Klas­sie­ke schoon­heid

Gloss - - Mode -

Hoe ver­ras­send is haar op­wach­ting op het Can­nes Fes­ti­val. Een maand voor haar vijf­tig­ste ver­jaar­dag ar­ri­veert Pa­me­la in Frankrijk. Haar blon­de ha­ren in een klas­siek kap­sel, haar ma­ke-up is mi­ni­maal en haar zwar­te jurk heeft een de­col­le­té waar zelfs Do­ris Day zich nog mee had dur­ven ver­to­nen. De in­ter­na­ti­o­na­le pers heeft het over niets an­ders dan de ‘spe­ci­al guest’ Pa­me­la die er stijl­vol, smaak­vol en in­ge­to­gen uit­ziet, drie din­gen waar Pam nog nooit van be­schul­digd is. Komt haar trans­for­ma­tie door haar ver­meen­de ro­man­ce met Ju­li­an As­san­ge, de foun­der van Wi­ki­leaks? Zijn het de ja­ren die gaan tel­len? Of zat er al­tijd al een klas­sie­ke ko­nin­gin ver­bor­gen in de goed­ko­pe bui­ten­kant die ja­ren­lang voor geld op haar re­ke­ning heeft ge­zorgd. Vol­gens Ju­li­an is Pa­me­la ab­so­luut niet de bim­bo die haar be­kend­heid aan Bay­watch en bloot po­se­ren te dan­ken heeft. Zij zocht hem op in 2014 toen ze ad­vies no­dig had voor haar stich­ting voor die­ren­rech­ten. Pa­me­la is al ja­ren een ac­ti­vis­te voor PETA en wil met haar stich­ting een steen­tje bij­dra­gen aan een we­reld zon­der die­ren­leed.

“Je kunt nooit de seks ha­len uit een vrouw die er­voor ge­maakt is om sexy te zijn”

Die af­spraak met Ju­li­an re­sul­teer­de in nog een af­spraak. En nog één. En, je voelt het al aan­ko­men, nog één. En hoe­wel er al ja­ren ge­fluis­terd wordt over de­ze unie­ke com­bi­na­tie van per­soon­lijk­he­den hou­den Ju­li­an en Pa­me­la de wa­re aard van hun re­la­tie graag nog even ge­heim.

Fuck Va­len­ti­ne’s Day

Het is waar­schijn­lijk voor het eerst dat Pa­me­la iets ge­heim houdt. Be­gin dit jaar werk­te ze nog mee aan een spec­ta­cu­lai­re com­mer­ci­al van Co­co de Mer, een sex­shop waar je geen vi­bra­tor on­der de vijf­tig eu­ro vindt. Geen won­der want zo’n com­mer­ci­al moet im­mers ook be­taald wor­den en eer­lijk is eer­lijk, Pam is el­ke cent waard. Ze is te zien in een re­gen­jas waar­in ze zich naar huis spoedt. Daar om­ringt ze haar bed met ro­zen, trekt al haar kle­ding uit tot haar luxe lin­ge­rie te zien is en net als je denkt dat haar ge­zel­schap ar­ri­veert, haalt ze haar sex­speel­tje te­voor­schijn die haar tot een hoog­te­punt brengt. Je hoort haar nog net ‘Fuck Va­len­ti­ne’s Day’ kreu­nen en dan is het brok­je on­be­taal­ba­re amusement tot een ein­de. Een hap­py end, ver­moe­den we. Mo­raal van het ver­haal? Je kunt vijf­tig wor­den. Je kunt je haar op­ste­ken. Je kunt een min­naar ne­men, die niet di­rect de hoofd­rol speelt in één van je kin­ky ho­me ma­de snuff-mo­vies, maar je kunt nooit de seks ha­len uit een vrouw die er­voor ge­maakt is om sexy te zijn. Ge­luk­kig be­sef­fen de pro­du­cers van Bay­watch dit ook. Die van de film, ge­ba­seerd op de film en die Pa­me­la smeek­ten om nog één keer haar ro­de bad­pak­je aan te trek­ken om haar op­wach­ting te ma­ken. Na­tuur­lijk zei ze ja. Som­mi­gen din­gen zijn nou een­maal on­ver­an­der­lijk. Of je nou vijf­tig bent, of niet.

1 per­soon, 2 looks; Pa­me­la An­der­son.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.