Vei­lig en lek­ker de lucht in

Wod­ka in je hand­tas of ma­ri­hu­a­na op het toi­let ro­ken? Het zijn niet de eerste din­gen die in je op­ko­men als je ’s och­tends vroeg op het vlieg­veld staat om naar je va­kan­tie­be­stem­ming te vlie­gen. De­ze ster­ren be­wij­zen dat het le­ven van seks, drugs en rock ’n

Gloss - - Inhoud -

Han­di­ge vlieg­tuig­tips

La­ten we eer­lijk zijn. Hoe ver­ve­lend is het als je net lek­ker ligt te dut­ten en een ste­war­dess komt je ver­tel­len dat je je ta­fel­tje moet in­klap­pen en je stoel recht­op moet zet­ten om­dat

de lan­ding is in­ge­zet. Met an­de­re woor­den, nog min­stens tien mi­nu­ten voor je ge­land bent en dat zijn toch tien vol­le mi­nu­ten die je nog heer­lijk met een beet­je dro­men had door kun­nen bren­gen. Maar, nu je dan toch wak­ker bent, be­sluit je om dan maar even naar het toi­let te gaan. He­laas, het bord­je ‘stoel­rie­men vast­ma­ken’ wordt net ver­licht en de ste­war­dess vraagt je om te blij­ven zit­ten. Al die re­gel­tjes, zijn ze echt no­dig of voor­al be­doeld om pas­sa­giers on­der de duim te hou­den? Gerard De­par­di­eu had geen zin om de aan­wij­zin­gen van het ca­bi­ne­per­so­neel op te vol­gen. Hij moest plas­sen en wel nú! Toen de ste­war­dess hem toe­beet dat hij toch echt moest wach­ten, stond hij op en uri­neer­de in het gang­pad. Air Fran­ce be­sloot de ac­teur niet te ver­vol­gen en ne­geer­de het voor­val. Ster­ren, vips en vei­lig­heids­voor­schrif­ten, het gaat niet al­tijd even goed sa­men. Gloss vroeg aan het ca­bi­ne­per­so­neel van di­ver­se vlieg­tuig­maat­schap­pij­en naar de re­den van al­le re­gel­tjes. Zijn ze nou om ons te pes­ten of stie­kem toch be­doeld voor on­ze vei­lig­heid?

Wod­ka!

Ka­te Moss werd twee jaar ge­le­den door po­li­tie­agen­ten uit een toe­stel van Ea­sy Jet ge­haald toen ze te­rug­kwam van een va­kan­tie in Tur­kije. Hoe­wel je je al­ler­eerst af­vraagt wat een su­per­mo­del op een bud­get­vlieg­tuig doet, was de ech­te vraag na­tuur­lijk: waar­om? Miss Moss had een fles wod­ka in haar hand­tas en nam daar voort­du­rend slok­jes van. Dit bleek niet toe­ge­staan maar voor die re­gel kon ze maar wei­nig be­grip op­bren­gen. Ze wei­ger­de haar wod­ka af te staan en bij aan­komst op het vlieg­veld werd ze af­ge­voerd door de po­li­tie. Waar­schijn­lijk had­den al­le om­stan­ders die het schouw­spel ga­de­sloe­gen ook het ge­voel van ver­re­gaan­de dron­ken­schap: zie ik daar echt Ka­te Moss? Schreeu­wend af­ge­voerd wor­den door agen­ten? Van een toe­stel van Ea­sy Jet? Je zou van min­der spon­taan lid wor­den van de AA.

DAAR­OM MAG HET NIET:

“Eén drank­je in de lucht heeft het­zelf­de ef­fect als drie op de grond. Als wij de drank­jes zelf uit­ser ve­ren kun­nen we een beet­je in de ga­ten hou­den hoe­veel men­sen drin­ken. Dat kan niet als ze ook zelf mee­ge­brach­te drank­jes gaan nut­ti­gen. Je hebt al­ler­lei soor­ten dron­ken­schap­pen en we kun­nen het ons niet ver­oor­lo­ven als een pas­sa-

gier agres­sief wordt. Of het ook een com­mer­ci­ë­le re­den heeft? Nee, hoor, je mag na­me­lijk zelf wel al je an­de­re, niet al­co­ho­li­sche, drank­jes mee­ne­men. Geen en­kel pro­bleem.”

Vrij­heid blij­heid

Sa­rah Black­wood, de lead­zan­ge­res van

Walk off the Earth, kreeg pro­ble­men met Uni­ted Air­li­nes. Vol­gens de zan­ge­res om­dat haar zoon te veel huil­de. Vol­gens de vlieg­tuig­maat­schap­pij had het daar niets mee te ma­ken maar wei­ger­de de zan­ge­res haar zoon­tje op zijn stoel te la­ten zit­ten, met zijn riem om tij­dens het taxi­ën.

DAAR­OM MAG HET NIET:

“Men­sen re­a­li­se­ren zich vaak niet dat een toe­stel

nog een be­hoor­lij­ke vaart heeft na het lan­den, zo’n 40 tot 50 km per uur. Als we dan een plot­se ma­noeu­vre moe­ten ma­ken of op de rem moe­ten trap­pen, maak je een be­hoor­lij­ke klap. Als je in een au­to rijdt, mag je ook niet in de be­bouw­de kom je riem los­ma­ken om­dat je toch maar 30 km per uur rijdt. De­ze re­gel is echt heel be­lang­rijk voor de vei­lig­heid. We zien re­gel­ma­tig dat ou­ders hun ba­by al los­ma­ken na de lan­ding. Als we ze vra­gen de rie­men weer om te doen, re­a­ge­ren ze vaak ge­ïr­ri­teerd. Be­grij­pe­lijk, als je denkt dat er niets kan ge­beu­ren. Maar dat kan dus wel. Wij heb­ben wel eens ba­by’s een paar rij­en naar ach­te­ren ge­tor­pe­deerd zien wor­den door­dat er plot­se­ling uit­ge­we­ken moest wor­den. Dat zijn we echt lie­ver voor.”

