De kracht van me­di­ta­tie

Me­di­te­ren suf? Nooo way! GLOSS dook in de spi­ri­tu­e­le we­reld en ont­dek­te de won­der­baar­lij­ke voor­de­len van me­di­te­ren.

Gloss - - Inhoud -

Mocht je den­ken dat me­di­te­ren iets van de laat­ste ja­ren

is, dan heb je het mis. Het be­staat al zo’n 5000 jaar en is af­kom­stig van het ve­di­sche hin­doe­ïs­me, het oud­ste ge­loof waar­bij me­di­te­ren een on­der­deel was van het da­ge­lijk­se le­ven. Ook in het boed­dhis­me en chris­ten­dom speelt het al eeu­wen­lang een be­lang­rij­ke rol. Maar, wat be­reik je nou ei­gen­lijk met me­di­te­ren en hoe doe je het?

Train je geest

Me­di­te­ren wordt nog vaak ge­zien als iets zwe­ve­rigs, iets wat ‘raar’ is om te doen. Maar zie het eens als een trai­ning van je geest of ge­dach­ten. Dus in plaats van hard te lo­pen om je li­chaam fit te hou­den, me­di­teer je om je geest te trai­nen. De he­le dag door krijg je im­pul­sen bin­nen en daar­door moe­ten je her­se­nen ont­zet­tend veel in­for­ma­tie ver­wer­ken. Denk maar eens aan het mo­ment dat je je bed uit­stapt en naar de woon­ka­mer loopt. Je ziet van al­les, je ruikt van al­les en je voelt van al­les. Dit wordt al­le­maal door je her­se­nen op­ge­no­men. Me­di­te­ren is ei­gen­lijk net als rus­ten. Na een dag moe­ten je geest en ge­dach­ten zich weer kun­nen ‘her­stel­len’, net als je li­chaam zich moet her­stel­len na het spor­ten. Na­tuur­lijk her­stelt je geest al voor een groot deel tij­dens de slaap, maar toch hou­den je ge­dach­ten soms vast aan be­paal­de din­gen. Je hebt het bij­voor­beeld erg druk op het werk en op de één of an­de­re ma­nier kun je daar­door niet stop­pen met pie­ke­ren en blijf je je zor­gen ma­ken. Met me­di­te­ren kun je je meer be­wust wor­den van de­ze ge­dach­tes en emo­ties. Het lost de pro­ble­men niet op, maar het ver­an­dert je hou­ding ten op­zich­te van de­ze pro­ble­men. Ei­gen­lijk leer je om te ont­span­nen tij­dens mo­men­ten van stress, pijn en on­ge­mak, wat heer­lij­ke in­ner­lij­ke rust geeft en een ge­voel van nieu­we kracht!

Hoe me­di­teer je?

Het be­gint al­le­maal met het in­plan­nen. We zijn al­le­maal druk, en we heb­ben al­le­maal wel eens een mo­ment dat je er geen zin in hebt, maar door te be­gin­nen met slechts één mi­nuut per dag (ja, maar 60 se­con­den dus) be­reik je al heel veel. Ga op zoek naar een po­si­tie waar­in je com­for­ta­bel zit. Dit kan in kleer­ma­kers­zit zijn, op een stoel, maar ook in de lo­tus­hou­ding. Sluit je ogen en richt je 1 mi­nuut op je adem­ha­ling. Pro­beer je adem he­le­maal naar je bek­ken te stu­ren, en van daar weer lang­zaam naar bo­ven via je borst en sleu­tel­be­nen. Pro­beer voor je­zelf een rit­me in je adem­ha­ling te vin­den. Adem 5 se­con­den in, houd de adem 2 se­con­den vast, en adem weer 5 se­con­den uit. Laat nu je lon­gen voor twee se­con­den leeg en her­haal het tot dat je je er com­for­ta­bel bij voelt. Bij el­ke in­a­de­ming zeg je in je­zelf een zin dat toe­pas­se­lijk op jouw si­tu­a­tie is. Bij­voor­beeld: “Ik sta open voor al­les wat de­ze dag ko­men gaat” of “ik ben klaar voor een goe­de nacht­rust”. Doe dit­zelf­de bij el­ke keer dat je uit­a­demt, maar ge­bruik dan een an­de­re zin. Na een mi­nuut kun je je ogen weer rus­tig ope­nen. Merk je dat je na een druk­ke dag of een be­lang­rij­ke af­spraak ge­strest bent? Ga dan ge­rust even in je com­for­ta­be­le hou­ding zit­ten en ga weer 60 se­con­den me­di­te­ren. Als het voor jou goed voelt, kun je pro­be­ren om bij el­ke me­di­teer­ses­sie er een mi­nuut bij aan te plak­ken. Bouw het rus­tig op tot­dat je je zelfs com­for­ta­bel voelt bij 5 mi­nu­ten of meer. Ont­houd: je hoeft je in het be­gin niet al­tijd pret­tig te voe­len na een ses­sie. Het is im­mers iets nieuws voor je en er kun­nen fy­sie­ke klach­ten, maar ook men­ta­le klach­ten naar bo­ven ko­men. Weet dat dit er­bij hoort en een on­der­deel van me­di­te­ren is. Het be­lang­rijk­ste is dat je je vast blijft hou­den aan je rou­ti­ne, dus oe­fen el­ke dag!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.