Seks & Psy­che

Je wordt er ge­luk­ki­ger, on­af­han­ke­lij­ker en slim­mer van. Maar dat is nog niet al­les, want je ver­hoogt je kan­sen op het vin­den van de juis­te part­ner die pre­cies bij je past. Gloss dook in de we­reld van meis­jes die met meer­de­re man­nen da­ten en ont­dek­te waaro

Gloss - - Inhoud -

Hoe meer man­nen, hoe meer vreug­de

Na­tuur­lijk ben jij niet dat meis­je. Dat meis­je dat van hot naar her rent, on­der­weg haar ma­ke-up bij­werkt en haar slip­je ver­wis­selt voor ze op een nieu­we bar­kruk plaats­neemt om haar vol­gen­de ver­o­ve­ring mee naar huis te sle­pen. Na­tuur­lijk niet. We we­ten al­le­maal dat zo­iets geen goe­de ge­vol­gen heeft voor ons ima­go. Want wat er in de we­reld al­le­maal ver­an­derd mag zijn, één ding is dat ze­ker niet. Een man die met ver­schil­len­de vrou­wen het bed deelt is stoer, en de vrouw, tja, die blijft een hoer. Re­la­tie-ex­pert Ol­ga Le­van­cu­ka, de schrijf­ster van How to be Sel­fish heeft een ver­fris­sen­de kijk op de­ze in­ge­bak­ken voor­oor­de­len. Haar ad­vies aan sin­gle vrou­wen is luid en dui­de­lijk: “wie niet al haar kaar­ten op één man zet, heeft gro­te­re kan­sen om het spel te win­nen. Maar je moet wel we­ten hóe je het speelt!” Al­le re­den om de re­gels van dit spel eens gron­dig te on­der­zoe­ken.

Zul­len we uit­gaan?

Som­mi­ge ster­ren zijn met de­ze wijs­heid ge­bo­ren. Si­en­na Mil­ler, bij­voor­beeld, heeft nooit ge­heim­zin­nig ge­daan over haar tur­bu­len­te lief­des­le­ven. In de af­ge­lo­pen ja­ren had zij re­la­ties met Ja­mie Dor­nan, Or­lan­do Bloom, Da­niel Craig, Ju­de Law en Puff Dad­dy. En dat zijn al­leen nog maar de be­ken­de na­men op haar lan­ge lijst. “Het maakt me niet uit wat men­sen van me den­ken”, ver­klaar­de

de ac­tri­ce. “Ik ga uit met wie ik uit wil gaan en ik be­paal zelf wat er ge­beurt.” Jen­ni­fer Lo­ve He­witt is het met haar col­le­ga eens. Je zou het niet zeg­gen maar de­ze be­dees­de bru­net­te kan won­de­ren ver­rich­ten als het gaat om haar agen­da rond­om veel sin­gle man­nen te or­ga­ni­se­ren. Jo­hn May­er, En­ri­que Ig­le­si­as, Fred Sa­va­ge, Jo­hn Cusack en An­to­nio Sa­ba­to Jr. ver­dron­ken al in haar ree­brui­ne ogen, maar het luk­te hen niet om de­ze schoon­heid voor­goed aan hen te bin­den. En ook Ka­te Hud­son be­sloot het na haar mis­luk­te hu­we­lijk met Chris Ro­bin­son an­ders aan te pak­ken. Zij had in het ver­le­den al ro­man­ti­sche avond­jes met Lan­ce Arm­strong, Owen Wil­son, Jus­tin Tim­ber­la­ke en He­ath Led­ger. Sinds een paar maan­den heeft de blon­di­ne het zwaar te pak­ken van Dan­ny Fu­ji­ka­wa

en is hier­mee een ein­de ge­ko­men aan haar da­ting-avon­tu­ren. Die ze ove­ri­gens nog­al voort­va­rend aan­pak­te, in de stijl van da­ting-ex­pert Ol­ga. “Ik hou niet van da­ting­si­tes. Ik be­doel, je kijkt naar een fo­to en dan zie je zijn pro­fiel en dan stuur je hem een be­richt­je. Ik vind het leu­ker om ie­mand ge­woon in St­ar­bucks te ont­moe­ten. Ge­woon er naar­toe gaan en zeg­gen: hey, ik ben die en die. Zul­len we uit­gaan?”

