de schaam­te voor­bij zijn en ge­hoor ge­ven aan de op­roep van de na­tuur om nog één keer vol over­ga­ve te doen waar we voor be­doeld zijn. De vraag blijft wat zo’n hor­mo­na­le op­ris­ping met je hu­we­lijk of re­la­tie doet. “Men­sen on­der­schat­ten de kracht van zo’n bi­o­lo­gi­sche fac­tor”, zegt Han­ny Ros­kamp. “Maar be­wust­wor­ding is een be­lang­rij­ke stap in het le­ren hoe hier­mee om te gaan.” Wie die be­wust­wor­ding lie­ver niet in haar een­tje doet, kan al­vast ge­nie­ten van de pe­ri­ke­len van de vier vrien­din­nen in Vrou­wen die vreemd­gaan.

Ka­te Moss (43)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.