50+ vrou­wen

Haar oma tik­te bij­na de vijf­tig aan toen ze haar laat­ste kind baar­de. Een mooi voor­beeld, vindt Ni­co­le Kid­man. Want zelf heeft de ac­tri­ce ook nog wel oren naar een laat­ste zwan­ger­schap.

Gloss - - Inhoud -

Ni­co­le Kid­man: En nu wil ik nog een ba­by!

Ze is gek op kin­de­ren en heeft er vier. Een ge­a­dop­teer­de zoon en doch­ter, Con­nor en Isa­bel­la, uit de tijd dat ze met Tom Crui­se ge­trouwd was en twee doch­ters uit haar hu­we­lijk met Keith Ur­ban, Sun­day en Faith. He­le­maal van­zelf ging dat ove­ri­gens niet. Ze raak­te meer­de­re ke­ren zwan­ger van Tom, maar de­ze ba­bies kwa­men al­le­maal te vroeg op de we­reld zon­der over­le­vings­kan­sen. Met Keith pro­beer­de ze het nog een keer. Er kwa­men vrucht­baar­heids­be­han­de­lin­gen en IVF aan te pas en op haar 43e baar­de ze Sun­day, ge­zond en wel. Ni­co­le kon haar ge­luk niet op. Twee jaar la­ter kwam Faith bij het ge­zin. Dit keer had Ni­co­le een draag­moe­der in­ge­huurd. Met adop­tie, een ei­gen zwan­ger­schap en een draag­moe­der heeft Ni­co­le al­le sma­ken van moe­der wor­den ge­proefd. Hoe ze haar vijf­de kind wil krij­gen, is nog niet he­le­maal dui­de­lijk, al geeft de ac­tri­ce aan heel graag weer zwan­ger te wil­len wor­den. En dat ze nóg een kind wil, dat weet ze heel ze­ker.

Rod­dels

Nou is er iets met Ni­co­le Kid­man waar­door je bij­na ze­ker weet dat het ook ge­woon gaat ge­beu­ren. Want Ni­co­le is zo’n ty­pi­sche ik-krijg-al­les-wat-ik-wil vrouw. Laat de vorm­ge­ving je niet voor de gek hou­den. Want ja, Ni­co­le is ten­ger, heeft af­wis­se­lend blon­de en ro­de lok­ken, heeft lich­te ogen en een nog lich­te­re huid, waar­door ze als breek­baar por­se­lein oogt. Maar wie elf jaar ge­trouwd is ge­weest met Tom Crui­se en zon­der kleer­scheu­ren uit die re­la­tie is ge­ko­men, heeft wat in haar mars. “Tom is een man waar je

re­ke­ning mee moet hou­den”, zegt Ni­co­le. “Hij kon over­al boos om wor­den. Als er er­gens ge­schre­ven stond dat Tom ei­gen­lijk ho­mo­sek­su­eel was, was het huis te klein. Dan hing hij al­weer aan de te­le­foon met zijn ad­vo­ca­ten. Per­soon­lijk ge­loof ik niet zo in recht­za­ken aan­span­nen van­we­ge al­le rod­dels die er over me zijn ge­schre­ven. Het hoort ge­woon bij het vak. He­laas, moet ik zeg­gen. Want ik zou lie­ver ac­te­ren zon­der al­le gek­te die er om­heen zit. Maar het is nou een­maal zo dat je niet be­roemd kunt zijn zon­der dat men­sen wil­len we­ten wat je lie­ve­lings­kleur is, wat je graag eet, met wie je een re­la­tie hebt of met wie je vreemd gaat en wat je ver­der in je vrije tijd nog meer graag doet. Want zo­dra ze dat niet meer wi­len we­ten, ko­men ze ook niet meer naar je films.” Een la­co­nie­ke hou­ding van de ko­nin­gin van de kas­kra­kers, die in­mid­dels meer dan drie­hon­derd mil­joen dol­lar op haar bank­re­ke­ning heeft staan. Daar word je na­tuur­lijk wel een stuk­je la­co­nie­ker van.

Geen botox

Ni­co­le werd ge­bo­ren in Ha­waï en ver­huis­de op haar vier­de naar Au­stra­lië. “Dat is geen ge­mak­ke­lij­ke om­ge­ving voor een vrouw met mijn blan­ke huid. El­ke ac­ti­vi­teit ge­beurt daar bui­tens­huis en voor mij was uit de zon blij­ven juist zo be­lang­rijk.” De ac­tri­ce die op 21 ju­ni 50 wordt ziet er fan­tas­tisch uit. Ni­co­le houdt vol dat er geen plas­tisch chi­rurg aan haar strak­ke looks te pas is ge­ko­men. “Ik heb wel eens botox ge­pro­beerd, maar ik vond het he­le­maal niets. Ik kon mijn ge­zicht nau­we­lijks be­we­gen. Mijn lijf en ge­zicht zijn vol­ko­men na­tuur­lijk. Ik rook niet, ik blijf uit de zon of ge­bruik zon­ne­brand­crè­me en zorg goed voor me­zelf.” Plas­tisch chi­rur­gen moe­ten la­chen om Ni­co­le’s uit­spra­ken en zien pre­cies wel­ke in­gre­pen de blan­ke beau­ty al heeft on­der­gaan: fil­lers in haar wan­gen en rond haar mond en haar strak­ke kaak­lijn is het ge­volg van een mi­ni-fa­ce­lift. Wij dur­ven de rood­ha­ri­ge si­re­ne ech­ter niet te­gen te spre­ken. Als Tom Crui­se het on­der­spit moest del­ven in hun ru­zies, dan lijkt het nau­we­lijks ver­stan­dig om Ni­co­le’s woor­den in twij­fel te trek­ken.

Duet in bed

Niet al­leen Tom Crui­se was diep on­der de in­druk van de in­ge­to­gen schoon­heid van Ni­co­le Kid­man. Ze leer­den el­kaar ken­nen op de set van Days of Thun­der, de eer­ste Ame­ri­kaan­se film van Ni­co­le en trouw­den in het­zelf­de jaar. Elf jaar la­ter gin­gen ze uit el­kaar, naar al­le waar­schijn­lijk­heid om­dat Ni­co­le geen zin had in de fas­ci­na­tie van Tom voor de Scien­to­lo­gy Kerk en al he­le­maal niet van plan was hun kin­de­ren aan de­ze sek­te bloot te stel­len. In 2001 werd de schei­ding uit­ge­spro­ken en daar­na was het klaar met de voor­lief­de van Ni­co­le voor ac­teurs. Ze be­gon een ro­man­ce met Len­ny Kra­vitz en nam het num­mer So­me­thing Stu­pid op met Rob­bie Wil­li­ams. Vol­gens de rod­del­bla­den de­den Rob­bie en Ni­co­le wel meer sa­men dan al­leen een du­e­tje voor Rob­bie’s cd en Ni­co­le deed geen moei­te om de ge­ruch­ten te ont­krach­ten. Toen de ro­man­ce met Len­ny Kra­vitz dood­bloed­de, stond de vol­gen­de echt­ge­noot al op de stoep. In 2006 trouw­de ze met Keith Ur­ban. Hoe­wel de bla­den re­gel­ma­tig ver­slag doen van ru­zies tus­sen het stel en om de paar maan­den een schei­ding voor­spel­len, zijn ze nog steeds sa­men. En als het aan Ni­co­le ligt, wordt hun ge­zin bin­nen­kort uit­ge­breid met nog een ba­by.

Ni­co­le Kid­man met haar doch­ters Sun­day Ro­se, Faith Mar­ga­ret.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.