El­len Dege­ne­res zet lief­des­pa­leis te koop

Tv-host El­len Dege­ne­res (59) heeft na ve­le hu­we­lijks­span­nin­gen ein­de­lijk be­slo­ten de ni­tief voor haar echt­ge­no­te Por­tia de Ros­si te kie­zen. “Ik blijf voor al­tijd bij Por­tia, voor haar zet ik al­les op­zij.” Zo vast­be­slo­ten ze daar­in is, zo vaak wis­selt El­le

Gloss - - Inhoud -

El­len en Por­tia staan er­om be­kend ge­re­geld on­roe­rend goed te ko­pen en ver­vol­gens weer te ver­ko­pen. Voor­al voor El­len is het een lief­heb­be­rij. Ze heeft de af­ge­lo­pen ja­ren maar liefst der­tien hui­zen ge­kocht en weer ver­kocht. Het gaat haar niet al­leen om de hui­zen­han­del, maar het lijkt er sterk op dat El­len ner­gens haar rust kan vin­den. Echt­ge­no­te Por­tia is he­le­maal niet blij met de stress, die met de ver­koop van een wo­ning ge­paard gaat. Ze­ker in het ge­val van hun hui­di­ge ja­ren der­tig vil­la, die maar liefst € 45.000.000,- moet op­bren­gen, ter­wijl het stulp­je vier jaar ge­le­den ge­kocht is voor € 20.000.000,-. Wáár de twee na de ver­koop uit­ein­de­lijk zul­len neer­strij­ken, is niet be­kend. Al lijkt voor­al Por­tia toe te zijn aan een de­fi­ni­tie­ve lief­des­stek, ze­ker om­dat hun hu­we­lijk in de loop der ja­ren al meer dan ge­noeg span­nin­gen heeft bloot­ge­staan.

Af­kick­kli­niek

Na een eer­de­re re­la­tie met ac­tri­ce An­ne He­che, met wie zij in 1997 haar pu­blie­ke co­ming-out be­leef­de, vond El­len in 2004 uit­ein­de­lijk de wa­re lief­de bij Por­tia de Ros­si. De Au­stra­li­sche Al­ly Mc­be­al-ac­tri­ce heet­te vroe­ger Man­dy Ro­gers, maar ver­an­der­de die naam in een pe­ri­o­de dat ze wor­stel­de met haar ho­mo­sek­su­a­li­teit. Por­tia was bang dat haar ge­aard­heid een ac­teer­car­ri­è­re in Ame­ri­ka in de weg zou staan. Om die re­den was ze zelfs eer­der ge­trouwd met een man. El­len en Por­tia, die in 2008 in het hu­we­lijk tra­den, wa­ren aan­van­ke­lijk dol­ge­luk­kig sa­men. Maar in 2014 leek hun droom uit­een te spat­ten. Er wa­ren hard­nek­ki­ge ge­ruch­ten dat er re­la­tie­span­nin­gen wa­ren. Por­tia liet zich zelfs op­ne­men in een af­kick­kli­niek van­we­ge

haar drank­zucht. Dat ve­le drin­ken zou zij voor­al doen uit frus­tra­tie. El­len schijnt zo ja­loers te zijn dat ze Por­tia aan ban­den legt. Maar ook Por­tia zou het moei­lijk heb­ben met het me­ga­suc­ces van de tv45 shows van El­len, die een slor­di­ge mil­joen dol­lar per jaar zou ver­die­nen.

Ge­zins­uit­brei­ding

Maar er zou meer spe­len in hui­ze Dege­ne­res. Zo zou­den ze het niet eens kun­nen wor­den over ge­zins­uit­brei­ding. El­len veeg­de de­ze ge­ruch­ten di­rect van ta­fel: “Ik zou een goe­de moe­der zijn, maar dat is geen re­den om dan maar kin­de­ren te ne­men.” El­len wil zich lie­ver op haar re­la­tie met Por­tia fo­cus­sen en op haar te­le­vi­sie­car­ri­è­re. Dit laat­ste wil ze zelfs op­ge­ven voor haar lief­de voor Por­tia. “Wij hou­den ziels­veel van el­kaar en we zijn al­tijd sa­men. En dat zal al­tijd zo blij­ven, waar we ook naar­toe gaan, in welk huis we ook gaan wo­nen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.