De zon als bes­te vrien­din

Na een lan­ge, don­ke­re winter kun­nen we nu weer ge­nie­ten van de war­me zon­ne­stra­len. Pak een ter­ras­je, houd een hard­loop­ses­sie in de zon of ga een dag­je naar het strand en ge­niet van de po­si­tie­ve e ec­ten van de zon. Zo­lang jij je huid voor­ziet van een UV lt

Gloss - - Inhoud -

De voor­de­len van zon­ne­stra­len

Wat heer­lijk dat zo­mer­se weer! Ook al heb­ben we de lang­ste dag net ach­ter de rug, de zon schijnt nog tot in de la­te avond uur­tjes. Hoog tijd om daar ink ge­bruik van te ma­ken en on­ze vi­ta­mi­ne D op­slag aan te vul­len. Hoe je dat doet? Ons li­chaam heeft op de eerste plaats zon no­dig om vi­ta­mi­ne D aan te ma­ken. Be­ter ge­zegd: je huid heeft een juis­te mix van UV stra­ling en warm­te no­dig. Klinkt sim­pel, toch? Maar, hoe kan het dan dat on­ge­veer 70% van al­le Ne­der­lan­ders een vi­ta­mi­ne D te­kort heeft? “De mees­te

men­sen ken­nen al­leen de ge­va­ren van de zon, ter­wijl je li­chaam juist wat zon­licht no­dig heeft om ge­zond te blij­ven”, ver­telt een ex­pert. “Te wei­nig zon­licht en dus te wei­nig vi­ta­mi­ne D maakt je juist ziek”.

“Bij­na 70% van al­le Ne­der­lan­ders heeft een vi­ta­mi­ne D te­kort”

Daar­om is vi­ta­mi­ne D zo be­lang­rijk

We­ten­schap­pers ont­dek­ken steeds meer re­la­ties tus­sen een te­kort aan vi­ta­mi­ne D en een toe­na­me van ziek­ten zo­als dia­be­tes, os­te­o­po­ro­se, de­pres­sies en zelfs kan­ker. Ook ver­moeid­heid, bot­pijn of in­fec­ties kun­nen een te­ken van een te­kort zijn. “Vi­ta­mi­ne D, dat ei­gen­lijk een hor­moon is, wordt he­laas niet zo ge­mak­ke­lijk door het li­chaam aan­ge­maakt als men­sen den­ken”, ver­telt de ex­pert. “Om de aan­be­vo­len hoe­veel­heid vi­ta­mi­ne D (20 na­no­gram per mil­li­li­ter bloed) te han­te­ren, zou je da­ge­lijks ki­lo’s vet­te vis moe­ten eten.” Je mag dus van ge­luk spre­ken dat je li­chaam in staat is om 90 pro­cent van de aan­be­vo­len hoe­veel­heid vi­ta­mi­ne D uit zon­ne­stra­len te ha­len! Al­leen moet je daar­voor wel van­af half april je huid la­ten wen­nen aan de zon en tot half ok­to­ber zo­veel mo­ge­lijk bui­ten zijn. In de­ze maan­den wordt er na­me­lijk vi­ta­mi­ne D in de huid aan­ge­maakt en in de vet­cel­len op­ge­sla­gen. Ver­vol­gens ‘wan­delt’ het door het li­chaam om on­der an­de­re de bot­ten te ver­ster­ken of im­muun­cel­len tter te ma­ken. “Maar dat werkt al­leen, als we di­rect bloot­ge­steld wor­den aan UV stra­ling, zon­der zon­ne­brand­crè­me”, zegt de ex­pert.

Zo wordt de zon je bes­te vrien­din

De zon op je blo­te huid? Is dat niet ge­vaar­lijk?! De World He­alth Or­ga­ni­za­ti­on (WHO) heeft de zon van­we­ge zijn agres­sie­ve UV stra­ling na­tuur­lijk niet voor niets in­ge­deeld als een kan­ker­ver­wek­ken­de stof. “Klopt”, zegt de ex­pert. “En te­recht, daar­om is het ook be­lang­rijk om je kleur­tje rus­tig op te bou­wen.” On­ze vuist­re­gel luidt dan ook: Ge­niet on­be­schermd van de zon, maar dan wel van kor­te duur en wan­neer de in­ten­si­teit van de zon­ne­stra­len mi­ni­maal is. Juist dan maak je vi­ta­mi­ne D aan zon­der dat je rood wordt! Zo­dra je voelt dat de zon gaat bran­den, smeer je je in met een be­scher­men­de fac­tor of ga je lek­ker in de scha­duw lig­gen. Op de­ze ma­nier voor­kom je cel­be­scha­di­ging. Zo gaat het: “In eerste in­stan­tie is het vol­doen­de om maxi­maal(!) 3 tot 4 mi­nu­ten met je blo­te huid in de zon te gaan zit­ten”, ver­klaart de ex­pert. “De­ze kor­te zon­ses­sie zorgt mis­schien niet voor vol­doen­de vi­ta­mi­ne D op­slag, wel wordt het huid­pig­ment me­la­ni­ne aan­ge­maakt, dat zorgt voor een na­tuur­lij­ke be­scher­ming van je huid.” Van­af nu gaan we el­ke dag, af­han­ke­lijk van het huid­ty­pe, de tijd dat we in de zon zit­ten ver­len­gen, ook al gaat het maar om een paar se­con­den per dag. In de scha­duw zal er

