De zon als ge­luks­hor­moon

Gloss - - Inhoud -

Je bent mooi­er, voelt je vrou­we­lij­ker en je hebt meer le­vens­lust

Chris­ti­na Hen­d­ricks ging naar het zon­ni­ge Ita­lië, dronk cap­puc­ci­no’s en kwam ki­lo’s aan. “Ik trok mijn kle­ren voor de spie­gel uit en voel­de me de mooiste vrouw van de we­reld.” De zon helpt ons niet al­leen aan een prach­tig kleur­tje, maar zorgt er ook nog eens voor dat on­ze hormonen in de­ze maan­den een he­le jne op­pep­per krij­gen die in­vloed heb­ben op je le­vens­lust en li­bi­do. Let op: een ge­waar­schuw­de vrouw telt voor twee!

Oh, ik vind het zo heer­lijk om in de bui­ten­lucht te zijn. Je zou het niet ver­wach­ten met mijn voor­lief­de voor ho­ge hak­ken en strak­ke rok­ken maar ik hou van de geur van vers hooi.” Chris­ti­na Hen­d­ricks is de vrouw die sinds haar

rol als Jo­an in Mad Men de term zand­lo­per nieuw le­ven heeft in­ge­bla­zen. Ze is vrou­we­lij­ker dan vrou­we­lijk en ge­niet met vol­le teu­gen van ie­de­re cen­ti­me­ter

van haar li­chaam. Vol­le bor­sten, slan­ke tail­le, ron­de heu­pen met als kers op de­ze tes­tos­tero­nop­wek­ken­de taart een bos bru­ta­le ro­de krul­len. Nou is Chris­ti­na ge­bo­ren als blon­di­ne. Maar dank­zij de in­tens ble­ke huid, die ze van haar Brit­se va­der erf­de, vind ze de ro­de kleur be­ter bij haar pas­sen. Het was die prach­ti­ge ble­ke huid waar­door ze al op jon­ge leef­tijd op­viel en aan de slag kon als mo­del. Het was ook die prach­ti­ge ble­ke huid waar­door ze zo veel mo­ge­lijk uit de zon bleef. Dat ver­an­der­de toen ze naar Ita­lië ging. “Tij­dens mijn eer­ste klus in Ita­lië ont­dek­te ik de cap­puc­ci­no’s. Ik vond ze heer­lijk en kwam ze­ven ki­lo aan. Ik voel­de me prach­tig. Ie­de­re dag zat ik, hoe kort ook, even in de zon en ge­noot van het le­ven. En ’s avonds trok ik voor de spie­gel mijn kle­ren uit en dacht: ik zie er­uit als een vrouw. Ik voel­de me prach­tig. Ik heb nooit ge­pro­beerd die ex­tra ki­lo’s kwijt te ra­ken, want ik hou er­van.” Sexy vrouw De Ita­li­aan­se zon koes­ter­de niet al­leen het weel­de­ri­ge li­chaam van Chris­ti­na, maar zorg­de er ook voor dat haar le­vens­lust, li­bi­do en lief­de voor haar vrou­we­lijk­heid ont­waak­te. Com­bi­neer dat met een kleed­ka­mer vol strak­ke jurk­jes en ho­ge hak­ken, een script met pit­ti­ge tek­sten en een ma­ke-up ar­tist die de sen­su­e­le looks van Chris­ti­na ac­cen­tu­eer­de en je be­grijpt waar­om de ac­tri­ce zes Gram­mys won voor haar rol als Jo­an Har­ris in Mad

Men. Man­nen zijn mas­saal ver­liefd op Chris­ti­na en de vrou­we­lij­ke le­zers van

Esqui­re ko­zen haar als de meest sexy vrouw van de we­reld in 2010. Te­gen­woor­dig woont ze in Ca­li­for­nië waar ze wel­is­waar re­gel­ma­tig van de zon ge­niet, maar er­voor zorgt dat haar huid die por­se­lei­nen tint be­houdt. Me­la­to­ni­ne is een mooi­ma­ker De zon heeft heel wat kri­tiek te ver­du­ren ge­had in de af­ge­lo­pen ja­ren. Was het vroe­ger on­ze bes­te vriend waar­voor we on­mid­del­lijk on­ze kle­ding uit­trok­ken en waar­aan we ons li­chaam, zo on­be­dekt mo­ge­lijk, aan­bo­den, in de af­ge­lo­pen ja­ren moe­ten we er zo veel mo­ge­lijk fil­ters tus­sen prop­pen om de lief­des­re­la­tie zo vei­lig mo­ge­lijk te hou­den. Zon­de, want de zon heeft na­me­lijk heel wat moois te bie­den. “De zon zorgt voor de pro­duc­tie van se­ro­to­ni­ne. Dat is een neu­ro­trans­mit­ter die er­voor zorgt dat je je be­ter voelt. Maar het doet nog veel meer. Se­ro­to­ni­ne is de grond­stof voor me­la­to­ni­ne. Wie over­dag veel zon krijgt, slaapt ’s nachts be­ter. Dat merk je vast ook als je op va­kan­tie bent. Je bent over­dag veel bui­ten en ’s avonds val je heer­lijk in slaap en rust goed uit. Je slaapt die­per, je li­chaam her­stelt en je voelt je de dag daar­na ook met­een weer be­ter. Je hebt een be­ter hu­meur, je bent fit­ter, al­le­maal ge­vol­gen van de zon”, ver­telt Han­ny Ros­kamp, één van de au­teurs van Mas­ter­plan Huid & Haar, 100% Na­tuur­lijk Mooi, dat de­ze maand uit­komt. “Se­ro­to­ni­ne is een ge­luks­hor­moon. Men­sen wor­den er vro­lij­ker van. Het heeft ook ef­fect op je eet­lust. Je hebt min­der hon­ger. In de win­ter, als we min­der zon­licht krij­gen, heb­ben we de nei­ging om meer sui­ker en kool­hy­dra­ten te eten. Dat is na­me­lijk ook een ma­nier om je se­ro­to­ni­ne te sti­mu­le­ren.” Maar de me­la­to­ni­ne doet nog meer dan al­leen zor­gen dat we pret­tig in slaap val­len. Het zorgt er na­me­lijk voor dat we ook nog eens heel mooi wak­ker wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.