Sexappeal

Gloss - - Inhoud -

20 tips om het ook te krij­gen

Man­nen draai­en hun hoofd om, vrou­wen ren­nen naar de win­kel om pre­cies dat­zelf­de jurk­je te ko­pen en dat al­le­maal om dat ene ding: wow, wat een sexappeal. Wat is het, dat on­grijp­ba­re vleug­je ver­lei­de­lijk­heid dat een vrouw zo on­weer­staan­baar maakt? Gloss geeft je twin­tig tips om je sexappeal te ver­gro­ten. Suc­ces ge­ga­ran­deerd!

She’s got it. Yeah, ba­by, she’s got it! Shoc­king Blue zong het num­mer Ve­nus dat de eerste Ne­der­land­se num­mer-1 hit werd in Ame­ri­ka. Het was be­gin ja­ren ze­ven­tig en vrou­wen dan­sten zwoel op de stem van Ma­ris­ka Ve­res die de ge­heim­zin­ni­ge ver­lok­king van een vrouw be­zong, het soort dat ie­de­re man tot waan­zin drijft. “Sexappeal is vijf­tig pro­cent wat je hebt en vijf­tig pro­cent wat an­de­ren den­ken dat je hebt”, ver­klaar­de Sop­hia Lo­ren, en zij kan het we­ten. De­ze 82-ja­ri­ge di­va hield van­af de eerste dag dat ze voor de ca­me­ra kwam man­nen mas­saal in de ban van haar schoon­heid. Maar het was meer dan al­leen haar prach­ti­ge ge­zicht en vo­lup­tu­eu­ze li­chaam waar­door ze uit­groei­de tot een seks­sym­bool. Wa­ren het haar sim­pe­le Ita­li­aan­se jurk­jes die er­uit za­gen als­of ze ’s och­tends snel iets uit de kast had ge­trok­ken, de sen­su­e­le strip­tea­se die ze op haar der­tig­ste voor Mar­cel­lo Mastroi­an­ni uit­voer­de in de film Ie­ri Og­gi en in 1994, op zes­tig­ja­ri­ge leef­tijd, nog een keer her­haal­de in Prêt-à-por­ter?

Werd ze nog be­geer­lij­ker om­dat ze op het wit­te doek haar min­naars be­speel­de en in wer­ke­lijk­heid haar he­le le­ven keu­rig ge­trouwd bleef met Car­lo Pon­ti, waar­door ze niet on­ver­draag­lijk mooi was maar ook on­ver­draag­lijk on­be­reik­baar? Of had­den haar ide­a­le ma­ten haar tot de ide­a­le vrouw ge­maakt? Een vrouw die een he­kel had aan zich uit­hon­ge­ren, di­ë­ten ver­af­schuw­de en in haar kook­boek Con Amo­re haar ver­ruk­ke­lij­ke pas­ta­re­cep­ten prijs­gaf? Of was Sop­hia Lo­ren met al de­ze ta­len­ten de vlees­ge­wor­den ide­a­le vrouw die een hoer is in de slaap­ka­mer, een prin­ses in de keu­ken en een da­me in ge­zel­schap,

“Sexappeal heeft niets te ma­ken met leef­tijd”

of­wel de hei­li­ge drie-een­heid die het ant­woord is op de diep­ste wens van al­le man­nen? Wat het ook is, Sop­hia be­wees er één ding mee: sexappeal heeft niets te ma­ken met leef­tijd.