Com­fort­zo­ne

Bam, dat zijn de woor­den van een zelf­ver­ze­ker­de vrouw. En voor wie nu denkt: ja, hallo, dat durf ik niet, heeft Ol­ga goed nieuws: van da­ten met meer­de­re man­nen word je van­zelf zelf­ver­ze­kerd. Maar er is veel meer moois

te ha­len als be­lo­ning voor de bru­ta­le meis­jes die er niet voor te­rug­dein­zen om de re­gels van het spel te le­ren. “Met meer­de­re man­nen da­ten is een pri­ma ma­nier om je ul­tie­me match te vin­den”, al­dus Ol­ga. “Vrou­wen heb­ben de nei­ging om in hun com­fort­zo­ne te blij­ven han­gen. We gaan uit met een man die een pri­ma po­ten­ti­ë­le part­ner is, ter­wijl er mis­schien iets veel span­nen­ders te vin­den is, als je uit die com­fort­zo­ne stapt. Mis­schien wel ie­mand die je he­le­maal niet ver­wacht had en die je nooit had ge­von­den als je was blij­ven doen wat je al­tijd al hebt ge­daan.”

Con­tro­le

Wie met meer man­nen uit­gaat, richt zich niet op één man. Daar word je met­een een stuk on­af­han­ke­lij­ker van. Heeft hij je nog niet uit ge­vraagd voor het week­end, heb je al­tijd an­de­re op­ties. Dat zorgt er­voor dat je een stuk re­lax­ter in de re­la­tie staat. Net zo­als dat de man die je ei­gen­lijk niet wil al­tijd het hardst ach­ter je aan­holt, wordt jouw hou­ding ook een stuk rus­ti­ger als je niet al­leen op hem ge­fo­cust bent. Je neemt zelf de con­tro­le over je agen­da en wie con­tro­le over haar le­ven heeft, is per de­fi­ni­tie een stuk ge­luk­ki­ger. “Vrou­wen blij­ven vaak te lang bij een nieu­we flirt han­gen, ook al is hij niet he­le­maal wat ze zoe­ken. Wan­neer je meer­de­re op­ties hebt, wordt je kri­ti­scher. Doet hij iets wat je niet be­valt? Jam­mer, maar dan ga je je tijd niet meer aan hem be­ste­den. Het wordt na­me­lijk niet be­ter, er is nooit een goe­de re­den voor en jij hoeft er geen be­grip voor te heb­ben. Zo­iets past in een lang­du­ri­ge re­la­tie, maar niet in iets wat nog maar net be­gon­nen is en waar­in hij zijn best voor je moet doen. Door met meer­de­re man­nen uit te gaan, kun je ze be­ter met el­kaar ver­ge­lij­ken. Het geeft je een be­ter per­spec­tief, waar­door je snel­ler kunt in­schat­ten waar je mee te ma­ken hebt.”

Macht en kracht

Wie met meer­de­re man­nen uit­gaat, is min­der bang voor af­wij­zing. Er is wei­nig dat een vrouw zo krach­tig maakt als de vrij­heid om zich­zelf te zijn. En laat dat nou ook net iets zijn wat je enorm aan­trek­ke­lijk maakt. De vrij­heid om met meer­de­re man­nen te da­ten ver­sterkt je ge­voel van on­af­han­ke­lijk­heid. Want als de man met wie je een paar keer uit eten bent ge­weest toch in­eens een stuk­je blijkt te­gen te val­len, dreigt er geen zwart gat als je be­sluit er niet mee ver­der te gaan. Na­tuur­lijk, een klein beet­je te­leur­stel­ling is nooit te ver­mij­den, maar wie een plan B, C en voor­uit D heeft is daar een stuk snel­ler over­heen dan de vrouw die in­eens on­ge­wenst vrij is op de ko­men­de za­ter­dag­avon­den. Next!

