De voor­de­len van me­di­te­ren

Gloss - - Lifestyle / Health -

Blij­ven­de emo­ti­o­ne­le ba­lans

Door te me­di­te­ren kal­meer je en kom je tot rust, maar nu blijkt uit een on­der­zoek dat men­sen die me­di­te­ren een blij­ven­de emo­ti­o­ne­le ba­lans cre­ë­ren. Een groep deel­ne­mers deed mee aan een 8-week­se me­di­ta­tie cur­sus, waar de her­se­nen tel­kens ge­scand wer­den. Na de cur­sus was de ac­ti­vi­teit in de amygda­la (het emo­ti­o­ne­le cen­trum van de her­se­nen) bij al­le deel­ne­mers ge­daald.

Het voor­komt een de­pres­sie

Eén van de ken­mer­ken van een de­pres­sie zijn de rond­spin­nen­de ge­dach­ten en het ve­le pie­ke­ren. Men­sen met een de­pres­sie den­ken vaak te­rug naar het ver­le­den of zijn bang voor wat ko­men gaat. Door me­di­te­ren word je be­ter in dag tot dag le­ven, je wordt meer be­wust ge­maakt van het nu.

Je kunt je be­ter con­cen­tre­ren

Door te me­di­te­ren leer je te con­cen­tre­ren. Je krijgt een gro­te­re con­tro­le over je aan­dacht. Een stu­die heeft ook aan­ge­toond dat door me­di­ta­tie de Alp­ha Gol­ven in de her­se­nen toe­ne­men. De­ze Alp­ha Gol­ven zor­gen er­voor dat je be­ter kunt le­ren en meer in­for­ma­tie kunt ver­wer­ken.

Ver­min­de­ren van angst

Heb je vaak last van pa­nie­k­aan­val­len of angst? Dan is me­di­ta­tie een aan­ra­der! Veel on­der­zoe­ken, waar­on­der die van Zei­dan en Jon Ka­bat-zinn, to­nen aan dat men­sen die me­di­te­ren min­der last heb­ben van ang­sten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.