Saaie vrou­wen heb­ben geen sexappeal

“Vrou­wen zijn on­weer­staan­baar als ze zeg­gen wat ze den­ken, bru­taal zijn en zich er niets van aan­trek­ken wat de rest van de we­reld van ze denkt. Die tij­dens een ge­sprek zegt wat ze denkt in plaats van wat ze denkt dat ik wil ho­ren. Een vrouw die tij­dens zo’n ge­sprek ook ge­woon even weg­loopt om­dat ze iets met haar vrien­din moet be­spre­ken en me ge­woon laat wach­ten zon­der dat ze zich zor­gen maakt of ik er nog ben als ze te­rug­komt. Die zelf­ver­ze­kerd­heid is zo sexy. Niets is zo saai als een vrouw die voort­du­rend per­fec­te po­ses aan­neemt om er zo prach­tig mo­ge­lijk uit te zien en niets te ver­tel­len heeft. Dat zijn de vrou­wen die je al ver­ge­ten bent ter­wijl je er nog bo­ven op ligt. Saaie vrou­wen heb­ben geen sexappeal.” Rob­bie Wil­li­ams weet er al­les van. In 2006 stel­den zijn vrien­den hem voor aan Ay­da Field, een pit­ti­ge bru­net­te van Turk­se en Ame­ri­kaan­se ou­ders, die nooit een blad voor de mond neemt. Zo ont­hul­de ze vo­rig jaar in een in­ter­view dat ze wel eens or­gas­mes fa­ke­te ‘om er maar van­af te zijn’. Elf jaar la­ter is het stel nog steeds bij el­kaar en vol­gens Rob­bie komt dat niet door Ay­da’s beeld­scho­ne ui­ter­lijk: “Ik ver­veel me nooit bij haar. Het is als­of ik sa­men­leef met mijn bes­te vriend.”

“She’s got it. Yeah, ba­by, she’s got it!”

Dai­sy Du­ke

Wel­ke man­nen van bo­ven de veer­tig heb­ben nooit een nat­te droom ge­had over Ca­ther­i­ne Bach? Mis­schien de man­nen die geen te­le­vi­sie had­den, want eind ja­ren ze­ven­tig maak­te de­ze lang­be­ni­ge bru­net­te haar op­wach­ting als Dai­sy Du­ke in The Du­kes of Ha­zard. En oh, wat een com­mo­tie bracht ze te­weeg. Op­ge­knoop­te bloes­jes, lan­ge ha­ren, lan­ge be­nen en spij­ker­broek­jes die het woord short al­le eer aan de­den, om­dat ze tot hal­ver­we­ge haar bil­len wa­ren af­ge­knipt. Dai­sy was het nicht­je van Bo en Lu­ke. Ze woon­de op een boer­de­rij, was om­ringd met man­nen, kon uit een rij­den­de au­to schie­ten en een au­to was­sen op een ma­nier die gei­ler was dan op el­ke Miss Wet T-shirt ver­kie­zing te zien was. Tel daar­bij op dat ze kon paard­rij­den, boog­schie­ten en ra­cen als een vol­was­sen vent en, met ze­ven ne­ven, ge­wend was aan het ge­zel­schap van man­nen. Dai­sy was de fan­ta­sie van el­ke man. Ze was stoer, sexy en span­nend.

En dat al­les zon­der een laag ma­ke-up, jurk­jes of bij­be­ho­ren­de hand­tas­jes. De ne­ven had­den er een dag­taak aan om haar te be­scher­men te­gen de stroom van aan­bid­ders die er al­les aan de­den om de­ze Sou­t­hern Bel­le voor zich te win­nen. Geen won­der dat er sinds een paar we­ken een golf van op­win­ding door Hol­ly­wood gaat sinds be­kend werd dat er plan­nen zijn om in 2018 een nieu­we se­rie van The Du­kes of Ha­zard te ma­ken. De gro­te vraag is niet wie ge­cast wor­den voor de twee ne­ven, maar wel­ke ac­tri­ce ge­noeg sexappeal heeft om Dai­sy Du­ke 2.0 te mo­gen spe­len.