Pas­sie

“Door met meer man­nen te da­ten, ont­wik­kel je je­zelf be­ter”, zegt Ol­ga. “Ie­de­re man heeft een le­vens­ver­haal, een hob­by of een pas­sie die jou al­le­maal een nieu­we kijk op de we­reld kun­nen ge­ven. Wie weet dat die ene man die op de eerste da­te maar niet kan stop­pen met ver­ha­len over sur­fen, de bes­te gol­ven en de per­fec­te wind­kracht een heel nieu­we kant van jou bloot­legt als je be­sluit een keer met hem mee te gaan naar het strand. Of is de vo­gel­spot­ter, die al om tien uur naar huis wil om­dat hij de vol­gen­de dag voor zons­op­gang een Noord­se Nach­te­gaal of Rood­poot­valk wil spot­ten, de­ge­ne die je lief­de voor de na­tuur nieuw le­ven in­blaast. Of brengt de ope­ra-lief­heb­ber, die zo ge­pas­si­o­neerd over Tsjai­k­ov­ski kan ver­tel­len, een heel nieu­we we­reld in je woon­ka­mer of ont­steekt de jazz-lief­heb­ber, die al­le hoog­te­pun­ten van de The Gre­at Ame­ri­can Song­book met je door­neemt, wel een nieu­we vlam in je waar­door je de com­ple­te col­lec­tie van Bil­ly Ho­li­day wilt aan­schaf­fen. Ie­de­re man met een in­te­res­sant ver­haal heeft je iets te bie­den. En een mooi bij­ko­mend ef­fect is dat je je­zelf niet al­leen ont­wik­kelt, maar ook een in­te­res­san­te­re ge­spreks­part­ner wordt voor vol­gen­de da­tes. Want wie over veel on­der­wer­pen mee kan pra­ten, is per de­fi­ni­tie aan­trek­ke­lijk.”

Mr Right

Maar er is meer. Want vol­gens Ol­ga wordt je van veel da­ten en je­zelf ont­wik­ke­len niet al­leen aan­trek­ke­lij­ker maar heb je ook meer kans om de part­ner te vin­den die écht bij je past. “Wie een baan heeft, heeft al­tijd meer kans om voor een nieu­we baan ge­vraagd te wor­den. Dat geldt bij het vin­den van een part­ner ook. Je bent niet wan­ho­pig op zoek, er is geen stress en je hebt al­le ge­le­gen­heid om kri­tisch te zijn. Zo­iets maakt jou al een stuk in­te­res­san­ter. Dat is al een heel mooi uit­gangs­punt. Maar wat nog veel be­lang­rij­ker is dat je door al dit da­ten uit je com­fort­zo­ne bent ge­stapt. Je hebt veel nieu­we men­sen le­ren ken­nen. Je hebt je­zelf ont­wik­keld. Je weet be­ter wat wel en niet bij je past. Mis­schien dacht je al­tijd dat jouw ide­a­le man on­voor­spel­baar en span­nend moest zijn en ben je er­ach­ter ge­ko­men dat ie­mand met een strak ge­or­ga­ni­seer­de agen­da veel meer span­nen­de doe­len in zijn le­ven weet te be­rei­ken dan het ‘go with the flow’ ty­pe waar je tot nu toe al­tijd ver­liefd op werd.” Zei Al­bert Ein­stein al niet; “als je doet wat je al­tijd ge­daan hebt, zul je krij­gen wat je al­tijd ge­kre­gen hebt? Pre­cies! Tijd om te on­der­zoe­ken wat je kunt ver­an­de­ren om nog meer te krij­gen.

No­ma­den

We­ten­schaps­jour­na­list Tim Har­ford be­schrijft in zijn pas ver­sche­nen boek Mes­sy hoe men­sen met een druk­ke agen­da meer

“Een vrouw heeft vier die­ren no­dig; een nerts in

haar kast, een ja­gu­ar in haar ga­ra­ge, een tij­ger in bed en een ezel die over­al voor be­taalt.” Pa­ris Hil­ton “Als je doet wat je al­tijd ge­daan hebt, zul je krij­gen wat je al­tijd ge­kre­gen hebt.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.