30

ACCEPTEER HET, DAN HEEFT HET GEEN EF­FECT MEER OP JE

Gloss - - Inhoud -

Som­mi­ge vrou­wen heb­ben dat ge­luk. Het ge­luk dat ze met het klim­men van de ja­ren steeds mooi­er wor­den. Maar vol­gens Mi­chel­le Pfei er heeft het al­le­maal niets met ge­luk te ma­ken. “Ie­der­een wordt ou­der en zo­dra je dat ac­cep­teert en er niet meer te­gen vecht, heeft het geen e ect meer op je.”

Ze wordt de­ze maand 59 en gaat daar­mee haar laat­ste jaar als Fa­bu­lous Fif­ty in voor ze haar Sexy Six­ties in­rolt. Mi­chel­le Pfeif­fer kan zich al lang niet meer druk ma­ken om de cij­fers die in haar pas­poort staan. “29-04-1958 is de start van een ge­wel­dig le­ven waar ik nog steeds vol­op van ge­niet. Ik werk, ik heb lief­de, mijn lijf is ge­zond en ik heb het groot­ste deel van mijn on­ze­ker­he­den ach­ter me ge­la­ten. Ik weet wie ik ben en laat me niet door an­de­ren be­ïn­vloe­den hoe ik zou moe­ten zijn. Hol­ly­wood kan dat als geen an­der. De­ze stad zit vol ac­tri­ces die com­plexen zijn aan­ge­praat, om­dat ze niet mooi ge­noeg zijn. Prach­ti­ge vrou­wen, slim­me vrou­wen en ge­ta­len­teer­de vrou­wen, die de ene belediging na de an­de­re moe­ten ver­wer­ken. Wie denkt dat ac­tri­ces mooi zijn, om­dat ze in de wat­ten ge­legd wor­den, ziet het he­le­maal ver­keerd. Tuur­lijk, een goe­de kap­per helpt. Een vi­sa­gis­te die won­de­ren kan ver­rich­ten met een paar pen­se­len en pot­lo­den ook. Maar het ech­te won­der komt van bin­nen­uit. We­ten wie je bent en ver­trou­wen heb­ben in je­zelf, dat zijn de on­mis­ba­re ei­gen­schap­pen van meis­jes die op­groei­en tot fas­ci­ne­ren­de vrou­wen.” “Hol­ly­wood is een vre­se­lij­ke stad voor vrou­wen en de hard­ste le­vens­les die je

kunt krij­gen”, be­aamt Ree­se Wi­ther­spoon (41). De blon­de ac­tri­ce uit Le­gal­ly Blon­de, waar­in ze een sexy blond­je speel­de dat suc­ces­vol rech­ten stu­deert, kwam daar al snel ach­ter toen ze in Tin­sel­to­wn ar­ri­veer­de. “Sor­ry, je bent te blond, je bent te klein, je bent te rond, je bent te dun en je bent te le­lijk, dat zijn de tek­sten waar je el­ke dag mee te ma­ken hebt. Het ver­eist een ster­ke per­soon­lijk­heid om daar mee om te kun­nen gaan. Je moet wel. Het is ver­plet­terd wor­den of over­win­nen. Het is iets wat el­ke vrouw kent, af­ge­re­kend wor­den op je ui­ter­lijk. Het is iets waar el­ke vrouw an­ders mee om gaat. En hoe ou­der je wordt, hoe be­ter je ziet wel­ke vrou­wen de juis­te ma­nie­ren heb­ben ge­ko­zen om er mee om te gaan.” Haar gro­te voor­beeld Mi­chel­le Pfeif­fer kwam er al op jon­ge leef­tijd ach­ter dat ze zich niet wil­de con­for­me­ren aan de ver­wach­tin­gen die er wa­ren. Het wa­ren de ja­ren tach­tig toen ze door­brak. De ja­ren tach­tig wa­ren gru­we­lijk voor vrou­wen die niet van ma­ke-up hiel­den. Ie­de­re vi­sa­gist in die ja­ren werd ge­veld door een nek­her­nia door de hoe­veel­heid pro­duc­ten die hij mee moest sle­pen, want sub­tiel kwam niet in het woor­den­boek voor. Dik­ke la­gen foun­da­ti­on, fuch­sia­kleu­ri­ge rou­ges, drie la­gen lip­pen­stift en dat al­les om­ringd door ge­blon­deerd haar met een per­ma­nent er in, hoog ge­tou­peerd en vast­ge­zet met een bus haar­lak. Mi­chel­le deed het an­ders. Ze ver­scheen vol­ko­men au na­tu­rel op au­di­ties,

