Je plek in het ge­zin

Gloss - - Lifestyle -

OUD­STE KIND

Van­we­ge al­le aan­moe­di­gin­gen van de ou­ders bouwt het eerste kind veel zelf­ver­trou­wen op. Eerste kin­de­ren zijn vaak ge­hoor­zaam en ver­ant­woor­de­lijk. Ze let­ten op wat an­de­re kin­de­ren doen en wil­len het goe­de voor­beeld ge­ven. Ook ‘be­moe­de­ren’ ze de jon­ge­re kin­de­ren.

MID­DEL­STE KIND

Een gro­te broer of zus bo­ven je, kan tot con­cur­ren­tie­strijd lei­den. Kin­de­ren die als twee­de zijn ge­bo­ren, pro­be­ren aan­dacht te krij­gen door druk te doen, grap­pig te zijn of be­ter te wil­len zijn dan an­de­ren. In een groot ge­zin van bij­voor­beeld 5 kin­de­ren, kan de mid­del­ste zich een beet­je ver­lo­ren voe­len en weet niet of hij bij de twee oud­sten of twee jong­sten hoort. Daar­door kan hij of zij de ‘stil­le’ van het ge­zin zijn.

JONG­STE KIND

De Ben­ja­min in het ge­zin wil graag kun­nen mee­pra­ten met de ou­de­re broers en zus­sen. Num­mer drie wil al­les doen wat de ou­de­re kin­de­ren ook doen. Vaak wor­den de jong­ste kin­de­ren een beet­je ver­wend door de ou­ders.

ENIG KIND

Vroe­ger werd ge­dacht dat eni­ge kin­de­ren een­zaam wa­ren. Maar on­der­zoe­ken heb­ben aan­ge­toond dat de­ze kin­de­ren zich snel­ler ont­wik­ke­len dan leef­tijd­ge­noot­jes met broer­tjes of zus­jes. Zon­der an­de­re kin­de­ren om je heen, breng je meer tijd met vol­was­se­nen door.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.