40+ VROUW EN HUN MIL­LE­NI­ALS

Gloss - - Lifestyle -

Ex­pe­ri­men­te­ren met ma­ke-up

Zeg­gen de na­men Je ree Star, Ta­ti en Nik­ki je iets? Dan check je waar­schijn­lijk re­gel­ma­tig met je twen­ty so­me­thing BFF de lm­pjes die de­ze drie beau­ty­goe­roes plaat­sen. Hun tech­nie­ken zijn fe­no­me­naal. De ken­nis van pro­duc­ten is on­ge­ë­ve­naard en hun lef om te ex­pe­ri­men­te­ren in­spi­re­rend. En waar zij het nog doen om er ge­woon een keer heel an­ders uit te zien, leer jij pre­cies de tips en tricks om er twin­tig jaar jon­ger uit te zien. Win-win si­tu­a­tie.

Ze heb­ben LOL!

Een week­end is van don­der­dag tot en met maan­dag en staat het liefst bom­vol af­spra­ken met vrien­den, feest­jes en an­de­re so­ci­a­le events. Ze hoe­ven nog niet naar huis voor de kin­de­ren en wij hoe­ven dat ook niet meer. Dus, nog een rond­je?

Ze pra­ten meer

Mil­le­ni­als heb­ben over el­ke re­la­tie­cri­sis al ge­le­zen voor ze zes­tien wa­ren. Of de ‘tien ma­nie­ren om een ru­zie uit te pra­ten’. Of welk an­der psy­cho­lo­gisch on­der­werp dan ook. Ru­zie­ma­ken is een te­ken van on­macht en een con ict uit­pra­ten vol­strekt van­zelf­spre­kend. Lang hoeft dat niet te du­ren, want het le­ven is te kort voor ge­zeik. Zijn wij het he­le­maal mee eens.

Work­a­ho­lics

Mil­le­ni­als zijn per­fec­ti­o­nis­ten in hun werk en zijn niet snel te­vre­den. Dat snap­pen high main­tenan­ce Fab Fif­ties als geen an­der. We zijn niet ver­vang­baar, uniek en el­ke cent waard en we we­ten het!

No bull­shit plea­se

Mil­le­ni­als zijn to­taal niet on­der de in­druk van ad­ver­ten­ties en re­cla­mes van gro­te be­drij­ven. Ze heb­ben een ra­dar voor on­zin en be­ste­den er vol­strekt geen aan­dacht aan. Wat ze wel in­te­res­sant vin­den? Au­then­tie­ke mer­ken. Een eer­lijk ver­haal. Ge­noeg sym­pa­thie om zich te kun­nen iden­ti ce­ren met een be­drijf. Net als de Fab Fif­ties we­ten ze het kaf van het ko­ren te schei­den en zijn de gro­te re­cla­me­bud­get­ten van mul­ti­na­ti­o­nals niet aan hen be­steed.

Ze wil­len zich be­wij­zen

Op het werk en ook op so­ci­al me­dia. Er zijn drie­dui­zend lter­tjes die er voor zor­gen dat die fo­to er echt spec­ta­cu­lair uit­ziet en het le­ven er uit laat zien als één groot feest­je. Zich be­wij­zen met stu­die, sta­ge of werk is ook pri­ma maar zon­der op­ge­fokt te wor­den om al op hun zes­tien­de le­vens­be­pa­len­de keu­zes te moe­ten ma­ken. Snap­pen wij. Ster­ker nog, wij we­ten dat je te­gen je vijf­tig­ste al min­stens acht car­reers­wit­ches hebt ge­had. Niets mis mee. Geen stress.

Ze dur­ven in zich­zelf te in­ves­te­ren

Net als de vijf­ti­gers die geen baan kun­nen vin­den en in­ves­te­ren om een ei­gen be­drijf te be­gin­nen, draai­en mil­le­ni­als hun hand niet om voor een stuk­je stu­die­schuld. Het is niet an­ders en niets om wak­ker van te lig­gen. Het komt al­le­maal wel goed. Daar hou­den we van.

Hou van je­zelf

Mil­le­ni­als hou­den niet van ano­rexia-mo­del­len en wil­len cur­ves zien. Mooie vrou­wen zijn ech­te vrou­wen. Fil­ter­tjes en pho­to­shop­pen mag voor de ar­tis­ti­ci­teit maar aan ano­rexia heb­ben ze een gron­di­ge he­kel. De bes­te beau­ty­blog­gers dur­ven ook hun naak­te ge­zicht in de lm­pjes te la­ten zien en ce­le­bri­ties met cel­lu­li­tis zijn de re­al thing. Al­leen daar­om al een stand­beeld. Met af­me­tin­gen die echt klop­pen, na­tuur­lijk.

No kids!

Hun vrien­den mo­gen luid zijn, maar ze doen één ding niet: de he­le nacht door krij­sen om jou uit je slaap te ha­len. Jouw kids zijn vol­was­sen en die van hen moe­ten nog ge­bo­ren wor­den. Al­le re­den dus om je cam­per naast hun tent­je te par­ke­ren of sa­men een lang week­end in Lon­don te gaan shoppen. Adults on­ly, ba­by!

Beeld­re­dac­teur Chan­tal met haar zoon Mitch.

Re­dac­teur Ka­th­leen met haar doch­ter Nao­mi.

Dap­hne Dec­kers met haar doch­ter Em­ma.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.