Julia Roberts

Julia Roberts

Gloss - - Inhoud -

Forever pretty wo­man

Met haar stra­len­de lach en ge­wel­di­ge bos krul­len snap­pen wij heel goed dat Julia Roberts voor de vijf­de keer op rij tot de mooiste vrouw ter we­reld is uit­ge­roe­pen. Een gro­te eer in ‘plas­tic fan­tas­tic’ Hol­ly­wood! Toch heeft ook Julia (49) haar ups en downs, hikt ze te­gen de ‘big fty’ aan en kan ze haar man en kin­de­ren soms ach­ter het be­hang plak­ken.

Zo­als Julia door­brak met Ri­chard Ge­re in Pretty Wo­man, zo zien we haar het liefst. Tand­pas­ta-smi­le, wil­de krul­len­bos, stra­len­de ogen en een su­per fi­guur­tje. Dat was in 1990 en sinds­dien heeft La Roberts al heel wat mee­ge­maakt. Waar zich in de film­bu­si­ness suc­ces na suc­ces op­sta­pel­de, wil­de het in de lief­de niet vlot­ten. Ze had man­nen bij de vleet, maar nooit voor lang. Li­am Nee­son, Kie­fer Su­ther­land en Ja­son Pa­tric wa­ren tij­de­lij­ke speel­tjes. Tot­dat ze tot ie­ders ver­won­de­ring trouw­de met de niet be­paald knap­pe mu­zi­kant Ly­le Lovett.

Af­koop­som Het hu­we­lijk duur­de niet lang, maar toen Julia bij de op­na­mes van de film The Mexi­can ca­me­ra­man Dan­ny Mo­der ont­moet­te, wist ze het ze­ker: dit zou de va­der van haar kin­de­ren wor­den. Klein pro­bleem­pje, Dan­ny was ge­trouwd. Vol­gens de ge­ruch­ten heeft Julia ruim 100 dui­zend dol­lar be­taald om de ex af te ko­pen. Eind goed, al goed, drie kin­de­ren ver­der en ze leef­den nog lang en ge­luk­kig. Ten­min­ste, dat zou het hap­py end zijn in een ro­man­ti­sche film van Julia. De wer­ke­lijk­heid is toch nét even an­ders. Bit­se tan­te

Hoe­wel de su­per­ster zich zo­veel mo­ge­lijk af­zon­dert op haar ranch, sij­pelt er af en toe wat in­for­ma­tie over ‘de wa­re Julia’ naar bui­ten.

Zo ho­ren we dat La Roberts geen mak­ke­lij­ke da­me is om mee te wer­ken. Ze is cha­grij­nig en veel­ei­send en kan enor­me woe­de­aan­val­len heb­ben. Als ze haar zin niet krijgt, is ze niet om te har­den. Echt een di­va met ster­al­lu­res dus.

Mot met Dan­ny

Ook thuis schijnt ze zich soms stamp­voe­tend en nuk­kig op te stel­len. Echt­ge­noot Dan­ny heeft geen zin om Julia als een film­ster te be­han­de­len en vol­gens in­ti­mi heb­ben de twee af en toe be­hoor­lij­ke mot. Zo vaak zelfs, dat ze be­slo­ten heb­ben om in hu­we­lijks­the­ra­pie te gaan. Hun ge­zin op­ge­ven wil­len ze niet en daar­om heb­ben ze hulp ge­zocht. De laat­ste be­rich­ten zijn po­si­tief: de twee schij­nen de cri­sis te heb­ben over­won­nen.

Di­lem­ma

Nu kun­nen wij vrou­wen als geen an­der mee­voe­len met de di­lem­ma’s van Julia. Als je als 20-ja­ri­ge schoon­heid door­breekt in Hol­ly­wood, lijkt al­les fan­tas­tisch. Maar zo­dra je de 30 aan­tikt, wordt het daar een an­der ver­haal. Mooie rol­len zijn schaar­ser, elk rim­pel­tje is een ramp en je moet 24/7 con­cur­re­ren met al­le jon­ge mei­den die ook een plek­je wil­len ver­o­ve­ren. Tel daar­bij op dat het le­ven als film­ster ook be­vreem­dend werkt. Over­al word je toe­ge­juicht en vindt ie­der­een je fan­tas­tisch, maar thuis moet je de af­was­ma­chi­ne uit­rui­men en een leu­ke moe­der zijn.

The Big Fif­ty

Heb je dat in je le­ven net al­le­maal een beet­je op een rij­tje, blijk je al rich­ting de vijf­tig te gaan. Om je heen zit ie­der­een aan de Botox, fil­lers en uit­put­ten­de di­ë­ten en wor­kouts om een strak lijf te hou­den. Julia lijkt ge­luk­kig maat te kun­nen hou­den met de chi­rur­gi­sche in­gre­pen. Tuur­lijk, met zo’n mooi huid­je en goed fi­guur­tje heeft ze ze­ker haar ge­hei­me me­tho­des, maar ze slaat er niet in door. Een rim­pel­tje mag en maat 34 hoeft ook niet meer. Tel daar haar op­nieuw ge­von­den huwelijksgeluk bij op en je komt tot de stra­len­de bij­na-vijf­ti­ger die de film­ster nu is. Dat het tijd­schrift Pe­o­p­le haar voor de vijf­de keer op rij tot mooiste vrouw ter we­reld heeft uit­ge­roe­pen, kun­nen we dan ook al­leen maar toe­jui­chen.

Julia als ‘Pretty Wo­man’ met te­gen­spe­ler ri­chard Ge­re.

Met haar twee­ling Hen­ry en Ha­zel

Julia ver­toeft het liefts met echt­ge­noot Dan­ny Mo­der en haar kin­de­ren op de ka­pi­ta­le ranch in Ma­li­bu.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.