Span­nen­de lief­des­ver­ha­len

Als Mel Fer­rer ac­tri­ce Aud­rey Hep­burn ont­moet, droomt hij di­rect van een toe­komst als be­roemd ac­teurs­paar. Als hij haar ‘ver­leidt’ met het to­neel­stuk On­di­ne wor­den ze ver­liefd …

Gloss - - Inhoud -

Aud­rey Hep­burn & Mel Fer­rer

Ze is één van de po­pu­lair­ste ac­tri­ces van haar tijd, wordt we­reld­wijd be­won­derd als stij­licoon en ont­vangt de ene film­prijs na de an­de­re. Maar ei­gen­lijk wil Aud­rey Hep­burn (19291993) voor­al een een­vou­dig, rus­tig ge­zins­le­ven, met een echt­ge­noot en één of meer kin­de­ren. Ze is dan ook diep ge­raakt als haar hu­we­lijk met Mel Fer­rer op de klip­pen loopt: “Ik dacht al­tijd dat een hu­we­lijk tus­sen twee goe­de, lief­heb­ben­de men­sen zou du­ren tot één van hen over­leed.” On­af­schei­de­lijk en ver­liefd

Aud­rey heeft net haar eer­ste film Ro­man Ho­li­day ge­maakt als ze op een feest­je in Lon­den ac­teur Mel Fer­rer ont­moet. “Wat ik me voor­al her­in­ner van die eer­ste ont­moe­ting is dat ik hem zo se­ri­eus vond. Hij lach­te niet. Ik vond hem aar­dig … maar dat was al­les.” Bo­ven­dien is Mel twaalf jaar ou­der en ge­trouwd. Maar ze spre­ken af om con­tact te hou­den en mis­schien in de toe­komst sa­men een to­neel­stuk te doen. Voor Aud­rey is de af­spraak niet meer dan een on­der­deel van een be­leefd­heids­ge­sprek tus­sen ac­teurs, maar Mel droomt di­rect van een toe­komst als ac­teurs­paar, zo­iets als Lau­ren­ce Oli­vier en Vi­vien Leigh. Op de set van haar vol­gen­de film, Sa­bri­na, heeft Aud­rey een kor­te af­fai­re met een me­de­spe­ler, de ro­man­ti­sche en at­ten­te Wil­li­am Hol­den. Maar als hij haar ver­telt dat hij geen kin­de­ren kan ver­wek­ken, maakt ze een ein­de aan de ver­hou­ding. En dan duikt Mel Fer­rer weer op. In­mid­dels ge­schei­den en met het script van een to­neel­stuk dat hij wil gaan op­voe­ren op Broad­way: On­di­ne. Aud­rey ac­cep­teert zijn aan­bod om de vrou­we­lij­ke hoofd­rol te gaan spe­len, naast hem. Be­gin 1954 star­ten Aud­rey en Mel in New York met de re­pe­ti­ties. De rod­del­pers meldt al snel dat ze on­af­schei­de­lijk zijn. Ze zijn in­der­daad ver­liefd en na de pre­mi­è­re in fe­bru­a­ri be­trek­ken ze een ap­par­te­ment in Gr­een­wich Vil­la­ge voor de duur van het stuk – ze pra­ten over een hu­we­lijk. De pers is laai­end en­thou­si­ast over de pres­ta­ties van Aud­rey in On­di­ne en als ze een maand la­ter ook nog een Os­car krijgt voor haar rol in Ro­man Ho­li­day is haar re­pu­ta­tie ge­ves­tigd: ze is een ster. Maar Aud­rey voelt het voor­al als druk – voort­aan zal el­ke rol een suc­ces moe­ten zijn. En ze is nog maar een be­gin­ne­ling! In haar on­ze­ker­heid klampt ze zich vast aan de er­va­ren Mel, die zich be­scher­mend en soms zelfs be­zit­te­rig op­stelt.

