Vijf tips om veel voor­ko­men­de ir­ri­ta­ties te voor­ko­men

Gloss - - Lifestyle -

Neem je sa­tij­nen kus­sen­sloop mee Stop hem vol met een zacht vest, een dun­ne de­ken, een sjaal en even­tu­eel nog wat kle­ding die an­ders voor over­ge­wicht met bij­be­ho­ren­de kos­ten kun­nen zor­gen. Het le­vert je geen ex­tra ba­ga­ge of zelfs ex­tra ki­lo’s op, maar je hebt wel een heer­lijk zacht kus­sen aan boord. Haal er uit wat je no­dig hebt als het kou­der wordt in het toe­stel. Ex­tra

jn: het sa­tijn is zacht voor je huid en zorgt er­voor dat je haar niet sta­tisch wordt.

Een tas in een tas in een tas ...

Hoe vaak ge­beurt het niet dat je trol­ley toch moet wor­den in­ge­checkt, ook al heeft hij de per­fec­te af­me­tin­gen? Met een goe­de reis­tas heb je het pro­bleem niet. De­ze, bij­voor­beeld, de Big Bar­ca van Cha­bo. Han­dig, groot, stijl­vol en een ste­vig vak voor je lap­top. Wil je toch je trol­ley mee­ne­men? Stop in de Big Bar­ca al­le spul­len die je écht no­dig hebt en doe hem in je trol­ley. Als de­ze in­ge­checkt moet wor­den, haal je de Bar­ca er uit en voilà: jij hebt al­les wat je no­dig hebt bij de hand. www.cha­bo­bags.com

Rui­ken naar roos­jes

Stop een mi­ni­ver­pak­king van je fa­vo­rie­te geu­ri­ge bo­dy­lo­ti­on in je tas. Mas­seer tij­dens een lan­ge reis je ar­men en be­nen om de bloed­cir­cu­la­tie te sti­mu­le­ren. De geur over­stemt al­le an­de­re geur­tjes van je me­de­pas­sa­giers en zorgt er­voor dat jij je heer­lijk zen voelt. En je huid zij­de­zacht aan­voelt.

Neem een luis­ter­boek mee

Re­ken niet op de in ight-ser­vi­ce en zorg al­tijd voor een plan B. Ten­min­ste als je geen zin hebt om vier uur lang een ge­sprek met je buur­man te moe­ten voe­ren.

Oost In­disch doof

De oor­dop­jes van Fly t zijn ge­luid­dicht en hel­pen ook de druk in je oren bij het op­stij­gen en lan­den te­gen te gaan. Heel jn maar voor­al fan­tas­tisch om al­le om­ge­vings­ge­lui­den vol­le­dig te la­ten ver­va­gen. Rust!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.