Lets’s get high

Con­rad Hil­ton, de jon­ge­re broer van Pa­ris, maak­te geen vrien­den met de crew van Bri­tish Air­ways toen hij een joint op­stak in het toi­let. Toen het per­so­neel hem er op aan­sprak, viel hij ze aan. Hij werd in hand­boei­en af­ge­voerd.

DAAR­OM MAG HET NIET:

“Drugs? Vech­ten? Het brengt niet al­leen het per­so­neel in ge­vaar maar ook de an­de­re pas­sa­giers. Niet toe­ge­staan. Ver­de­re uit­leg lijkt hier­bij over­bo­dig.”

Word­feud

Alec Bald­win zou Alec Bald­win niet zijn als hij geen pro­ble­men zou ver­oor­za­ken. De ac­teur wei­ger­de zijn te­le­foon uit te zet­ten om­dat hij mid­den in een spel­le­tje zat. Ame­ri­can Air­li­nes maak­te kor­te met­ten met de op­stan­di­ge Bald­win na­dat hij met zijn te­le­foon, nog steeds aan, in het toi­let ver­dween om daar nog wat pun­ten te sco­ren.

DAAR­OM MAG HET NIET:

“Dit is een las­ti­ge. Een toe­stel valt echt niet uit de lucht als er een paar mo­biel­tjes aan staan, maar we we­ten niet wat het ef­fect is van een paar hon­derd smartpho­nes. Het kan de

com­mu­ni­ca­tie met de ver­keers­lei­ding ver­sto­ren. Zet het ding ge­woon in de flight mo­dus. Je hebt er in de lucht toch niets aan en je bat­te­rij gaat leeg.”

Dutje

Nao­mi Camp­bell bek­vecht­te met een ste­war­dess die haar stoel wil­de recht­zet­ten. Het su­per­mo­del hangt nog­al aan haar ha­zen­slaap­jes en wil­de nog even lek­ker door­soe­zen. Miss Camp­bell staat toch al niet be­kend om haar tact en ho­ning­zoe­te toon dus de ru­zie es­ca­leer­de al snel. Uit­ein­de­lijk moest ze ca­pi­tu­le­ren, maar niet na­dat ze ge­dreigd had haar ver­ne­de­ring met de rest van de we­reld te de­len. Het vlieg­tuig­per­so­neel was niet on­der de in­druk van haar woor­den en Nao­mi moest de lan­ding ge­woon recht­op zit­tend mee­ma­ken. Net als de rest van de pas­sa­giers. De schan­de. Tsss…

DAAR­OM MAG HET NIET:

“Als er iets mis­gaat met de lan­ding moe­ten pas­sa­giers de hou­ding kun­nen aan­ne­men die in de vei­lig­heids­voor­schrif­ten staat: het bo­ven­li­chaam naar vo­ren ge­bo­gen en het hoofd tus­sen de ar­men. Wan­neer het ta­fel­tje niet is in­ge­klapt, kan de­ze hou­ding niet wor­den in­ge­no­men. En als de stoel­leu­ning van de­ge­ne voor jou niet recht­op staat, kun jij die hou­ding ook niet in­ne­men. Dus breng je me­de­pas­sa­giers in ge­vaar. Ze­ker als de­ge­ne ach­ter je vrij groot is. Een an­de­re re­den heeft te ma­ken met kof­fers die naar be­ne­den kun­nen val­len. Wan­neer je stoel­leu­ning recht­op staat, is de kans klein dat je ge­raakt wordt door een val­len­de kof­fer om­dat de­ze op de leu­nin­gen te­recht komt. Wan­neer je stoel­leu­ning naar ach­te­ren staat, valt de kof­fer op jou.”

Even een blok­je om

Waar maakt Court­ney Lo­ve geen dra­ma van? De blon­di­ne met de meest rom­me­li­ge kle­ding-en­sem­bles werd door het vlieg­tuig­per­so­neel vrien­de­lijk ver­zocht op haar plaats te blij­ven zit­ten in plaats van voort­du­rend heen en weer te lo­pen. Het smal­le gang­pad is geen gym, dat weet een kind, maar voor Court­ney was dit gloed­nieu­we in­for­ma­tie. Die ze niet goed kon ver­wer­ken. Ze werd boos. Witheet zelfs. De rei­zi­gers in de ach­ter­ste rij­en kon­den mee­ge­nie­ten van de vo­ca­bu­lai­re van de rock-zan­ge­res die, als het uit­ge­zon­den zou wor­den op te­le­vi­sie, uit­slui­tend zou be­staan uit piep­jes. Uit­ein­de­lijk werd ze ge­dwon­gen om te zit­ten en kon ze re­ke­nen op be­zoek van een paar po­ti­ge po­li­tie­man­nen bij de aan­komst.

DAAR­OM MAG HET NIET:

“Of­fi­ci­eel is het niet ver­bo­den om te lo­pen, maar het is niet de be­doe­ling dat je an­de­ren hin­dert. We pro­be­ren daar­naast ook al­tijd ou­ders af te raden om hun kin­de­ren rond te la­ten lo­pen. Als het vlieg­tuig in een lucht­zak komt of er is spra­ke van tur­bu­len­tie, kun je een be­hoor­lij­ke klap krij­gen.’

“Eén drank­je in de lucht heeft het­zelf­de ef­fect als drie op de grond”

Sa­rah Black­wood met haar zoon­tje.

Ka­te Moss gaat goed be­pakt op reis.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.