Wat zegt je stem over jou?

Gloss - - Inhoud -

Wist je dat je stem voor bij­na veer­tig pro­cent be­paalt hoe je op ie­mand over­komt? Wát je zegt te­gen ie­mand is na­me­lijk veel min­der be­lang­rijk dan hóé je het zegt. Stel; je hebt net een nieu­we blou­se ge­kocht en ie­mand zegt op een cy­ni­sche toon ‘wat een leu­ke blou­se’. Dan doet de in­houd er ei­gen­lijk al niet meer toe. Je stem­ge­luid be­vat heel veel bood­schap­pen. Het ont­hult na­me­lijk je so­ci­a­le sta­tus, hoe aan­trek­ke­lijk je bent, hoe ge­zond je bent en nog veel meer din­gen!

Je belt een ser­vi­ce­lijn en na een half­uur in de wacht­rij te heb­ben ge­staan, krijg je ein­de­lijk ie­mand aan de te­le­foon, ‘Hhh-allll-o’ klinkt het. Zon­der dat je de per­soon ge­zien hebt, wordt er een oor­deel in je hoofd ge­vormd; de­ze per­soon is

on­ze­ker. Een ‘Hal­loooo’ van een goe­de vrien­din klinkt al heel an­ders. Of een krach­ti­ge ‘Hal­lo’ wan­neer je ie­mand aan het ein­de van de straat ziet lo­pen. Het gaat hier om één woord, uit­ge­spro­ken in drie ver­schil­len­de to­nen. Ze zeg­gen daar­om ook niet voor niets dat de stem ver­raadt hoe ie­mand zich voelt. Eén per­soon kan met zijn stem maar liefst 325 ver­schil­len­de to­nen uit­bren­gen.

Ver­bin­te­nis

Stem en stem­ming – de­ze woor­den klin­ken niet al­leen bij­na het­zelf­de, ze zijn ook nog eens nauw ver­want. Men­sen die ner­veus zijn, gaan vaak snel­ler en ho­ger pra­ten. On­ze­ker­heid kan zich ui­ten door on­dui­de­lijk of zacht pra­ten en neer­slach­tig­heid zorgt meest­al voor een lang­za­me ma­nier van pra­ten. Denk ook maar eens te­rug aan het mo­ment dat je flink op je kop kreeg van ie­mand; waar­schijn­lijk sprak de­ze per­soon met een lui­de stem en af­ge­be­ten woor­den. We kun­nen dus ge­rust zeg­gen dat je stem ei­gen­lijk nooit liegt. Of je moet een groot ta­lent voor lie­gen heb­ben … Psy­cho­lo­gi­sche stu­dies to­nen aan dat zelfs leef­tijd, ui­ter­lijk, li­chaams­ge­wicht en de fy­sie­ke kracht van ie­mand in­vloed heb­ben op de toon van een stem. Hoe gro­ter je bent, hoe gro­ter de kans dat je lan­ge stem­ban­den hebt en dus ook een la­ge­re stem hebt. Ook de cul­tuur en tijds­geest spe­len een gro­te rol als het gaat om on­ze stem. Kijk maar eens naar beel­den uit het jaar 1930; in de­ze tijd ty­peer­den een ka­zer­ne­stem de man en ho­ge stem­me­tjes de vrouw. Van­daag de dag is de stem van de man een stuk na­tuur­lij­ker en zach­ter en is de stem van de vrouw die­per en meer vast­be­ra­den.

Stra­te­gie

Hoe­wel jij je er mis­schien niet al­tijd be­wust van bent, zet je je stem ge­re­geld stra­te­gisch in. Wan­neer je de kin­de­ren uit de buurt tot or­de roept, klink je waar­schijn­lijk an­ders dan wan­neer je je man pro­beert over te ha­len om een

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.