geen vi­ta­mi­ne D ge­vormd wor­den. Ook crè­mes met een ho­ge UV lter ver­hin­de­ren de pro­duc­tie. Maakt je huid door een ver­ant­woor­de­lij­ke ‘zon­trai­ning’ me­la­ni­ne aan, dan kun je uit­ein­de­lijk zelfs tot 30 mi­nu­ten on­be­schermd in de zon zit­ten – en ze­ker zijn dat je li­chaam vol­doen­de vi­ta­mi­ne D aan­maakt. Ben jij een fa­na­tiek bui­ten­spor­ter? Dan kun je ook kie­zen voor kle­ding met een be­scher­men­de fac­tor. Aan­ge­zien je waar­schijn­lijk voor een lan­ge tijd wordt bloot­ge­steld aan de zon, is dit een vei­li­ge op­tie. Door een spe­ci­a­le weef­tech­niek is de stof van de­ze kle­ding be­sten­dig te­gen stra­ling.

Wat is jouw vi­ta­mi­ne D ni­veau?

Dank­zij een spe­ci­a­le vi­ta­mi­ne D-test kun je er­ach­ter ko­men wat jouw da­ge­lijk­se vi­ta­mi­ne D ni­veau is. Zo’n test kost tus­sen de 30 en 60 eu­ro. De waar­de zal on­ge­veer 20 na­no­gram per mil­li­li­ter bloed moe­ten zijn. Mocht het bij jou la­ger lig­gen, dan is het ver­stan­dig om met je arts te over­leg­gen hoe je het vi­ta­mi­ne D ge­hal­te het bes­te kunt aan­vul­len. Mocht het je niet luk­ken om vol­doen­de vi­ta­mi­ne D te pro­du­ce­ren dank­zij de zon, dan kun je na­tuur­lijk kie­zen voor vi­ta­mi­ne D ta­blet­ten. “En dat is ook no­dig, he­laas kan niet ie­der­een ge­noeg zon­mi­nu­ten pak­ken van­we­ge bij­voor­beeld werk. En daar komt bij dat je ach­ter ven­ster­glas of on­der ne­on­licht geen vi­ta­mi­ne D aan­maakt”, ver­telt de ex­pert. De Ge­zond­heids­raad ad­vi­seert vrou­wen van­af 50 jaar om, naast de nor­ma­le voe­ding, el­ke dag 10 mi­cro­gram vi­ta­mi­ne D te slik­ken, zo­wel in de zo­mer als in de winter.

Waar­om is vi­ta­mi­ne D zo be­lang­rijk?

Vi­ta­mi­ne D is ver­ant­woor­de­lijk voor de ab­sorp­tie van 5 ver­schil­len­de be­lang­rij­ke mi­ne­ra­len: cal­ci­um, ij­zer, mag­ne­si­um fos­faat en zink. Zon­der vi­ta­mi­ne D wor­den de­ze mi­ne­ra­len min­der goed in je li­chaam op­ge­no­men. De­ze vi­ta­mi­ne zorgt voor een sterk im­muun­sys­teem en ver­laagt daar­bij de kans op bij­voor­beeld een griep­je. Het ver­min­dert de kans op ast­ma en be­schermt te­gen hart- en vaat­ziek­ten. Bo­ven­dien kan het het ri­si­co op on­ge­veer 15 vor­men van kan­ker hel­pen ver­la­gen, zo­als borst­kan­ker, long­kan­ker, darm­kan­ker, pros­taat­kan­ker en lym­f­oom). Vol­doen­de vi­ta­mi­ne D zorgt er­voor dat je min­der kans op stem­mings­wis­se­lin­gen en de­pres­sies hebt, en je je dus vro­lij­ker voelt. Kort­om: vi­ta­mi­ne D ver­hoogt de le­vens­ver­wach­ting in het al­ge­meen!

“Vi­ta­mi­ne D, dat ei­gen­lijk een hor­moon is, wordt he­laas niet zo ge­mak­ke­lijk door het li­chaam aan­ge­maakt”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.