50+ vrou­wen

Ze zijn lui, ver­wend en ver­slaafd aan hun smartpho­ne, om een paar voor­oor­de­len te noe­men. Twin­ti­gers van nu krij­gen een berg kri­tiek op hun le­vens­stijl. Te­recht? Hell no! Ster­ker nog, de Mil­le­ni­als zijn de bes­te vrien­din­nen die een 40+ en een Fif­ty Fab vr

Gloss - - Inhoud -

De 40+ vrouw en Fif­ty Fab vrouw en hun Millenial

Or­ga­nisch, plea­se!

Kijk om je heen. Over­al ver­schij­nen eet­tent­jes waar je bi­o­lo­gi­sche gra­no­la, glu­ten­vrij brood, on­be­spo­ten groen­te en écht lek­ke­re ko e kunt krij­gen. De hip­sters die het ver­dom­men om een wit brood te ha­len en dat met dik­ke la­gen Nu­tel­la te be­sme­ren zijn de bes­te vrien­den van vijf­ti­gers die graag hun tail­le, teint en ge­zond­heid wil­len be­hou­den. En het is zo veel lek­ker­der!

Hoe is het dan?

Mil­le­ni­als zijn so­ci­aal. En niet een beet­je so­ci­aal, ze zijn su­per­so­ci­aal. Pin­te­rest, In­st­agram of Snap­chat, de mo­der­ne tech­no­lo­gien heb­ben geen ge­hei­men voor Mil­le­ni­als. Ze we­ten di­rect hoe het werkt, wat je er­mee kunt en be­spa­ren daar een hoop tijd mee. Niet kla­gen dat je ze nooit ziet, want daar is Fa­ce­ti­men voor uit­ge­von­den. Ze de­len hun le­ven op In­st­agram, Snap­chat en voor­uit Fa­ce­book en li­ken el­ke post die je doet. Mits je er na­tuur­lijk wel een echt tof kiek­je op zet. Al­le re­den om je fo­to even door een lter­tje te ha­len en bam, je ziet er met­een ook weer een stuk fris­ser uit.

Ze smel­ten de kap­pen

Was jij twin­tig in de ja­ren tach­tig? Wei­nig kans dat je je toen druk maak­te om het on­ver­doofd cas­tre­ren van var­kens of de el­len­de die leg­kip­pen da­ge­lijks door­ma­ken. Dat is wel wat an­ders met de Mil­le­ni­als. Ze ma­ken zich druk om het mi­li­eu en heb­ben een pest­he­kel aan die­ren­leed. Ad­vies voor een twin­ti­ger die er­gens een vleu­gel­lam­me ek­ster vindt: bel aan bij een vijf­ti­ger. Gro­te kans dat jul­lie sa­men naar de dichtst­bij­zijn­de vo­gel­op­vang scheu­ren om het ar­me dier te hel­pen.

Swi­pe hem weg

Is hij ver­ve­lend, ver­wend, on­ge­ïn­te­res­seerd of bij­de­hand? Dan swi­pe je hem ge­woon weg. Ea­sy as that. Ha, dat is nog eens snel scha­ke­len. Da­ten is een stuk mak­ke­lij­ker ge­wor­den sinds het ta­boe er­af is. Zeer prak­tisch voor da­mes die hun mid­del­ba­re man aan de kant heb­ben ge­zet en nu klaar zijn voor wat ech­te lol in hun le­ven.

De we­reld is klein

Een sta­ge in Syd­ney, naar Burning Man in Ne­va­da of shoppen in Parijs: Mil­le­ni­als hou­den van rei­zen. Wie er nog meer van rei­zen hou­den? De fab fties! Al­le re­den dat we el­kaar op die plek­ken gaan te­gen­ko­men, want rei­zen is iets waar­bij we al­le­bei graag wat geld uit­ge­ven voor net wat meer luxe. Cock­tails, plea­se!

Ba­by, get hig­her

Ver­geet de de­pri­me­ren­de beel­den van Chris­ti­a­ne F. in de ja­ren ze­ven­tig en de op­ge­fok­te yup­pen in de ja­ren tach­tig. De Mil­le­ni­als hou­den van een pil­le­tje tij­dens een feest­je, maar al­les wat naar ver­sla­ving riekt is rond­uit sneu. Lo­sers. Dat doe je niet.

Em­ma­nu­el­le Seig­ner met haar doch­ter Mor­ga­ne Po­lan­ski. Quin­ty Trust­full met haar doch­ter Moi­se Trust­full.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.