Wat be­te­kent jouw plek in het ge­zin?

Ben je een be­zorg­de per­fec­ti­o­nist? Of meer een ‘laat maar waai­en’ty­pe? Jouw plek in het ge­zin heeft gro­te in­vloed op wie je bent ge­wor­den. Oud­ste, jong­ste of mid­del­ste van broers en/of zus­sen: het be­paalt meer dan je denkt. Omarm de­ze rol én laat hem los.

Gloss - - Inhoud -

Oud­ste, mid­del­ste of jong­ste

Yo­lan­the Ca­bau komt uit een enorm ge­zin met twaalf (half)

broers en -zus­sen. Zij zegt al­tijd dat ze het heer­lijk vindt om zo’n gro­te fa­mi­lie te heb­ben. “Ie­der­een is ver­schil­lend, dus ik deel met ie­der­een wat an­ders. Met de één ga ik lek­ker thuis op de bank films kij­ken, met de an­der kan ik heel erg la­chen en gek doen en met weer een an­der kan ik heel se­ri­eus pra­ten over het le­ven. Ze heb­ben al­le­maal hun ei­gen ka­rak­ter”, al­dus de ac­tri­ce.

Klein ge­zin­ne­tje

Zo’n gro­te fa­mi­lie komt in Nederland niet vaak voor. Het meest ge­mid­del­de ge­zin be­staat uit twee of drie kin­de­ren. Daar­mee zijn de mees­ten van ons oud­ste, mid­del­ste of jong­ste kind. Die po­si­tie in het ge­zin vormt je voor de rest van je le­ven, ook al heb je dat vaak zelf niet door.

Bloed­band

De bloed­band die je met broers en zus­sen hebt is niet te ver­ge­lij­ken met wel­ke an­de­re vriend­schap dan ook, wordt wel ge­zegd. Maar die bloed­band heb je niet zo­maar. Om­dat je ja­ren­lang met je broers en zus­sen op­groeit, leer je el­kaar ook heel goed ken­nen. Op een leu­ke, maar ook op een ver ve­len­de ma­nier. Je kent el­kaars goe­de kan­ten, maar ze­ker ook el­kaars slech­te kan­ten. Soms heb­ben broers en zus­sen

maar één blik of paar woor­den no­dig om je tot ra­zer­nij te drij­ven. Tot gro­te pret van de an­der na­tuur­lijk.

Ei­gen plek

Zo’n hech­te band met el­kaar is heer­lijk en voelt heel vei­lig. Je weet im­mers pre­cies wat er van je wordt ver­wacht. Toch moet je er voor wa­ken niet in de kin­der­rol te blij­ven han­gen. Want je brengt grof­weg de eerste 20 jaar van je le­ven door als kind, daar­na start je je ei­gen le­ven. Het ge­vaar zit ‘m in het je blij­ven ge­dra­gen als oud­ste of jong­ste, ter­wijl je dat zon­der ge­zin niet meer bent. Als je op ka­mers woont, een re­la­tie hebt of in­mid­dels zelf een ge­zin, moet je echt je nieu­we plek gaan

ont­dek­ken. Met je vrien­den, part­ner of kin­de­ren heb jij als mens een an­de­re plek in de hi­ë­rar­chie en ben je niet meer de Ben­ja­min of het eni­ge kind.

Rol­len om­draai­en

Wat vei­lig voel­de als kind in het ge­zin, moet je nu kun­nen los­la­ten om je ‘wa­re ik’ te ont­dek­ken. Als jij je als jong­ste van drie zus­sen al die ja­ren hebt la­ten be­moe­de­ren, kan het heer­lijk zijn om de rol­len eens om te draai­en. Dan blijk je je te ont­pop­pen tot ver­ant­woor­de­lij­ke re­gel­neef en blijkt die rol je op het lijf ge­schre­ven. Of je ont­wor­stelt je aan het idee dat je de mid­del­ste bent en daar­door maar heel ge­woon­tjes. Je ont­dekt dat je bij­zon­de­re ta­len­ten hebt, hoeft niet met de oud­ste te con­cur­re­ren en niet over de jong­ste te wa­ken en kunt je hier­door he­le­maal ont­plooi­en. Als de im­mer ver­ant­woor­de­lij­ke oud­ste kan het heer­lijk be­vrij­dend zijn om al­le ver­plich­tin­gen over­boord te gooi­en en er een tijd­je op los te le­ven.

Goe­de ba­sis

Hoe hard je soms ook kunt mop­pe­ren op je broers en zus­sen, het is heer­lijk om een fa­mi­lie te heb­ben. Het kan een plek zijn om tot rust te ko­men. Je kent de on­der­lin­ge spel­re­gels, weet hoe je met ie­der­een kunt om­gaan en ie­der­een weet hoe jij in el­kaar zit. En dan kan het juist heer­lijk zijn om als vol­was­sen ver­ant­woor­de­lij­ke vrouw met een top­func­tie je weer eens heer­lijk te la­ten ver­troe­te­len en je als jong­ste klei­ne zus­je te la­ten be­han­de­len.

“Cari­ce en Dout­zen heb­ben suc­ces­vol­le zus­sen”

Yo­lan­the met haar zus­sen en (half) broers.

Dout­zen (32) en Rens Kroes (30)

Cari­ce (40) en Jel­ka van Hou­ten (38)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.