ge­huld in man­nen­kle­ding met een paar com­for­ta­be­le gym­pies er­on­der. “Ik be­gon net als al­le an­de­re ac­tri­ces in die tijd. Hoog haar, glan­zen­de lip­pen en smo­key ey­es. Bij au­di­ties leek het wel als­of ik een fa­mi­lie­re­ü­nie had. We le­ken al­le­maal op el­kaar.” Met haar man­nen­kle­ding en na­tu­rel­le look gooi­de ze het over een an­de­re boeg. “Mijn haar was een stuk kor­ter dan dat van de mees­te ac­tri­ces en ik ge­bruik­te nau­we­lijks ma­ke-up. Ik ben niet het ty­pe vrouw dat gla­mour in haar le­ven no­dig heeft. Ik hou niet van de spot­lights. Het past al­le­maal niet bij me. Ik wil­de la­ten zien wie ik was en rol­len krij­gen die me uit­daag­den om nog meer uit me­zelf te ha­len. Ik wil­de me­zelf ont­wik­ke­len, niet me­zelf ge­weld aan­doen om aan de ver­wach­tin­gen te vol­doen.”

Een last van je schou­ders

Op haar 59e ziet de ster er nog net zo sexy uit als toen ze co­ke-snui­vend en vloe­kend in Scar­fa­ce ver­scheen en ie­de­re man op de we­reld ver­liefd op haar werd. “Een groot deel van sexy zijn is je sexy voe­len. Dat heeft al­les te ma­ken met je lek­ker voe­len in je lijf, er vrij en on­ge­hin­derd van te ge­nie­ten, één van de voor­de­len van ou­der wor­den.” Niet ie­de­re vrouw zal het di­rect met haar eens zijn dat hoe ou­der je wordt, hoe meer je van je lijf gaat ge­nie­ten, maar vol­gens Mi­chel­le is dat wel een es­sen­ti­ë­le voor­waar­de. “Ie­der­een wordt ou­der en zo­dra je dat ac­cep­teert en er niet meer te­gen vecht, heeft het geen ef­fect meer op je. Je hoeft daar niets mee. Het is er en je ac­cep­teert het. Daar­mee valt er een gro­te last van je schou­ders. Je kunt je er druk over ma­ken maar het ge­beurt toch. Leg de fo­cus op ge­nie­ten en het ge­luk vin­den, of be­hou­den, en je staat vol­ko­men an­ders in het le­ven.”

Vecht­lust

Meryl Streep leer­de al vroeg al­le va­ri­an­ten van af­wij­zin­gen ken­nen. “De zin ‘je bent te le­lijk’ is af­schu­we­lijk om te ho­ren, maar het is niets an­ders dan waar veel vrou­wen zich­zelf mee af­re­ke­nen. Het kan heel sti­mu­le­rend zijn om het te ho­ren en dan te re­a­ge­ren met ‘oh, ja, dat zul­len we dan nog wel eens zien’. Het geeft vecht­lust.” De ac­tri­ce is sinds haar eer­ste belediging maar liefst twaalf keer voor een Os­car ge­no­mi­neerd, waar­mee ze het re­cord van Hol­ly­wood-le­gen­de Ka­ther­i­ne Hepburn ver­brak. Het was haar door­zet­tings­ver­mo­gen en ta­lent waar­mee ze Hol­ly­wood

Ree­se Wi­ther­spoon (41)

Mi­chel­le Pfeif­fer (58)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.