Aud­rey: “Ik wil niets lie­ver dan een kind”

Me­neer Hep­burn Na een pe­ri­o­de van vijf maan­den lang acht voor­stel­lin­gen per week (to­taal 157), het ge­ven van ve­le in­ter­views en het to­ta­le ge­brek aan pri­va­cy is Aud­rey dood­op. Na de laat­ste op­voe­ring ver­trekt ze met haar moe­der en Mel naar Zwit­ser­land, om ver weg van de ac­teurs­we­reld bij te ko­men. Daar trouwt ze op 25 sep­tem­ber met Mel. Al snel zijn er ge­ruch­ten dat het hu­we­lijk niet fan­tas­tisch is. De am­bi­ti­eu­ze Fer­rer zou ja­loers zijn op de car­ri­è­re van zijn vrouw, die al­leen maar een stij­gen­de lijn ver­toont, ter­wijl hij ge­noe­gen moet ne­men met twee­de­rangs rol­len. En zij is véél be­roem­der. Of, zo­als een huis­vriend zegt: “Hij vond het niet leuk om me­neer Hep­burn te zijn.” Mel ziet zich­zelf als men­tor van zijn vrouw en hij neemt steeds scripts voor haar mee. Maar Aud­rey wil moe­der wor­den en snakt naar een rus­ti­ger le­ven: “Zelfs toen ik nog maar een klein meis­je was, wil­de ik niets lie­ver dan een kind. Dat was al­tijd de ech­te ik. De films wa­ren niet meer dan sprook­jes.” Na een aan­tal mis­kra­men wordt op 17 ju­li 1960 zoon Sean ge­bo­ren. Aud­rey: “Van­af het mo­ment dat ik Sean had, klamp­te ik mij van­we­ge hem aan mijn hu­we­lijk vast.” Zoon Sean zal la­ter zeg­gen: “Er wa­ren veel pro­ble­men om­dat Mels car­ri­è­re op zijn re­tour was en zij op het hoog­te­punt stond van de ha­re.” Maar ze mod­de­ren voort. Luch­ti­ge af­fai­re En dan ver­trekt Aud­rey naar Zuid-frank­rijk, voor de op­na­mes van Two for the

Road. Vier maan­den lang be­leeft ze daar een on­ge­com­pli­ceer­de, luch­ti­ge af­fai­re met ac­teur Al­bert Fin­ney. Ze gaan sa­men naar het strand en uit­eten in res­tau­rants. Aud­rey ge­niet met vol­le teu­gen en dat valt op. Een me­de­wer­ker aan de film: “Ze was zo vrij, zo ge­luk­kig. Ik had haar nog nooit zo mee­ge­maakt.” Maar aan het ein­de van de draai­pe­ri­o­de ver­an­dert er iets. Aud­rey ziet er be­zorgd uit en ge­draagt zich ner­veus. Zoon Sean: “Ik her­in­ner me dat er in die pe­ri­o­de span­ning heerste in het hu­we­lijk van mijn ou­ders. Pas ja­ren la­ter be­sef­te ik dat het was om­dat ze tij­dens het ma­ken van de film

een af­fai­re had met Fin­ney.” Mel moet haar on­der druk heb­ben ge­zet om de re­la­tie te be­ëin­di­gen. Hij heeft mis­schien wel ge­dreigd van haar te schei­den, met haar on­trouw als re­den. Dan zou hij de voog­dij over Sean heb­ben ge­kre­gen. Af en toe maakt ze nog een film, maar Aud­rey is het ge­luk­kigst als ze full­ti­me huis­vrouw en moe­der kan zijn. Ze ge­niet van het een­vou­di­ge le­ven van al­le dag in La Pai­si­ble, hun huis met gro­te tuin in de buurt van Genè­ve. Hier kan ze de he­le dag de hor­ten­sia’s en ro­zen ver­zor­gen. En zelf ko­ken, of Sean hel­pen met zijn huis­werk. Maar dan stort het kaar­ten­huis toch in el­kaar. Na ja­ren­lang te heb­ben ge­pro­beerd een ba­lans te vin­den tus­sen werk en pri­vé, en om de kloof tus­sen hun bei­den te over­brug­gen, ziet Aud­rey in de zo­mer van 1967 in dat het ho­pe­loos is: ze gaan uit el­kaar. Voor Sean komt het niet als een ver­ras­sing: “Mijn ou­ders maak­ten nooit ru­zie waar ik bij was, maar ik was me er al jong van be­wust dat er iets niet goed zat.” Ach­ter­af pro­beert Aud­rey te ver­kla­ren wat er is mis­ge­gaan: “Met de komst van de ba­by vond ik dat ik al­les had wat een echt­ge­no­te zich kon wen­sen. Maar het is niet ge­noeg voor een man. Het was niet ge­noeg voor Mel. Hij had er geen vre­de mee al­leen de echt­ge­noot van Aud­rey Hep­burn te zijn.” Na de schei­ding zul­len ze el­kaar nog maar twee keer zien: bij de bul-uit­rei­king van Sean en op diens brui­loft.

Aud­rey met Mell Fer­rer in ge­luk­ki­ge­re tij­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.