Sexy surf­ster

Ca­me­ron Di­az deed drie jaar ge­le­den al au­di­tie met een ste­vig stuk­je Dai­sy Du­ke in de film Bad Te­a­cher toen ze, in kort broek­je en op­ge­knoopt ge­ruit bloes­je, een au­to was­te. En zich­zelf ook maar met­een. Ze ves­tig­de haar naam met een hoofd­rol in The­re’s So­me­thing

About Ma­ry, maar er is ook ab­so­luut iets met Ca­me­ron zélf. Iets ma­gisch dat man­nen in de ban houdt. Want de sexy blon­di­ne is op haar best als ze niet per­fect is. Ze is jon­gens­ach­tig grap­pig, on­han­dig en praat graag over seks: “Dat ik me sek­su­eel aan­ge­trok­ken voel tot een vrouw, be­te­kent niet dat ik les­bisch ben.” Het is een uit­spraak die tot de ver­beel­ding spreekt. Net zo­als haar over­tui­ging dat haar jeug­di­ge uit­stra­ling komt door veel seks. En haar voor­keur voor seks in au­to’s. Nog meer re­de­nen no­dig waar­om man­nen Ca­me­ron zo on­weer­staan­baar sexy vin­den? Voor­uit, de blon­de war­ri­ge ha­ren, bre­de mond, vol­le lip­pen en haar ge­spier­de lijf, dat ze aan veel sur­fen dankt, hel­pen on­ge­twij­feld een klein stuk­je mee.

D-cup

Vol­gens Kat­ja Schuur­man was haar borst­ver­gro­ting één van haar be­te­re be­slis­sin­gen in haar le­ven. Spijt heeft de ac­tri­ce nooit ge­had van de in­greep die ze al op jon­ge leef­tijd liet doen. “Het was iets wat ge­woon ver­ge­ten was. Net zo­als je een paar ar­men mist. Er moesten bij mij al­leen nog een paar bor­sten op ge­zet wor­den.” Hoe pro­mi­nent haar D-cupje van­af dat mo­ment ook in beeld was, het is waar­schijn­lijk niet de re­den dat man­nen haar zo sexy vin­den. Want La Schuur­man heeft het zui­pen uit­ge­von­den, tot diep in de nacht uit­gaan, au­to’s in de vang­rail rij­den, met

El­len ten Dam­me flir­ten en lijkt de weg naar de plas­tisch chi­rurg kwijt te zijn. want aan Bo­tox be­gint ze nog niet. Ze is veer­ti­ger en ver­lei­de­lij­ker dan ooit, met nog steeds een berg wil­de krul­len, een he­se lach en een doch­ter die di­rect een zach­te blik in haar ogen to­vert. Kat­ja is vro­lijk, vrou­we­lijk­heid, li­bi­do, lente en het le­ven zelf, on­ge­acht haar leef­tijd en heeft mis­schien nog wel meer sexappeal nu, dan toen ze haar op­wach­ting maak­te in Goe­de Tij­den Slech­te Tij­den. Net als Ca­me­ron pro­beert ze geen per­fect plaat­je neer te zet­ten, maar is ze zo zelf­ver­ze­kerd dat ze nog maar twee van de drie rol­len die een vrouw ide­aal ma­ken hoeft te ver­vul­len. Die van de da­me in ge­zel­schap en een hoer in de slaap­ka­mer, maar die prin­ses in de keu­ken? Daar­voor heeft ze haar ei­gen 28-ja­ri­ge chef kok Freek die, geen on­be­lang­rijk de­tail, vol­gens La Schuur­man ook nog eens zorgt voor fan­tas­ti­sche seks. Hop­pe­tee, al­le re­den om je in te schrij­ven voor een cur­sus­je ‘hoe boost ik mijn sexappeal’, al was het maar voor die da­ge­lijk­se souf­flé.

Sop­hia Lo­ren be­wijst zelfs op 82-ja­ri­ge leef­tijd dat sexappeal niets te ma­ken heeft met leef­tijd.

Rob­bie Wil­li­ams en zijn vrouw Ay­da Field.

Ca­ther­i­ne Bach (63) Ay­da Field (38)

Kat­ja Schuur­man (42)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.